Elektromobilita a riešenie PBS

Podstata projektu

Elektromobilita je v súčasnosti frekventovanou témou nielen v našej spoločnosti, ale naprieč celou EÚ. Jednotlivé vlády členských štátov EÚ vynakladajú nemalé úsilie (legislatívne aj finančné) na jej podporu a rozvoj. Elektromobilita však nie je len otázkou nesporných výhod takýchto pohonov, ale prináša aj iné faktory, ktoré je potrebné zohľadniť v širokom kontexte, aby sa predišlo možným problémom aplikačnej praxe. Takýmto problémom môžu byť riziká pri masovom náraste počtu elektromobilov nielen na našich cestách, ale najmä vo vzťahu k ich umiestneniu, pohybu a existencii vo vnútri budov z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zapojenie sa odborníkov z našej asociácie do riešení problematiky dopadov elektromobility, ako alternatívneho pohonu v doprave, na požiarnu bezpečnosť stavieb. O tejto problematike sa zatiaľ medzi odbornou ani laickou verejnosťou nediskutuje tak, ako by bolo potrebné, vzhľadom na možné úskalia elektromobility v tejto oblasti.

Oblasť elektromobility upravuje zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 8a. Napriek tomu, že ustanovenia uvedené v tomto paragrafe sú účinné od 10. marca 2020 a ukladajú povinnosti, okrem iného, zriaďovať aj vnútri budov nabíjacie stanice s množstvom parkovacích miest pre elektromobily, nie sú stanovené žiadne povinnosti, predpisy ani normy na zabezpečenie požiarnej bezpečnosti stavieb, v ktorých sa tieto zariadenia majú používať.

Pozrite si aj zaujímavé dokumenty (príručky pre núdzové situácie) súvisiace s týmto projektom.

Menu