ATN® normy

Asociácia v roku 2016 začala uskutočňovať nový projekt v oblasti tvorby a vydávania ATN dokumentov, ako pokračovanie projektu vydávania technických návodov APPO TN z roku 2008. Účelom ATN® dokumentu je poskytnúť podporu odbornej verejnosti, projektantom, zhotoviteľom, investorom, orgánom dozoru a poisťovateľom stavieb a technologických zariadení v oblasti najnovších poznatkov vedy a techniky v oblasti predmetu ATN® normy. Riešiteľ alebo kolektív riešiteľov ATN® dokumentov budú vynakladať veľké úsilie na to, aby obsahovali najaktuálnejšie technické riešenia na základe najnovšieho poznania v oblasti vedy a techniky.

V súlade s platnými legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky, podľa ktorých poznámky pod čiarou k príslušným odkazom na technické normy uvádzané vo vykonávacích právnych predpisoch s technickým obsahom nie sú súčasťou právneho predpisu, majú informatívnu hodnotu a nesmú obsahovať veci, ktoré majú normatívnu povahu, je ATN® dokument rovnako vhodný, ako iné slovenské technické normy (STN), na účel uvedený v jeho predmete. ATN® dokument nie je technickou normou podľa ustanovení právneho predpisu, ktorý upravuje práva a/alebo povinnosti vo vzťahu k vydávaniu, distribúcii a ochrane STN, avšak nie je ani v rozpore s ustanoveniami tohto právneho predpisu vo vzťahu k ochrane STN.

Príbeh ochrannej známky označenia ATN®

ATN® dokumenty sú chránené autorskými právami Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR. V tejto súvislosti sme v januári roku 2017 podali žiadosť na Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) o zápis označenia ATN® do registra ochranných známok. Po vyše troch rokoch právnych prieťahov APPO SR a Úradou pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR), ktorý ako jediný subjekt uplatnil jednak námietku voči zápisu označenia ATN® do registra ochranných známok a následne podal rozklad proti rozhodnutiu ÚPV SR o zamietnutí námietok ÚNMS SR, sme nakoniec dostali konečný verdikt od ÚPV SR ohľadom žiadosti na zápis, ktorý jednoznačne dal v roku 2020 za pravdu našej asociácii, ako prihlasovateľovi ochrannej známky.
Koho by zaujímal tento nekonečný príbeh, má možnosť si pozrieť všetky dokumenty súvisiace s prístupom štátnych úradníkov, ktorí nezmyselne „bojovali“ proti tým, ktorí ich platia, namiesto toho, aby sa viac ako tri roky zodpovedne venovali štátnej službe a úlohám vyplývajúcim im zo zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.

1. Námietka ÚNMS SR proti zápisu označenia ATN do registra ochranných známok – 2017
2. Odôvodnenie námietky ÚNMS SR proti zápisu označenia ATN do registra ochranných známok – 2017
3. Vyjadrenie APPO SR k podanej námietke ÚNMS SR proti zápisu označenia ATN do registra ochranných známok – 2017
4. Rozhodnutie ÚPV SR o zamietnutí námietok ÚNMS SR proti zápisu označenia ATN do registra ochranných známok – 2018
5. Oznámenie ÚPV SR o postúpení spisu odvolaciemu orgánu – 2018
6. Zaslanie rozkladu ÚNMS SR na vyjadrenie protistrane – 2018
7. Vyjadrenie APPO SR k rozkladu ÚNMS SR – 2019
8. Konečné rozhodnutie ÚPV SR o zamietnutí rozkladu ÚNMS SR – 2020
9. Osvedčenie o zápise ochrannej známky ATN® do registra ochranných známok – 2020

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bude poskytovať ATN® dokumenty na bezplatné používanie odbornej verejnosti. ATN® dokument je možné voľne šíriť a kopírovať len ako celok bez zmien textu, tabuliek, grafov a obrázkov. Kopírovanie alebo iné využívanie častí ATN dokumentov je možné len s písomným súhlasom Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

ZOZNAM VYDANÝCH A PRIPRAVOVANÝCH ATN® – po oficiálnom vydaní ATN® je možné ju stiahnuť kliknutím na číslo ATN® (V prípade pripravovaných ATN® sa jedná o pracovný názov návrhu ATN®)

Zoznam ATN® noriem

OZNAČENIE ATN®NÁZOV ATN®RIEŠITEĽ A ČLENOVIA PS NA TVORBU ATN®
ATN® 001Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Zásady navrhovania.
(Smoke and heat exhaust ventilation system – design rules of SHEVS)
Ing. Tomáš Krchnák
ATN® 002Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Požiadavky na požiarne konštrukcie zhotovené z elektrotechnických stavebných výrobkov
(Fire safety engineering – Requirements for fire structures made of electrical construction products)
Ing. František
Gilian
ATN® 003Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Núdzové únikové osvetlenie. Zásady navrhovania, zhotovenia a prevádzkovania
(Fire safety engineering – Emergency Escape Lighting – Rules of design, making and service)
Ing. Tibor Vaščinec
ATN® 004Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Elektrické inštalácie. Zásady navrhovania a zhotovenia
(Fire safety engineering – Electrical installations – Rules of design and making)
Ing. František
Gilian
, Ing. Jozef Daňo
ATN® 005Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny. Detaily návrhu a zhotovenia
(Devices for protection against effects of atmospheric electricity. Details of desinging and realization)
Ing. Jozef Daňo, Ing. Gabriel Krescanko, Jiří Kroupa, Tibor Hanko, Ing. František
Gilian
ATN® 006Protipožiarna bezpečnosť elektrických inštalácií. Určovanie požiarneho ohrozenia spôsobeného káblami podľa požiarnotechnických parametrov a charakteru prevádzky káblov
(Fire safety of electrical installations – Determination of the fire danger caused by cables according to fire parameters and the nature of cable operation)
Ing. František Gilian, Ing. Miroslav Šantavý, Ing. Ján Kandráč, CSc., Ing. Marek Kandráč
ATN® 007Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb. Konštrukčné prvky
(Fire safety of buildings – Changes of buildings – Elements of building construction)
Ing. Ján Dekánek
ATN® 008Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Inštalácia
(Fire safety engineering – Smoke and heat exhaust ventilation system – Instalation)
Ing. Tomáš Krchnák, Ing. Viliam Fusek
ATN® 009Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny staviebIng. Jozef Cincula
ATN® 010Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Garáže v bytových a nebytových budovách s parkovacími miestami pre elektromobilyPS Elektromobilita a PBS
Menu