Vedenie Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa rozhodlo na počesť a pamiatku Ing. Jaroslava Mika, prvého čestného člena APPO SR, zakladateľa prvej slovenskej koncepcie požiarnej bezpečnosti stavieb a ochrany pred požiarmi v oblasti právnych predpisov a technických noriem, každoročne udeľovať ocenenie nesúce jeho nezabudnuteľné meno. Máme za to, že významný prínos a zásluhy tohto vzácneho človeka nesmú byť nikdy zabudnuté a majú byť odkazom aj pre budúce generácie na Slovensku.
Cena Jaroslava Mika bude každoročne udeľovaná odborníkovi nominovaného odbornou verejnosťou, za výnimočné pracovné výsledky, ktoré napomáhajú k rozvoju požiarnej ochrany a sú v súlade s napĺňaním cieľov našej asociácie.
Nominácia na udelenie Ceny Jaroslava Mika sa uskutočňuje zaslaním nominačného listu na poštovú alebo e-mailovú adresu generálneho sekretariátu APPO SR (vzor nominačného listu v prílohe) každoročne do 31. januára príslušného roku.

Poštová adresa: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR, Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica
e-mailová adresa: sekretariat@appo.sk

Cena Jaroslava Mika za predchádzajúci rok je odovzdávaná nominovanému na prvom zasadnutí Plenárneho zhromaždenia asociácie, ktoré sa koná vždy začiatkom príslušného kalendárneho roku.

Pán Ing. Jaroslav Miko ako si ho pamätáme a jeho Cena

Držitelia Ceny Jaroslava Mika:

  • Za rok 2023 – Ing. Petr. Chytrý, plk. v. v. – Prvý krát v histórii udeľovania Ceny Jaroslava Mika bolo toto ocenenie udelené zahraničnému odborníkovi z Českej republiky, čo zároveň symbolizuje hlboké historické prepojenie oboch našich krajín, nielen v oblasti PBS a PO. Pán Ing. Petr Chytrý v roku 2023, výrazne prispel k rozvoju projektu našej asociácie v oblasti vzdelávania a spoznávania histórie rozvoja protipožiarnej bezpečnosti stavieb a požiarnej ochrany od počiatkov až po súčasnosť, ktorý je prístupný na našom webovom sídle pod názvom Archívne dokumenty PBS, kde sa v súčasnosti nachádza v rámci registra archívnych dokumentov už 98 historických dokumentov obsahujúcich tisíce strán zaujímavých skutočností z oblasti PBS a PO. Nesmierne si vážime, že ako bývalý hasič (plk. vo výslužbe) venoval toľko svojho času tomuto projektu a priniesol pre slovenskú odbornú verejnosť toľko vzácnych poznatkov a informácií. Je a bude príkladom usilovnosti, skúsenosti a ochoty sa podeliť o svoje znalosti aj pre mnohých našich členov aj iných odborníkov v oblasti PBS. Aj vďaka jeho osobe sa zvýšila sledovanosť a návštevnosť DFPO, ktoré je našim ďalším dlhodobým projektom, kde v rámci tejto internetovej platformy diskutujú široké rady odborníkov o problémoch PBS a PO.
  • Za rok 2022 – Doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD. – za desaťročia aktívnej činnosti a prínos v požiarnej ochrane, ako aktívny hasič, vysokoškolský pedagóg, tvorca technických noriem, projektant protipožiarnej bezpečnosti stavieb, presadzovateľ princípov požiarnobezpečnostného inžinierstva pri riešení PBS, autorizovaný inžinier a člen APPO SR. V roku 2022 sa nominovaný významným spôsobom zaslúžil o zavedenie ISO noriem so sústavy STN v oblasti požiarnobezpečnostného inžinierstva.
  • Za rok 2021 – JUDr., Mgr. Róbert Károlyiza vynikajúcu spoluprácu, vysoko profesionálny odborný prístup a ochotu venovať, aj v najťažších obdobiach našej spoločnosti, svoj čas a nasadenie výkonu funkcie prezidenta asociácie. Za nesporný prínos nominovaného k napĺňaniu cieľov asociácie, ktorý je výsledkom jeho tímového ducha a manažérskych schopností, čo sa výrazne odzrkadľuje aj na výsledkoch. Za výrazné presadzovanie návrhov asociácie v oblasti Koncepcie štátnej politiky rozvoja technickej normalizácie na roky 2021-2024. Za podiel na výsledkoch národného projektu Sektorovo riadených inovácií vo vzťahu k povolaniam, ktoré súvisia s PBS a za presadzovanie výraznejšieho zapojenia sa mladých odborníkov do činnosti asociácie.
  • Za rok 2020 – Ing. Miroslav Pôbišza celoživotný prístup v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, ako jedného z prvých členov APPO SR, kedy bol konateľom člena APPO SR, t. j. spoločnosti VERTICAL Banská Bystrica, spol. s r.o., neskôr sa stal konateľom spoločnosti FIRTECH s.r.o. Za aktívny a vysoko odborný zhotoviteľský prístup k požiarnym konštrukciám a propagáciu projektu osvedčovania požiarnych konštrukcií v aplikačnej praxi. Za neoceniteľné zásluhy na propagácii myšlienky osvedčovania požiarnych konštrukcií v rámci výstavby EMO 3 a EMO 4. Za zodpovedný prístup k výkonu funkcie predsedu revíznej komisie APPO SR.
  • Za rok 2019 – Ing. Tomáš Krchnákza sústavnú aktivitu a angažovanosť pri presadzovaní cieľov APPO SR a vysoko odbornú angažovanosť v oblasti navrhovania a inštalácie zariadení na odvod tepla a splodín horenia, v ktorej ako autor prvej ATN® 001 vytvoril chýbajúci národný technický rámec pre navrhovanie a inštaláciu týchto zariadení. Za príkladný prístup spoločnosti, ktorú zastupuje v asociácii pri presadzovaní a aplikovaní osvedčenia požiarnych konštrukcií na stavbách.
  • Za rok 2018 – Ing. Štefan Rástockýza zásluhy o založenie APPO SR, podporu zásad a cieľov APPO SR aj v časoch, kedy voči našej asociácii boli vedené zo strany ústredných orgánov štátnej správy, dnes už preukázané, neoprávnené žaloby a trestné oznámenia. Za pomoc v orientácii v požiarnom skúšobníctve pre všetkých, čo si mylne mysleli, že je to len čistý biznis. Za vysoký morálny a ľudský kredit, aj ako predsedu TK 119 a za vynikajúci príklad dlhodobej odbornej stability človeka, ktorý rozumie tomu čo robí a čo žije.
  • Za rok 2017 – Ing. Ján Dekánekza celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti ochrany pred požiarmi, rozsiahlu normalizačnú činnosť v oblasti tvorby pôvodných STN v oblasti PBS a za iniciatívu na vytvorenie platformy pre špecialistov požiarnej ochrany v rámci našej asociácie.
  • Za rok 2016 – Ing. Viliam Fusekza dlhoročné neoceniteľné zásluhy o založenie asociácie, rozvoj a presadzovanie cieľov asociácie a bezprecedentný prínos v oblasti tvorby legislatívnych požiadaviek na správne zhotovenie a osvedčenie požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľmi. Za vytvorenie mnohých dokumentov TN APPO, ktoré boli základom pre úspešný projekt online-e aplikácie OPK.