Národný projekt

Sektorovo riadenými inováciami (SRI) k efektívnemu trhu práce

Naša asociácia sa v rámci spolupráce s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy aktívne zapojila do Národného projektu SRI, v ktorom máme aktívne zastúpenie prostredníctvom nášho generálneho sekretára v Sektorovej rade pre elektrotechniku, v pracovnej skupine Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a v pracovnej skupine Sektorovej rady pre verejné služby a správu. Gestorom projektu SRI je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a realizačným tímom projektu SRI je spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r. o..

O PROJEKTE

Projekt SRI reaguje na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce, najmä potreby jednotlivých odvetví hospodárstva ovplyvnené inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami v politickom a hospodárskom európskom a celosvetovom kontexte. V nadväznosti na inovačné procesy sa komplexne identifikujú požiadavky zamestnávateľov jednotlivých sektorov na zodpovedajúcu kvalifikovanosť pracovných síl, ich kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti. Sektorové stratégie odvetví sa tak premietnu do stratégií rozvoja ľudských zdrojov z hľadiska novo vznikajúcich zamestnaní, ako aj rekvalifikačných procesov tých, s ktorými sa v budúcnosti v odvetviach nepočíta. Z aspektu systémového riešenia Národnej sústavy povolaní pôjde o inováciu vytvorených, ako aj tvorbu nových národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). Prenos sektorovo riadených inovácií do systému monitorovania a predvídania potrieb trhu práce sa premietne v systéme celoživotného vzdelávania, najmä odbornej príprave pre slovenský trh práce.

NAŠE CIELE

Z hľadiska postavenia napr. karty zamestnania Špecialista požiarnej ochrany máme v rámci projektu záujem o inovácie vo vzťahu k jeho kompetenciám (všeobecné spôsobilosti, odborné vedomosti a odborné zručnosti). Jedným z našich cieľov je smerovať k zlepšeniu postavenia tohto povolania a zabezpečenie kvalitného systému celoživotného vzdelávania špecialistov PO na úrovni požiadaviek doby. Ďalšie naše ciele sú zamerané na presadenie dôležitosti požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, všeobecného postavenia technickej normalizácie a technických noriem v jednotlivých povolaniach, študijných odboroch, vzdelávacích programoch a celoživotnom vzdelávaní.

AKTUÁLNE O PROJEKTE

Viac sa o projekte dozviete na stránkach Národný projekt SRI

Stav tvorby a revízií NŠZ spracovávaných APPO SR je v nižšie uvedenej tabuľke

NÁZOV NŚZPRÍSLUŠNOSŤ NŠZ K SEKTOROVEJ RADESTAVFORMA ÚPRAVY
Elektrotechnik projektantELEKTROTECHNIKAZverejnenýNový NŠZ
Odborný elektrotechnik projektantELEKTROTECHNIKAZverejnenýNový NŠZ
Špecialista elektrotechnik projektantELEKTROTECHNIKAZverejnenýNový NŠZ
Technik signalizačných a komunikačných systémovELEKTROTECHNIKAZverejnenýRevízia NŠZ
Prevádzkový technik elektroúdržbyELEKTROTECHNIKA ZverejnenýRevízia NŠZ
Montér elektrických inštaláciíELEKTROTECHNIKAZverejnenýRevízia NŠZ
Technológ káblovej výrobyELEKTROTECHNIKAZverejnenýRevízia NŠZ
Špecialista v oblasti technickej normalizácieVEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVAZverejnenýRevízia NŠZ
Špecialista v oblasti posudzovania zhodyVEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVASchvaľovaný Alianciou sektorových rádRevízia NŠZ
Požiarny audítorSTAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIAZverejnenýNový NŠZ
Špecialista požiarnej ochrany STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIASchvaľovaný Alianciou sektorových rádRevízia NŠZ
Autorizovaný inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológiíSTAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIASchvaľovanie návrhu NŠZ Sektorovou radouNový NŠZ
Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie staviebSTAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIASchvaľovanie návrhu revízie NŠZ Sektorovou radouRevízia NŠZ
Menu