Článok I. Základné ustanovenia

1. Názov združenia slovensky: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (skratka APPO SR).

2. Názov združenia anglicky: SLOVAK ASSOCIATION FOR PASSIVE FIRE PROTECTION (SAPFP).

3. Sídlo združenia: Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica.

4. Doba trvania: Združenie je zriadené na dobu neurčitú.

Článok II. Poslanie a ciele združenia

1. Hlavným poslaním združenia je neustále zvyšovanie úrovne protipožiarnej bezpečnosti osôb a majetku pri výstavbe, užívaní stavieb a technických zariadení budov v Slovenskej republike.

2. Cieľmi združenia je
a) zabezpečovať správnu funkciu systémov protipožiarnej ochrany stavieb a technológií,
b) medzinárodná spolupráca v oblasti protipožiarnej bezpečnosti.

Článok III. Predmet činnosti

APPO SR bude svoje ciele dosahovať uskutočňovaním najmä týchto činností:

 • zastupovanie záujmov výrobcov komponentov systémov požiarnej ochrany a zhotoviteľov týchto systémov v záujme dodržiavania vysokého stupňa kvality a funkčnosti systémov;
 • presadzovanie záujmov v oblasti správneho riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb a požiarnobezpečnostného inžinierstva;
 • presadzovanie európskych zásad dobrovoľnosti, transparentnosti a nezávislosti technickej normalizácie;
 • tvorba legislatívnych a normatívnych dokumentov v oblasti pôsobnosti združenia;
 • spolupráca so orgánmi štátnej správy v oblasti protipožiarnej ochrany a stavebných výrobkov;
 • informovanie odbornej verejnosti a podpora vzdelávania;
 • veda, výskum a vývoj v oblasti protipožiarnej bezpečnosti a stavebných výrobkov;
 • propagácia členských organizácií.

Článok IV. Členstvo v združení

1. Členstvo v združení môže byť vo forme riadneho člena, člena špecialistu požiarnej ochrany (ďalej len „člen špecialista PO“), člena odborníka požiarnej ochrany PO (ďalej len „člen odborník PO“) a čestného člena.

2. Členstvo v združení je dobrovoľné a výberové a na prijatie za člena nie je právny nárok. Členom združenia môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vysloví súhlas s týmito Stanovami a je vo svojej činnosti zameraná najmä na

 • výrobu a distribúciu komponentov a systémov, ktorých primárnou funkciou je zabezpečovanie požiarnej ochrany, pričom samotné systémy a ich komponenty len minimálne prispievajú k šíreniu požiaru;
 • skúšanie a hodnotenie komponentov a systémov požiarnej ochrany;
 • montáž systémov požiarnej ochrany;
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii a jeho posudzovanie.

3. Žiadosť o prijatie za člena združenia sa podáva formou vyplnenia a odoslania formulára na webovom sídle asociácie na linke Prihláška za člena s vyznačením požadovanej formy členstva.

4. Členstvo v združení sa udržiava platením ročného členského príspevku, ktorého výška je stanovená v súlade s vnútornými predpismi združenia.

5. Členské príspevky sú splatné do 1. marca príslušného roka a pre novoprijatých členov do 30 dní od doručenia oznámenia o prijatí za člena združenia.

6. Zaplatené členské príspevky sa nevracajú.

Článok V. Podmienky pre člena špecialistu PO, člena odborníka PO a čestného člena

1. Podmienkou na prijatie za člena špecialistu PO je platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany.

2. Člen špecialista PO má právo hlasovať, voliť a byť volený do orgánov združenia s pomerným hlasom k hlasu riadneho člena t. j. 1:10 (jeden hlas člena špecialistu PO je 1/10 hlasu riadneho člena).

3. Podmienkou na prijatie za čestného člena je najmä výrazné pričinenie sa o rozvoj združenia, požiarnej ochrany a podieľanie sa na činnosti v združení.

4. Čestné členstvo udeľuje plenárne zhromaždenie na základe podnetov členov združenia. Čestný člen členské príspevky neplatí.

5. Čestný člen nemá právo hlasovať, voliť ani byť volený do orgánov združenia.

6. Čestný má právo zúčastňovať sa technickej práci v odborných sekciách a na odborných seminároch organizovaných združením.

Článok VI. Práva a povinnosti člena

1. Ak nie je v Stanovách uvedené inak, má člen združenia právo:
a) voliť a byť volený do orgánov združenia,
b) zúčastniť sa a hlasovať na plenárnom zhromaždení,
c) využívať všetky služby, ktoré poskytuje združenie za predpokladu, že splní všetky povinnosti podľa týchto Stanov,
d) zúčastňovať sa na plnení úloh združenia, a to priamo alebo prostredníctvom orgánov združenia,
e) predkladať návrhy a podnety na zlepšenie činnosti združenia,
f) aby mu boli na požiadanie poskytnuté informácie o činnosti združenia, ak to neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom.

2. Člen je povinný:
a) spĺňať po celý čas členstva podmienky na prijatie za člena podľa týchto Stanov a pri výkone svojej činnosti dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, uznesenia orgánov združenia, Stanovy združenia, prípadne iné záväzky, ktoré na seba prevzal v súvislosti so združením,
b) riadne, včas a v určenej výške platiť členské príspevky a plniť ostatné povinnosti podľa vnútorných predpisov združenia,
c) poskytnúť združeniu pravdivé údaje o svojej osobe a vykonávaní podnikateľskej činnosti pre štatistické zisťovania,
d) obhajovať záujmy a dobré meno združenia,
e) dbať o svoje ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti,
f) oznámiť generálnemu sekretárovi neodkladne každú zásadnú zmenu z hľadiska členských vzťahov.

3. Dokladom o členstve v združení je potvrdenie o členstve. Podrobnosti o jeho forme, vydávaní a platnosti sú rozpracované vo vnútorných predpisoch združenia.

Článok VII. Pozastavenie a zánik členstva

1. Členstvo člena v združení zaniká jeho
a) vystúpením,
b) vylúčením,
c) stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
d) stratou podnikateľského oprávnenia,
e) zánikom združenia,
f) úmrtím.

2. Každý člen môže dobrovoľne vystúpiť zo združenia na základe písomného oznámenia (odhlásenia) o jeho vystúpení (odhlásení). Zánikom členstva nie sú dotknuté jeho nesplnené záväzky voči združeniu.

3. Generálny sekretár s prezidentom a viceprezidentom môžu svojím jednomyseľným rozhodnutím pozastaviť členstvo členovi, ktorý nespĺňa podmienky členstva v združení, a to na jeden rok. Ak po uplynutí tejto lehoty nebude člen naďalej spĺňať uvedené podmienky, bude zo združenia vylúčený. V prípade, že člen splní podmienky určené v Stanovách pred uplynutím tejto lehoty, rozhodnutie o pozastavení členstva bude zrušené na základe žiadosti člena do 30 dní od doručenia žiadosti. Počas pozastavenia členstva nie je člen oprávnený využívať svoje členské práva.

4. Počas pozastavenia členstva v združení nie je člen povinný platiť členské príspevky podľa článku IV.

5. Každý člen môže byť zo združenia vylúčený, ak svojím konaním závažným spôsobom poškodil záujmy a dobré meno združenia.

6. Člen združenia musí byť uznesením vylúčený, ak:
a) nezaplatil včas a v určenej výške členský príspevok,
b) hrubo porušuje Stanovy združenia, uznesenia orgánov združenia a ďalšie opatrenia združenia,
c) mu bolo pozastavené členstvo podľa bodu 3 tohto článku a po uplynutí lehoty jedného roka nespĺňa predpoklady na prijatie za člena podľa týchto Stanov.

7. O zániku členstva podľa bodu 1 písmeno b) tohto článku jednomyseľne rozhodujú generálny sekretár, prezident a viceprezident svojím uznesením.

8. Ak členovi zanikne členstvo v združení jeho vylúčením, rozhodnutie mu musí byť doručené najneskôr do 30 dní.

9. Zánikom členstva v združení zaniká mandát každého zástupcu uvedeného člena vo všetkých orgánoch združenia, ak nie je ustanovené inak.

Článok VIII. Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú
a) plenárne zhromaždenie,
b) generálny sekretár,
c) prezident a viceprezident,
d) revízna komisia.

2. Združenie zastupuje navonok generálny sekretár, prezident alebo v prípadoch uvedených v týchto Stanovách viceprezident.

3. Vnútorné predpisy združenia stanovujú rozsah a podmienky, za ktorých môžu aj iné osoby konať a vystupovať v mene združenia pri plnení pracovných povinnosti.

4. Jednotlivé orgány združenia sú povinné konať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Stanovami a príslušnými vnútornými predpismi združenia, schválenými plenárnym zhromaždením.

5. Proti rozhodnutiam orgánov združenia, ktoré zakladajú vznik, zmenu alebo zánik práv členov združenia, alebo sa týchto práv akýmkoľvek spôsobom dotýkajú, sa môžu členovia združenia odvolať v lehote 15 dní odo dňa ich doručenia. Odvolania proti rozhodnutiam orgánov združenia nemajú odkladný účinok. V prípade, že odvolanie proti rozhodnutiu niektorého orgánu združenia podľa týchto Stanov nie je možné, platia pre možnosť ochrany ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Odvolanie sa doručuje orgánu, proti ktorého rozhodnutiu smeruje.

6. O odvolaní sa proti rozhodnutiam, generálneho sekretára, prezidenta a viceprezidenta rozhoduje plenárne zhromaždenie v lehote 60 dní odo dňa doručenia odvolania. Odvolanie nemá odkladný účinok.

7. Proti rozhodnutiam plenárneho zhromaždenia združenia odvolanie nie je prípustné.

8. Generálny sekretár, prezident, viceprezident a členovia revíznej komisie sú povinní počas výkonu svojej funkcie zachovávať mlčanlivosť o veciach dôverného rázu, ktoré sa dozvedeli pri jej výkone. V prípade porušenia tohto ustanovenia môže plenárne zhromaždenie rozhodnúť o odvolaní z funkcie, prípadne o ďalších sankciách v súlade s týmito Stanovami.

Článok IX.: Plenárne zhromaždenie

1. Plenárne zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Na zasadaní plenárneho zhromaždenia sa zúčastňujú všetci členovia združenia s právom hlasovať (ďalej len „voliaci účastníci zhromaždenia“).

2. Plenárne zhromaždenie zvoláva prezident v spolupráci s generálnym sekretárom spravidla raz za rok, a to písomne najmenej 30 dní pred jeho konaním. Deň, miesto, hodinu, ako aj návrh programu konania plenárneho zhromaždenia určuje prezident v spolupráci s generálnym sekretárom svojím uznesením.

3. Plenárne zhromaždenie môže zaradiť do svojho programu body týkajúce sa zmien Stanov, zániku združenia alebo zlúčenia len vtedy, ak bol členom združenia doručený spolu s pozvánkou na plenárne zhromaždenie aj písomný materiál týkajúci sa týchto bodov.

4. Mimoriadne plenárne zhromaždenie je povinný zvolať prezident v spolupráci s generálnym sekretárom, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov združenia s uplatnením ustanovenia Článku V. bod 2 a to najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti generálnemu sekretárovi. V žiadosti o zvolanie mimoriadneho plenárneho zhromaždenia musí byť uvedený dôvod jeho zvolania.

5. Na plenárnom zhromaždení každému voliacemu účastníkovi zhromaždenia prislúcha jeden hlas s uplatnením ustanovenia Článku V. bod 2.

6. Plenárne zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomné tri štvrtiny voliacich účastníkov zhromaždenia s uplatnením ustanovenia Článku V. bod 2.

7. Ak plenárne zhromaždenie nie je schopné uznášať sa, prezident zvolá náhradné plenárne zhromaždenie tak, aby sa konalo jednu hodinu od zvolania riadneho plenárneho zhromaždenia. Náhradné plenárne zhromaždenie musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie bodu 6 tohto článku.

8. Plenárne zhromaždenie prijíma uznesenia:
a) o zmene Stanov združenia a rozhodnutí o zániku a zlúčení združenia dvojtretinovou väčšinou prítomných voliacich účastníkov zhromaždenia s uplatnením ustanovenia Článku V. bod 2,
b) v ostatných záležitostiach nadpolovičnou väčšinou prítomných voliacich účastníkov zhromaždenia s uplatnením ustanovenia Článku V. bod 2.

9. Do pôsobnosti plenárneho zhromaždenia patrí
a) voľba a odvolávanie, prezidenta, viceprezidenta, revíznej komisie a menovanie a odvolávanie generálneho sekretára,
b) schvaľovanie Stanov, ich zmien a rokovacieho poriadku,
c) prerokúvanie a schvaľovanie správy o činnosti združenia a jeho orgánov, o výsledkoch hospodárenia s majetkom združenia a o prípadnom rozdelení zisku do fondov,
d) oprávnenie zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie ostatných orgánov združenia,
e) rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení alebo o zlúčení združenia s iným združením a o majetkovom vyrovnaní združenia,
f) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto Stanovy zahŕňajú do pôsobnosti plenárneho zhromaždenia, alebo ktoré si plenárne zhromaždenie vyslovene vyhradí.

Článok X. Generálny sekretár

1. Generálny sekretár v spolupráci s prezidentom a viceprezidentom riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami plenárneho zhromaždenia. Je oprávnený konať vo všetkých záležitostiach, uvedených v týchto Stanovách s výnimkou tých, ktoré sú v kompetencii plenárneho zhromaždenia.

2. Generálneho sekretára ustanovuje do funkcie plenárne zhromaždenie svojim uznesením na základe návrhu vhodného kandidáta s predpokladmi na jej vykonávanie na dobu neurčitú. Funkcia generálneho sekretára nie je volenou, ale profesionálnou funkciou vykonávanou na základe zmluvného vzťahu medzi združením a fyzickou alebo právnickou osobou vykonávajúcou funkciu generálneho sekretára.

3. Funkcia generálneho sekretára je nezlučiteľná s inými funkciami v združení.

4. Generálny sekretár
a) jednomyseľne s prezidentom a viceprezidentom rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa združenia, jeho činnosti a orgánov združenia, ak nie sú vyhradené plenárnemu zhromaždeniu,
b) v spolupráci s prezidentom a viceprezidentom predkladá plenárnemu zhromaždeniu na schválenie návrh plánu činnosti združenia, návrh rozpočtu združenia, výročnú správu vrátane ročnej uzávierky a ďalšie podkladové materiály na rokovanie,
c) po jednomyseľnej dohode s prezidentom a viceprezidentom rozhoduje o zriaďovaní pracovných skupín,
d) po jednomyseľnej dohode s prezidentom a viceprezidentom vyvodzuje dôsledky voči členom z neplnenia členských povinností,
e) v spolupráci s prezidentom a viceprezidentom vykonáva úkony súvisiace s prijatím nových členov združenia a so zánikom členstva v združení,
f) po jednomyseľnej dohode s prezidentom a viceprezidentom schvaľuje výšku zápisného a členských príspevkov,
g) po dohode s prezidentom a viceprezidentom jednomyseľne rozhoduje o pozastavení členstva alebo o zániku členstva vylúčením člena zo združenia svojím uznesením,
h) po jednomyseľnej dohode s prezidentom a viceprezidentom v sporných veciach vydáva záväzné stanovisko k výkladu Stanov,
i) v spolupráci s prezidentom a viceprezidentom rozhoduje o ďalších otázkach zverených mu do právomoci týmito Stanovami,
j) realizuje všetky činnosti združenia spojené s administratívno-technickou podporou a inými činnosťami a úlohami, ktoré vyplývajú zo schváleného plánu činnosti združenia plenárnym zhromaždením na príslušné obdobie,
k) zabezpečuje výkon služieb vo vzťahu k členskej základni a ich ďalšie skvalitňovanie a rozširovanie,
l) zabezpečuje vedenie účtovníctva (účtovnej evidencie) združenia, za ktoré zodpovedá v rozsahu podľa platných právnych predpisov,
m) zabezpečuje správu webového sídla združenia, aktualizáciu údajov a správu blogu na webovom sídle a diskusnom portáli normalizacia.sk.

5. Ak nie je ustanovené ináč, uznesenie generálneho sekretára je platné, ak nebolo zrušené alebo zmenené plenárnym zhromaždením.

6. Generálny sekretár zodpovedá za svoju činnosť plenárnemu zhromaždeniu, v rozsahu týchto Stanov a ustanovení zmluvného vzťahu.

Článok XI. Prezident a viceprezident

1. Prezident
a) koná za združenie z poverenia plenárneho zhromaždenia vo všetkých záležitostiach vyplývajúcich zo schváleného plánu činnosti a v súlade s cieľmi združenia vo vzťahu k ostatným orgánom a organizáciám,
b) spolupracuje s generálnym sekretárom na príprave návrh programu rokovania plenárneho zhromaždenia,
c) zvoláva rokovanie plenárneho zhromaždenia a operatívne porady združenia po dohode s generálnym sekretárom a viceprezidentom, na ktorých sa zúčastňujú pozvaní členovia.

2. V prípade neprítomnosti prezidenta alebo v prípade, že sa post prezidenta uvoľní, vykonáva funkcie prezidenta v plnom rozsahu viceprezident, a to až do prípadného zvolenia nového prezidenta.

3. Prezident, je za výkon svojej funkcie zodpovedný plenárnemu zhromaždeniu.

4. Na základe vlastného uváženia má prezident právo zúčastňovať sa na zasadnutí zriadených pracovných skupín.

5. Funkcia prezidenta a viceprezidenta je volená plenárnym zhromaždením s platnosťou na 2 roky a do ďalšieho volebného obdobia navrhuje kandidátov na tieto funkcie na nové volebné obdobie plenárne zhromaždenie alebo predchádzajúci prezident po dohode s generálnym sekretárom a viceprezidentom.

Článok XII. Revízna komisia

1. Členov revíznej komisie volí a odvoláva plenárne zhromaždenie na obdobie 4 rokov. Revízna komisia má 3 členov. Predsedu revíznej komisie volia a odvolávajú členovia revíznej komisie.

2. Každý člen revíznej komisie má jeden hlas. Revízna komisia je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny svojich členov a rozhoduje na základe súhlasu väčšiny svojich členov. Pri zhode počtu hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

3. Členstvo v revíznej komisií je nezastupiteľné. V prípade, že sa uvoľní miesto člena revíznej komisie, nastúpi na jeho miesto náhradník, ktorý získal najvyšší počet hlasov v predchádzajúcich voľbách do komisie.

4. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s funkciou generálneho sekretára, prezidenta a viceprezidenta.

5. Zasadnutia revíznej komisie majú neverejný charakter. Na zasadnutí sa môžu zúčastniť len osoby, o ktorých tak rozhodla revízna komisia.

6. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia združenia s finančnými prostriedkami v súlade s platnými právnymi predpismi a rozhodnutiami plenárneho zhromaždenia. Zistené nedostatky ihneď oznamuje generálnemu sekretárovi, prezidentovi a viceprezidentovi a po uplynutí účtovného roka
predkladá revíznu správu plenárnemu zhromaždeniu. Na tieto účely musí byť členom revíznej komisie umožnený prístup ku všetkým dokladom a dokumentom združenia.

7. Členovia revíznej komisie majú právo požadovať predloženie dokladov, vysvetlenie a informácie o všetkých skutočnostiach prislúchajúcich do rámca ich kontrolných oprávnení. Revízna komisia si môže na účely svojej kontrolnej činnosti vyžiadať overenie správnosti ročnej účtovnej uzávierky združenia nezávislou revíznou organizáciou alebo inými osobami. Náklady s tým spojené hradí združenie.

8. Návrhy na zameranie revízie si určuje revízna komisia. Podnety môže podať každý člen združenia.

9. Predseda revíznej komisie informuje generálneho sekretára, prezidenta a viceprezidenta formou písomnej správy o závažných nedostatkoch a o ich príčinách zistených pri kontrolnej činnosti.

Článok XIII. Pracovné skupiny

1. Pracovné skupiny sú odbornými platformami, ktoré sa zriaďujú jednomyseľným rozhodnutím generálneho sekretára, prezidenta a viceprezidenta na základe podnetov členov s cieľom riešiť a prerokúvať konkrétnu odbornú problematiku súvisiacu s poslaním a činnosťou združenia.

2. Pracovné skupiny môžu byť stále alebo dočasné.

3. Členovia pracovnej skupiny môžu zvoliť zo svojich radov predsedu pracovnej skupiny, ktorý reprezentuje pracovnú skupinu smerom k orgánom združenia. Pracovná skupina nemá právnu subjektivitu.

4. Predseda pracovnej skupiny môže reprezentovať združenie navonok v rámci poverenia vydaného generálnym sekretárom. Poverenie musí byť jednomyseľne schválené prezidentom, viceprezidentom a generálnym sekretárom a môže byť vydané na určitý alebo neurčitý čas.

Článok XIII. Majetok a hospodárenie združenia

1. Združenie vlastným menom a na vlastný účet nadobúda majetok, s ktorým hospodári v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2. Majetok združenia tvorí:
a) hmotný a nehmotný majetok,
b) finančný majetok.

3. Príjmami združenia sú:
a) výnosy z hospodárskej činnosti združenia,
b) príjmy z prijímacích poplatkov členov združenia,
c) príjmy z členských príspevkov,
d) dotácie, dary a iné príjmy získané v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. Výdavkami združenia sú
a) náklady na hospodársku činnosť,
b) výdavky na prenájom kancelárskych resp. rokovacích priestorov,
c) c)výdavky na schválené pracovné cesty generálnym sekretárom, prezidentom a viceprezidentom,
d) členské príspevky organizáciám, v ktorých je združenie kolektívnym členom,
e) výdavky na organizovanie odborných seminárov a konferencií v súlade s cieľmi združenia,
f) výdavky na nadobúdanie majetku,
g) výdavky na činnosť orgánov združenia.

5. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.

6. Účtovným obdobím je kalendárny rok.

7. Združenie vedie účtovnú evidenciu v rozsahu a za podmienok predpísaných príslušnými právnymi predpismi. V prípade zániku združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie podľa príslušných právnych predpisov.

8. Zisk alebo stratu nie je možné rozdeľovať medzi členov združenia.

Článok XIV. Zánik združenia

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením, alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie. Majetkové vyrovnanie vykoná likvidátor určený generálnym sekretárom v spolupráci s prezidentom a viceprezidentom. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba, ktorá je zároveň členom združenia.

3. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok združenia prechádza po zlúčení na iné občianske združenie.

4. Pri zániku združenia sa majetok združenia môže použiť výlučne na všeobecne prospešné, alebo charitatívne účely.

Článok XV. Záverečné ustanovenia

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia plenárnym zhromaždením.

2. Podrobnosti o organizácii združenia upravujú vnútorné predpisy združenia.

Článok XVI. Prechodné ustanovenia

1. Ustanovenia týchto Stanov, ktoré sa týkajú volieb a menovania orgánov združenia (generálny sekretár, prezident a viceprezident) sa môžu uplatniť ihneď po dátume nadobudnutia platnosti ich zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR.

2. V prechodnom období od nadobudnutia platnosti týchto Stanov do zvolenia resp. menovania nových orgánov združenia riadia činnosť združenia súčasne platne zvolené orgány združenia.