Národný projekt

Sektorovo riadené inovácie (SRI) v národnej sústave povolaní

Naša asociácia sa v rámci spolupráce s Asociáciou priemyselných zväzov aktívne zapojila do Národného projektu SRI, v ktorom máme aktívne zastúpenie prostredníctvom nášho generálneho sekretára v Sektorovej rade pre elektrotechniku, v pracovnej skupine Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a v pracovnej skupine Sektorovej rady pre verejné služby a správu. Gestorom projektu SRI je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a realizačným tímom projektu SRI je spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r. o..

O PROJEKTE

Projekt SRI reaguje na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce, najmä potreby jednotlivých odvetví hospodárstva ovplyvnené inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami v politickom a hospodárskom európskom a celosvetovom kontexte. V nadväznosti na inovačné procesy sa komplexne identifikujú požiadavky zamestnávateľov jednotlivých sektorov na zodpovedajúcu kvalifikovanosť pracovných síl, ich kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti. Sektorové stratégie odvetví sa tak premietnu do stratégií rozvoja ľudských zdrojov z hľadiska novo vznikajúcich zamestnaní, ako aj rekvalifikačných procesov tých, s ktorými sa v budúcnosti v odvetviach nepočíta. Z aspektu systémového riešenia Národnej sústavy povolaní pôjde o inováciu vytvorených, ako aj tvorbu nových národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). Prenos sektorovo riadených inovácií do systému monitorovania a predvídania potrieb trhu práce sa premietne v systéme celoživotného vzdelávania, najmä odbornej príprave pre slovenský trh práce.

NAŠE CIELE

Z hľadiska postavenia napr. karty zamestnania Špecialista požiarnej ochrany máme v rámci projektu záujem o inovácie vo vzťahu k jeho kompetenciám (všeobecné spôsobilosti, odborné vedomosti a odborné zručnosti). Jedným z našich cieľov je smerovať k zlepšeniu postavenia tohto povolania a zabezpečenie kvalitného systému celoživotného vzdelávania špecialistov PO na úrovni požiadaviek doby. Ďalšie naše ciele sú zamerané na presadenie dôležitosti požiadaviek požiarnej bezpečnosti, všeobecného postavenia technickej normalizácie a technických noriem v jednotlivých povolaniach, študijných odboroch, vzdelávacích programoch a celoživotnom vzdelávaní.

AKTUÁLNE O PROJEKTE

Máj 2021

V máji 2021 bol nami spracovaný NŠZ Požiarny audítor schválený Alianciou sektorových rád, ktorý bude zaradený do registra zamestnaní a uverejnený na portáli Karta zamestnania. Týmto krokom sme rozšírili možnosti na uplatnenie špecialistov PO a ďalších odborníkov v oblasti PBS na trhu práce, čo bolo aj jedným z našich cieľom v rámci účasti na projekte SRI.

V máji 2021 bol taktiež nami spracovaný NŠZ Špecialista v oblasti technickej normalizácie schválený Alianciou sektorových rád, ktorý bol zaradený do registra zamestnaní a uverejnený na portáli Karta zamestnania. Touto aktivitou sme výrazne prispeli k zlepšeniu požadovaných kompetencií v oblasti výkonu normalizačných činností zo strany slovenského národného normalizačného orgánu, čo bolo aj jedným z ďalších cieľov v rámci účasti na projekte SRI.

Apríl 2021

V apríli 2021 bol nami spracovaný NŠZ Technik signalizačných a komunikačných systémov schválený Alianciou sektorových rád, ktorý je zaradený do registra zamestnaní a uverejnený na portáli Karta zamestnania. V rámci revízie tohto NŠZ sme, okrem iného, zapracovali do kompetenčného modelu nové odborné vedomosti a odborné zručnosti v oblasti elektrických inštalácií z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby a elektrotechnických stavebných výrobkov na elektrické inštalácie.

Január 2021

V decembri 2020 sme navrhli vytvorenie nového NŠZ Požiarny audítor, ktorý bol Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu schválený v januári 2021. Cieľom je vytvorenie nového povolania, ktoré jednak zabezpečí odstránenie dlhodobej absencie kontrolných činností pri výstavbe a uskutočňovaní stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a taktiež rozšíri možnosti trhu práce.

Máj 2020

Po takmer roku práce na projekte v rámci Sektorovej rady pre elektrotechniku sa nám podarili tri významné kroky, ktoré súvisia s oblasťou požiarnej ochrany a technickej normalizácie. Prvým krokom je presunutie národného štandardu zamestnania (NŠZ) Stavebný a prevádzkový elektrikár spod gescie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu pod gesciu Sektorovej rady pre elektrotechniku a zmena názvu NŠZ na Montér elektrických inštalácií. Druhým významným krokom je presunutie NŠZ Špecialista požiarnej ochrany spod gescie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment pod gesciu Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Tretím dôležitým krokom je presadenie opatrení súvisiacich s technickou normalizáciou do schválenej stratégie rozvoja elektrotechnického priemyslu s výhľadom do roku 2030. Všetky tri naše návrhy významne podporili naši partneri zo Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska a Slovenskej komory stavebných inžinierov. V nasledujúcich etapách projektu sa budeme venovať revíziám a tvorbe obsahu jednotlivých NŠZ s cieľom posúdenia aktuálnosti kompetencií jednotlivých NŠZ z hľadiska všeobecných spôsobilostí, odborných vedomostí a odborných zručností, požiadaviek na vzdelanie a prax s cieľom, okrem iného, stanoviť požiadavky na tvorbu efektívneho systém celoživotného vzdelávania.

Viac sa o projekte dozviete na stránkach Sektorovo riadené inovácie v Národnej sústave povolaní

Plán tvorby a revízie NŠZ spracovávaných zástupcom APPO SR sa uvádza v nižšie uvedenej tabuľke

NÁZOV NŚZPRÍSLUŠNOSŤ NŠZ K SEKTOROVEJ RADETERMÍN SPRACOVANIA
Elektrotechnik projektant ELEKTROTECHNIKAmáj 2021
Odborný elektrotechnik projektantELEKTROTECHNIKAjún 2021
Špecialista elektrotechnik projektant ELEKTROTECHNIKAjún 2021
Prevádzkový technik elektroúdržbyELEKTROTECHNIKA august 2021
Montér elektrických inštalácii ELEKTROTECHNIKAoktóber 2021
Technológ káblovej výrobyELEKTROTECHNIKAfebruár 2022
Špecialista v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhodyVEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVAmarec 2022
Špecialista požiarnej ochrany STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIAmáj 2020
Menu