Archívne dokumenty PBS

Na tejto stránke má široká odborná verejnosť možnosť prístupu do registra tých archívnych dokumentov z archívov slovenských miest a obcí týkajúcich sa historických stavieb, ktoré získali naši členovia pre potreby riešenia zmien historických stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti. V registri sa  nachádzajú aj historické dokumenty, ktoré nám poskytli naši členovia aj mnohí ďalší odborníci z ich súkromných archívov, za čo im patrí naše poďakovanie.

V rámci registra je na stiahnutie aj vzor Splnomocnenia APPO SR pre členov na prístup do archívu príslušného mesta alebo obce na získanie potrebných archívnych dokumentov. Toto splnomocnenie by malo umožniť prístup do archívu ľubovoľného mesta alebo obce.