Výhody pre hlavných dodávateľov

Prvým krokom je viesť do zmluvných podmienok Vašich subdodávateľov (zhotoviteľov PK) klauzulu o vypracovaní osvedčení PK v e-aplikácii OPK. Následne je potrebné vyžadovať plnenia klauzuly v dostatočnom predstihu pred kolaudáciou.

Zhotovitelia PK Vám predložia kompletnú dokumentáciu OPK v jednotnom formáte. Zhotovitelia prevezmú zodpovednosť za PK. Deklarujú svojim podpisom ich vlastnosti, vhodnosť, správnosť zhotovenia a to na základe relevantných podkladov od výrobcov použitých stavebných výrobkov. E-aplikácia OPK Vám zabezpečí „poriadok“ v konštrukciách. Súčasťou dokumentácie OPK sú aj zoznamy zhotovených PK. Ku kolaudácii máte pripravenú kompletnú dokumentáciu pasívnej požiarnej ochrany stavby spracovanú na vysokej úrovni.

Hlavný dodávateľ nemusí vlastniť licenciu e-aplikácie OPK. Nemusí s ňou pracovať, ak nezhotovuje vlastné požiarne konštrukcie vo svojom mene. Má však možnosť využiť funkcionalitu e-aplikácie OPK a ako audítor OPK môže vykonávať audit dokumentácie OPK vytvorenej jeho subdodávateľmi na konkrétnom stavebnom projekte. Bližšie podrobnosti o možnosti vykonávať audit OPK Vám poskytne generálny sekretariát APPO SR (pozri kontakty).

Máte náročný projekt? Vôbec sa nechcete zaoberať agendou požiarnych konštrukcií? Celú agendu OPK môžete zadať aj externému audítorovi OPK registrovanému v e-aplikácii OPK. Ten prevezme komunikáciu s Vašimi subdodávateľom, skontroluje predložené dokumentácie OPK a dá odstrániť zhotoviteľom nedostatky v dokumentácii OPK. Táto služba je platená a je na hlavnom dodávateľovi, či ju využije a dohodne so svojimi subdodávateľmi na jej uplatnení. Z praxe máme skúsenosti, že náklady na audítora OPK sú mnohonásobne nižšie, ako náklady spojené s odstraňovaním problémov dokumentácie OPK pri kolaudácii, ktorá je zároveň súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi pri užívaní stavby.