Zakladajúci členovia

  • Ing. František Gilian
  • Ing. Viliam Fusek
  • Ing. Miroslav Smolka
  • Ing. Štefan Rástocký (pre zaneprázdnenosť ukončil členstvo. Srdečná vďaka za jeho prínos a naďalej trvajúcu podporu.)

Riadni členovia

Riadni členovia sú uvedení v abecednom zozname riadnych členov.
(členský príspevok 1600 Eur,-/rok)

Členovia špecialisti PO

Členovia špecialisti PO sú uvedení v abecednom zozname členov špecialistov PO.
(členský príspevok 80 Eur,-/rok)

Čestní členovia

Ing. Jaroslav Miko, dlhoročný zamestnanec Prezídia HaZZ a odborník požiarnej ochrany, slovenský nestor a gestor požiarnej prevencie, dlhoročný predseda technicnej komisie TK17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarom, autor a spoluautor mnohých právnych predpisov a technických noriem v oblasti požiarnej ochrany, spoluautor a zakladateľ jedinečného systému protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií. Dňa 19. 10. 2016 jeho statočné srdce dotĺklo. Česť jeho večnej pamiatke.

Ing. Viliam Fusek, zakladajúci člen APPO SR autor a podporovateľ myšlienky zavedenia zodpovednosti zhotoviteľov pri uskutočňovaní stavebných a montážnych prác z hľadiska požiarnej bezpečnosti, ktorá sa stala základnom požiadavky na Osvedčenie požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľmi.

Menu