Zakladajúci členovia

    • Ing. František Gilian (bývalý prezident v súčasnosti generálny sekretár)
    • Ing. Viliam Fusek (bývalý viceprezident v súčasnosti čestný člen)
    • Ing. Miroslav Smolka (bývalý sekretár a viceprezident v súčasnosti čestný člen)
    • Ing. Štefan Rástocký (pre zaneprázdnenosť ukončil členstvo. Srdečná vďaka za jeho prínos a naďalej trvajúcu podporu.)

Riadni členovia

Riadni členovia sú uvedení v abecednom zozname riadnych členov.

Riadny člen APPO SR má za ročný členský príspevok 1 600,- Eur tieto výhody:
1. Môže voliť a byť volený do orgánov združenia silou 1 hlasu.
2. Bude propagovaný na webovom sídle APPO SR (Názov spoločnosti, logo spoločnosti, webové sídlo spoločnosti a zameranie činnosti spoločnosti).
3. Môže mať finančne zvýhodnený prístup k službe STN – online v rozsahu STN a z toho vyplývajúci (Generálny súhlas a výhody STN-online).
4. Má bezplatný prístup k online e-aplikácii OPK a mobilnej e-aplikácii OPK, určenej na vypracovanie dokumentácie osvedčenia požiarnych konštrukcií.
5. Má možnosť vykonávať činnosť audítora OPK v rámci online-e aplikácie OPK, čo súvisí aj s novým povolaním Požiarneho audítora, ktoré bolo zavedené v roku 2021 s výrazným prispením APPO SR do Národnej sústavy povolaní.
6. Môže sa za zvýhodnených podmienok zúčastňovať odborných seminárov, workshopov, konferencií, ktorých organizátorom je APPO SR alebo naši oficiálni partneri a na ktorých APPO SR participuje ako oficiálny partner.
7. Môže a aktívne zapájať do prípravy a tvorby ATN® dokumentov a ďalších projektov, ktoré oficiálne zastrešuje APPO SR.
8. Môže sa aktívne a účinne zapojiť do tvorby legislatívy v rámci dlhoročnej významnej spolupráce APPO SR s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy, ktorá je členom Tripartity a je neopomenuteľným subjektom v legislatívnych procesoch, čo zabezpečuje podstatný vplyv na formovanie legislatívneho prostredia vo všetkých oblastiach.
9. Môže sa spoľahnúť na právne poradenstvo, ktoré mu môže byť v prípade potreby sprostredkované.

Členovia špecialisti PO a členovia odborníci PO

Členovia špecialisti PO a členovia odborníci PO sú uvedení v abecednom zozname členov špecialistov a odborníkov PO.

Člen špecialista PO a člen odborník PO má za ročný členský príspevok 160,- Eur tieto výhody:
1. Môže voliť a byť volený do orgánov združenia silou 1/10 hlasu riadneho člena.
2. Bude propagovaný na webovom sídle APPO SR (Titul, meno, priezvisko, mesto, organizácia, logo a prípadne webové sídlo).
3. Môže mať finančne zvýhodnený prístup k službe STN – online v rozsahu STN a z toho vyplývajúci (Generálny súhlas a výhody STN-online).
4. Má bezplatný prístup k online e-aplikácii OPK a mobilnej e-aplikácii OPK, na úrovni všetkých informácií o existujúcich skupinách a podskupinách požiarnych konštrukcií a potrebných dokladoch na ich osvedčenie (prístup neumožňuje vytvárať dokumentáciu OPK, ale pripravujeme licenciu pre členov ŠPO umožňujúcu byť zodpovednou osobou osvedčujúcou PK pre externých zhotoviteľov PK).
5. Má možnosť vykonávať činnosť audítora OPK v rámci online-e aplikácie OPK, čo súvisí aj s novým povolaním Požiarneho audítora, ktoré bolo zavedené v roku 2021 s výrazným prispením APPO SR do Národnej sústavy povolaní.
6. Môže sa za zvýhodnených podmienok zúčastňovať odborných seminárov, workshopov, konferencií, ktorých organizátorom je APPO SR alebo naši oficiálni partneri a na ktorých APPO SR participuje ako oficiálny partner.
7. Môže a aktívne zapájať do prípravy a tvorby ATN® dokumentov a ďalších projektov, ktoré oficiálne zastrešuje APPO SR.
8. Môže sa aktívne a účinne zapojiť do tvorby legislatívy v rámci dlhoročnej významnej spolupráce APPO SR s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy, ktorá je členom Tripartity a je neopomenuteľným subjektom v legislatívnych procesoch, čo zabezpečuje podstatný vplyv na formovanie legislatívneho prostredia vo všetkých oblastiach.
9. Môže sa spoľahnúť na právne poradenstvo, ktoré mu môže byť v prípade potreby sprostredkované.

Čestní členovia

Ing. Jaroslav Miko, dlhoročný príslušník HaZZ na Prezídiu HaZZ a odborník v oblasti ochrany pred požiarmi, slovenský nestor a gestor požiarnej prevencie, dlhoročný predseda technickej komisie TK17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarom, autor a spoluautor mnohých právnych predpisov a pôvodných slovenských technických noriem v oblasti ochrany pred požiarmi, spoluautor a zakladateľ jedinečného národného systému protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií. Dňa 19. 10. 2016 jeho statočné srdce dotĺklo. Česť jeho večnej pamiatke.

Bc. František Kregl, dlhoročný prezident Profesní komory požární ochrany (PKPO), bývalý člen APPO SR, ako zástupca spoločnosti FK servis s.r.o., náš najbližší zahraničný partner a podporovateľ začlenenia APPO SR do štruktúry  medzinárodnej dohody ECEUFIRE medzi krajinami V4 a Ukrajinou v roku 2007.

Ing. Viliam Fusek, zakladajúci člen APPO SR, dlhoročný viceprezident APPO SR, zástupca spoločnosti PROMAT, autor a podporovateľ myšlienky zavedenia zodpovednosti zhotoviteľov za uskutočňovanie stavebných a montážnych prác z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, ktorá sa stala základnom legislatívnej požiadavky na Osvedčenie požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľmi.

Ing. Miroslav Smolka, MBA. zakladajúci člen APPO SR, dlhoročný sekretár a viceprezident APPO SR, zástupca skupiny ROCKWOOL, medzinárodne uznávaný odborník, bývalý prezident EAPFP, ktorý významne reprezentoval Slovensko a zviditeľňoval APPO SR v krajinách EÚ aj vo svete.

Ing. Tibor Vaščinec, dlhoročný bývalý riadny člen APPO SR, ako zástupca spoločnosti Eaton Electric s.r.o., člen revíznej komisie združenia, autor ATN® 003 a ochotný odborník vždy poradiť a angažovať sa v napĺňaní cieľov APPO SR.