Zásady ochrany osobných údajov Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Ochranu osobných údajov berieme v Asociácii pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky vážne a je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade s týmito predpismi:

Charta základných práv Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.) zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade s horeuvedenými predpismi.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, so sídlom Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42039592 (ďalej len „APPO SR“ ), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je možné kontaktovať písomne e-mailom na adrese sekretariat@appo.sk, poštou na adrese Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 907 806 486.
APPO SR kladie veľký dôraz na nakladanie s Vašimi osobnými údajmi. Riadime sa zákonmi o ochrane osobných údajov, ktoré sú zhromažďované výlučne pre potreby APPO SR a sú spracovávané pre realizáciu hospodárskej činnosti asociácie, organizáciu propagačných a reklamných akcií.

Vaše osobné údaje dopytujeme a spracovávame predovšetkým pre skvalitnenie služieb, ktoré vám ponúkame a poskytujeme. Jedná sa najmä o údaje pri vytvorení registrácie na stránke www.appo.sk

Aké údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do registračného formulára na našich stránkach (Zaregistrujte sa). Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Príjemcovia osobných údajov (sprostredkovatelia), s ktorými vaše osobné údaje zdieľame

okto.digital s.r.o., Nobelova 6, 831 02 Bratislava, IČO: 50734547, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 117462/B
S Vašimi osobnými údajmi tiež pracuje náš sprostredkovateľ: spoločnosť Google LLC, avšak len v prípade, ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom služieb, ktoré poskytuje na našej stránke. Bližšie informácie týkajúce sa údajov, ktoré sa prostredníctvom nich spracúvajú nájdete na nasledujúcich adresách:
– https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk
– https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov
Internetová stránka www.appo.sk ani služby ňou poskytované nie sú určené pre osoby mladšie ako 16-rokov.

Máte právo

požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov zaslaním žiadosti na emailovú adresu sekretariat@appo.sk, odvolanie súhlasu by malo obsahovať kto odvolanie podáva – vaše meno, priezvisko, email a informáciu, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali vaše osobné údaje na vami definovaé účely; súhlas môžete odvolať všeobecne (bude sa vzťahovať na všetky činnosti), prípadne špecifikujte, na aké činnosti sa odvolanie vzťahuje; odvolanie adresujte Asociácii pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
sa v prípade pochybností o dodržiavaní povinností so spracovaním osobných údajov obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov
Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám
Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám okrem prípadov, ak si prajete odovzdať vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a nariadením EÚ.

Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, u ktorého môžete podať sťažnosť.

Cookies

Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky používa Cookies, ktoré umožňujú čo najviac spríjemniť a zefektívniť Vašu návštevu na stránke.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu.

Ako vám zapnutie súborov cookies môže pomôcť?

Pre úspešné prihlásenie a správne fungovanie systému je potrebné, aby vo Vašom prehliadači bola zapnutá funkcia Cookies. So zapnutými súbormi cookies bude pre vás prehliadanie webu jednoduchšie.

Sú s Cookies spojené riziká?

Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač. Cookie nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z Vášho pevného disku, neprezradí mu emailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača. Cookie sama je prenášaná v rámci širfrovaného spojenia a nie je ukladaná na disk, takže nikto ju nemôže získať ani zachytením „po ceste“, ani z Vášho disku. Naviac, každá cookie v sebe obsahuje čas svojho vytvorenia a je platná len po krátky čas po ňom. Potom sa stáva celkom nepoužiteľnou.

Ak i napriek tomu máte obavy z cookies, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, že cookies nebudú vôbec alebo aspoň nepozorované akceptované.

Odporúčame Vám, aby ste nechali príjem Cookies zapnutý.

Aké Cookies používame?

Naša stránka používa program Google Analytics, službu internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google”). Google Analytics funguje rovnako na báze cookies, a síce textových súborov, ktoré sa archivujú vo Vašom počítači a umožnia analýzu používania našej webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania tejto stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA , kde sa aj archivujú. Avšak, Vaša IP adresa prejde v predom skrátenej forme v prípade, že sa nachádza v rámci členských štátov Európskej Únie, alebo v iných zmluvných krajinách Dohody o európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch prechádza celá IP adresa na Google server nachádzajúci sa v USA, kde dochádza potom ku skráteniu. Google tieto informácie používa na to, aby vyhodnotil používanie webovej stránky prostredníctvom Vás, aby vyhotovil oznámenie o aktivitách, a aby poskytoval ďalšie služby prevádzkarom stránky ohľadne používania webovej stránky. Preposlaná IP adresa z vášho prehliadača nie je kombinovaná v rámci Google Analytics s inými Google údajmi.

Správnym nastavením prehliadača môžete zabrániť ukladaniu cookies. Okrem toho, preposielaniu a spracovávaniu údajov (vrátane IP adresy) vytvorených prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania internetovej stránky môžete predísť, ak si stiahnete a nainštalujete tento pomocný prehliadač (plugin)