V roku 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2016. Tento zákon svojimi ustanoveniami podstatne zjednodušil a uľahčil účasť verejnosti na legislatívnych procesoch. V rámci odbornej spolupráce a účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov sme navrhli a zaviedli projekt monitorovacieho systému v oblasti tvorby právnych predpisov. Pomocou tohto systému, ktorý je chránený registrovanou ochrannou známkou sledujeme tvorbu právnych predpisov, ktoré nás zaujímajú z hľadiska ich vplyvu napr. na oblasť požiarnej ochrany, stavebníctva, stavebných výrobkov a podnikateľského prostredia. V rámci tohto monitorovacieho systému spolupracujeme ako členovia Zväzu elektrotechnického priemyslu SR s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy (APZD), ktorá je členom Hospodárskej a sociálne rady SR. Prostredníctvom APZD uplatňujeme zásadné pripomienky a návrhy k pripravovaným návrhom právnych predpisov v rámci medzirezortných pripomienkových konaní a zúčastňujeme sa za APZD konzultácií a rozporových konaní s predkladateľmi návrhov právnych predpisov.

Legislatívne postupy podľa APPO-LEX MONITOR®

1. Ak člen APPO SR má záujem o tvorbu legislatívy, komunikuje o tom s generálnym sekretárom APPO SR, ktorý je súčasne zástupcom APPO SR v ZEP SR.

2. Ak sa v rámci monitorovacieho systému APPO-LEX MONITOR® zistí legislatívny proces týkajúci sa oblasti záujmu ZEP SR postupuje sa takto:

a) Príslušný špecialista na legislatívu APZD zasiela informáciu o legislatívnom procese generálnemu sekretárovi APPO SR, ktorý je členom pracovnej komisie APZD, ako zástupca ZEP SR,

b) Generálny sekretár APPO SR, ako zástupca v ZEP SR informuje o legislatívnom procese členov APPO SR,

c) Ak je záujem zo strany členov APPO SR v rámci legislatívneho procesu zaslať svoje návrhy, tak to urobia formou zaslania generálnemu sekretárovi APPO SR,

d) Generálny sekretár APPO SR zhromaždí zaslané návrhy a upraví ich do potrebnej legislatívnej formy (Návrh s odôvodnením) ich konečného znenia a dá odsúhlasiť vedeniu APPO SR,

e) Generálny sekretár APPO SR, ako zástupca v ZEP SR zašle všetky návrhy príslušnému špecialistovi na legislatívu APZD,

f) Ak je potrebné návrhy konzultovať, alebo dôjde k rozporovému konaniu s predkladateľom právneho predpisu, generálny sekretár APPO SR zašle príslušnému špecialistovi na legislatívu APZD kontakty na odborníkov, ktorý sa zúčastnia konzultácií alebo rozporového konania.