APPO-LEX MONITOR®

V roku 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2016. Tento zákon svojimi ustanoveniami podstatne zjednodušil a uľahčil účasť verejnosti na legislatívnych procesoch. V rámci odbornej spolupráce a účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov sme navrhli a zaviedli projekt monitorovacieho systému v oblasti tvorby právnych predpisov. Pomocou tohto systému, ktorý je chránený registrovanou ochrannou známkou sledujeme tvorbu právnych predpisov, ktoré nás zaujímajú z hľadiska ich vplyvu napr. na oblasť požiarnej ochrany, stavebníctva, stavebných výrobkov a podnikateľského prostredia. V rámci tohto monitorovacieho systému spolupracujeme s Asociáciou priemyselných zväzov (APZ), ktorá je členom Hospodárskej a sociálne rady SR. Prostredníctvom APZ uplatňujeme zásadné pripomienky a návrhy k pripravovaným návrhom právnych predpisov v rámci medzirezortných pripomienkových konaní a zúčastňujeme sa za APZ rozporových konaní s predkladateľmi návrhov právnych predpisov.

Zoznam monitorovaných legislatívnych procesov:

Rok 2019:

LP/2019/247 Zákon o výstavbe

LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

LP/2019/362 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 177/2016 Z. z.

Rok 2020:

Január
PI/2020/4 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra SR o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov

Predpokladaný termín začiatku medzirezortného pripomienkového konania (MPK) je I. štvrťrok 2020.

Marec

LP/2020/87 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniachpozri zoznam vznesených pripomienok – pripomienky APZ

Máj
LP/2019/896 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

Menu