Národný projekt

Sektorovo riadené inovácie (SRI) v národnej sústave povolaní

Naša asociácia sa v rámci spolupráce s Asociáciou priemyselných zväzov aktívne zapojila do Národného projektu SRI, v ktorom máme aktívne zastúpenie prostredníctvom nášho generálneho sekretára v Sektorovej rade pre elektrotechnika a v pracovnej skupine Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Gestorom projektu SRI je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a realizačným tímom projektu SRI je spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r. o..

O PROJEKTE

Projekt SRI reaguje na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce, najmä potreby jednotlivých odvetví hospodárstva ovplyvnené inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami v politickom a hospodárskom európskom a celosvetovom kontexte. V nadväznosti na inovačné procesy sa komplexne identifikujú požiadavky zamestnávateľov jednotlivých sektorov na zodpovedajúcu kvalifikovanosť pracovných síl, ich kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti. Sektorové stratégie odvetví sa tak premietnu do stratégií rozvoja ľudských zdrojov z hľadiska novo vznikajúcich zamestnaní, ako aj rekvalifikačných procesov tých, s ktorými sa v budúcnosti v odvetviach nepočíta. Z aspektu systémového riešenia Národnej sústavy povolaní pôjde o inováciu vytvorených, ako aj tvorbu nových národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). Prenos sektorovo riadených inovácií do systému monitorovania a predvídania potrieb trhu práce sa premietne v systéme celoživotného vzdelávania, najmä odbornej príprave pre slovenský trh práce.

NAŠE CIELE

Z hľadiska postavenia napr. karty zamestnania Špecialista požiarnej ochrany máme v rámci projektu záujem o inovácie vo vzťahu k jeho kompetenciám (všeobecné spôsobilosti, odborné vedomosti a odborné zručnosti). Jedným z našich cieľov je smerovať k zlepšeniu postavenia tohto povolania a zabezpečenie kvalitného systému celoživotného vzdelávania špecialistov PO na úrovni požiadaviek doby. Ďalšie naše ciele sú zamerané na presadenie dôležitosti požiadaviek požiarnej bezpečnosti, všeobecného postavenia technickej normalizácie a technických noriem v jednotlivých povolaniach, študijných odboroch, vzdelávacích programoch a celoživotnom vzdelávaní.

AKTUÁLNE O PROJEKTE

Január 2021

V decembri 2020 sme navrhli vytvorenie nového NŠZ Požiarny audítor, ktorý bol Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu schválený v januári 2021. Cieľom je vytvorenie nového povolania, ktoré jednak zabezpečí odstránenie dlhodobej absencie kontrolných činností pri výstavbe a uskutočňovaní stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a taktiež rozšíri možnosti trhu práce.

Máj 2020

Po takmer roku práce na projekte v rámci Sektorovej rady pre elektrotechniku sa nám podarili tri významné kroky, ktoré súvisia s oblasťou požiarnej ochrany a technickej normalizácie. Prvým krokom je presunutie národného štandardu zamestnania (NŠZ) Stavebný a prevádzkový elektrikár spod gescie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu pod gesciu Sektorovej rady pre elektrotechniku a zmena názvu NŠZ na Montér elektrických inštalácií. Druhým významným krokom je presunutie NŠZ Špecialista požiarnej ochrany spod gescie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment pod gesciu Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Tretím dôležitým krokom je presadenie opatrení súvisiacich s technickou normalizáciou do schválenej stratégie rozvoja elektrotechnického priemyslu s výhľadom do roku 2030. Všetky tri naše návrhy významne podporili naši partneri zo Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska a Slovenskej komory stavebných inžinierov. V nasledujúcich etapách projektu sa budeme venovať revíziám a tvorbe obsahu jednotlivých NŠZ s cieľom posúdenia aktuálnosti kompetencií jednotlivých NŠZ z hľadiska všeobecných spôsobilostí, odborných vedomostí a odborných zručností, požiadaviek na vzdelanie a prax s cieľom, okrem iného, stanoviť požiadavky na tvorbu efektívneho systém celoživotného vzdelávania.

Viac sa o projekte dozviete na stránkach Sektorovo riadené inovácie v Národnej sústave povolaní

Menu