Národný projekt

Sektorovo riadené inovácie (SRI) v národnej sústave povolaní

Naša asociácia sa v rámci spolupráce s Asociáciou priemyselných zväzov aktívne zapojila do Národného projektu SRI, v ktorom máme aktívne zastúpenie prostredníctvom nášho generálneho sekretára v Sektorovej rade Elektrotechnika. Gestorom projektu SRI je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a realizačným tímom projektu SRI je spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r. o..

O PROJEKTE

Projekt SRI reaguje na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce, najmä potreby jednotlivých odvetví hospodárstva ovplyvnené inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami v politickom a hospodárskom európskom a celosvetovom kontexte. V nadväznosti na inovačné procesy sa komplexne identifikujú požiadavky zamestnávateľov jednotlivých sektorov na zodpovedajúcu kvalifikovanosť pracovných síl, ich kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti. Sektorové stratégie odvetví sa tak premietnu do stratégií rozvoja ľudských zdrojov z hľadiska novovznikajúcich zamestnaní, ako aj rekvalifikačných procesov tých, s ktorými sa v budúcnosti v odvetviach nepočíta. Z aspektu systémového riešenia Národnej sústavy povolaní pôjde o inováciu vytvorených, ako aj tvorbu nových národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). Prenos sektorovo riadených inovácií do systému monitorovania a predvídania potrieb trhu práce sa premietne v systéme celoživotného vzdelávania, najmä odbornej príprave pre slovenský trh práce.

NAŠE CIELE

Z hľadiska postavenia napr. karty zamestnania Špecialista požiarnej ochrany máme v rámci projektu záujem o inovácie vo vzťahu k jeho kompetenciám (Všeobecné spôsobilosti, Odborné vedomosti a Odborné zručnosti). Jedným z našich cieľov je smerovať k zlepšeniu postavenia tohto povolania a zabezpečenie kvalitného systému celoživotného vzdelávania špecialistov PO na úrovni požiadaviek doby.

Viac sa o Národnom projekte dozviete na stránkach Sektorovo riadené inovácie v Národnej sústave povolaní

Menu