Hlavným poslaním našej asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike. Od svojho vzniku v roku 2006 sme sa na základe výsledkov našej činnosti stali rešpektovaným odborným združením v oblasti požiarnej ochrany doma aj v zahraničí. Naše aktivity a pôsobenie v oblasti požiarnej ochrany realizujeme prostredníctvom rôznych projektov, ktoré majú väčšinou dlhodobý charakter a snažíme sa komplexne riešiť problémy aplikačnej praxe.

Od roku 2017 sme vytvorili v asociácii platformu, ktorá ako jediná na Slovensku zastrešuje aj odborníkov v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb – špecialistov požiarnej ochrany. Mnohé naše odborné aktivity a projekty majú aj európsky charakter.

Ciele

 • Zabezpečovať správnu funkciu systémov protipožiarnej ochrany stavieb a technológií
 • Podpora správnej aplikácie a funkcie stavebných výrobkov a systémov v praxi
 • Použitie stavebných výrobkov, ktoré neprispievajú k šíreniu požiaru – reakcia na oheň, vývin tepla a dymu
 • Zvyšovanie úrovne požiarnej bezpečnosti v Slovenskej republike a medzinárodná spolupráca v tejto oblasti
 • Medzinárodná spolupráca v oblasti protipožiarnej bezpečnosti

Činnosť

 • Zastupovanie záujmov výrobcov komponentov systémov požiarnej ochrany a zhotoviteľov týchto systémov v záujme dodržiavania vysokého stupňa kvality a funkčnosti systémov
 • Presadzovanie záujmov v oblasti správneho riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb a požiarnobezpečnostného inžinierstva
 • Presadzovanie európskych zásad dobrovoľnosti, transparentnosti a nezávislosti technickej normalizácie
 • Tvorba legislatívnych a normatívnych dokumentov v oblasti pôsobnosti združenia
 • Spolupráca so orgánmi štátnej správy v oblasti protipožiarnej ochrany a stavebných výrobkov
 • Informovanie odbornej verejnosti a podpora vzdelávania
 • Veda, výskum a vývoj v oblasti protipožiarnej bezpečnosti a stavebných výrobkov
 • Propagácia členských organizácií