Národný projekt

Sektorovo riadenými inováciami (SRI) k efektívnemu trhu práce

Naša asociácia sa v rámci spolupráce s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy aktívne zapojila do Národného projektu SRI, v ktorom máme aktívne zastúpenie prostredníctvom nášho generálneho sekretára v Sektorovej rade pre elektrotechniku, v pracovnej skupine Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a v pracovnej skupine Sektorovej rady pre verejné služby a správu. Gestorom projektu SRI je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a realizačným tímom projektu SRI je spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r. o..

O PROJEKTE

Projekt SRI reaguje na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce, najmä potreby jednotlivých odvetví hospodárstva ovplyvnené inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami v politickom a hospodárskom európskom a celosvetovom kontexte. V nadväznosti na inovačné procesy sa komplexne identifikujú požiadavky zamestnávateľov jednotlivých sektorov na zodpovedajúcu kvalifikovanosť pracovných síl, ich kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti. Sektorové stratégie odvetví sa tak premietnu do stratégií rozvoja ľudských zdrojov z hľadiska novo vznikajúcich zamestnaní, ako aj rekvalifikačných procesov tých, s ktorými sa v budúcnosti v odvetviach nepočíta. Z aspektu systémového riešenia Národnej sústavy povolaní pôjde o inováciu vytvorených, ako aj tvorbu nových národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). Prenos sektorovo riadených inovácií do systému monitorovania a predvídania potrieb trhu práce sa premietne v systéme celoživotného vzdelávania, najmä odbornej príprave pre slovenský trh práce.
Viac sa o projekte dozviete na stránkach Národný projekt SRI

NAŠE CIELE

Z hľadiska postavenia NŠZ Špecialista požiarnej ochrany máme v rámci projektu záujem o inovácie vo vzťahu k jeho kompetenciám (všeobecné spôsobilosti, odborné vedomosti a odborné zručnosti). Jedným z našich cieľov je smerovať k zlepšeniu postavenia tohto povolania a zabezpečenie kvalitného systému celoživotného vzdelávania špecialistov PO na úrovni požiadaviek doby. Ďalšie naše ciele sú zamerané na presadenie dôležitosti požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, všeobecného postavenia technickej normalizácie a technických noriem v jednotlivých povolaniach, študijných odboroch, vzdelávacích programoch a celoživotnom vzdelávaní. Najzásadnejším cieľom je dosiahnutie budúcej transformácie súčasného obsahu NŠZ Špecialista požiarnej ochrany do nového NŠZ Autorizovaný inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií, ktorý by bol kompetenčne a odborne na úrovni ostatných autorizovaných inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Taktiež chceme dosiahnuť rozšírenie kompetenčného modelu NŠZ Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb o odborné vedomosti a odborné zručnosti súvisiace s projektovaním (navrhovaním) požiarnych a požiarnotechnických zariadení.

AKTUÁLNE O PROJEKTE

Projekt SRI bol ukončený v roku 2022 a v rámci dosiahnutia našich cieľov sme všetky ciele naplnili a aj prekročili. Preto naše pôsobenie v rámci projektu hodnotíme, ako zásadný úspech. Všetky nami revidované a novo vytvorené povolania resp. NŠZ sú uvedené v tabuľke nižšie.

Výsledky tvorby a revízií NŠZ spracovaných našou asociáciou

NÁZOV NŚZPRÍSLUŠNOSŤ NŠZ K SEKTOROVEJ RADESTAVFORMA ÚPRAVY
Autorizovaný inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológiíSTAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIAZverejnenýNový NŠZ
Požiarny audítorSTAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIAZverejnenýNový NŠZ
Špecialista požiarnej ochranySTAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIAZverejnenýRevízia NŠZ
Elektrotechnik projektantELEKTROTECHNIKAZverejnenýNový NŠZ
Odborný elektrotechnik projektantELEKTROTECHNIKAZverejnenýNový NŠZ
Špecialista elektrotechnik projektantELEKTROTECHNIKAZverejnenýNový NŠZ
Technik signalizačných a komunikačných systémovELEKTROTECHNIKAZverejnenýRevízia NŠZ
Prevádzkový technik elektroúdržbyELEKTROTECHNIKA ZverejnenýRevízia NŠZ
Montér elektrických inštaláciíELEKTROTECHNIKAZverejnenýRevízia NŠZ
Technológ káblovej výrobyELEKTROTECHNIKAZverejnenýRevízia NŠZ
Špecialista v oblasti technickej normalizácieVEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVAZverejnenýRevízia NŠZ
Špecialista v oblasti posudzovania zhodyVEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVAZverejnenýRevízia NŠZ