Cena Jaroslava Mika

Vedenie Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa rozhodlo na počesť a pamiatku Ing. Jaroslava Mika, prvého čestného člena APPO SR, zakladateľa prvej slovenskej koncepcie požiarnej bezpečnosti stavieb a ochrany pred požiarmi v oblasti právnych predpisov a technických noriem, každoročne udeľovať ocenenie nesúce jeho nezabudnuteľné meno. Máme za to, že významný prínos a zásluhy tohto vzácneho človeka nesmú byť nikdy zabudnuté a majú byť odkazom aj pre budúce generácie na Slovensku.
Cena Jaroslava Mika bude každoročne udeľovaná odborníkovi nominovaného odbornou verejnosťou, za výnimočné pracovné výsledky, ktoré napomáhajú k rozvoju požiarnej ochrany a sú v súlade s napĺňaním cieľov našej asociácie.
Nominácia na udelenie Ceny Jaroslava Mika sa uskutočňuje zaslaním nominačného listu na poštovú alebo e-mailovú adresu generálneho sekretariátu APPO SR (vzor nominačného listu v prílohe) každoročne do 31. januára príslušného roku.

Poštová adresa: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR, Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica
e-mailová adresa: sekretariat@appo.sk

Cena Jaroslava Mika za predchádzajúci rok je odovzdávaná nominovanému na prvom zasadnutí Plenárneho zhromaždenia asociácie, ktoré sa koná vždy v mesiaci február príslušného kalendárneho roku.

Držitelia Ceny Jaroslava Mika:

  • Ing. Viliam Fusek – za rok 2016
  • Ing. Ján Dekánek – za rok 2017
  • Ing. Štefan Rástocký – za rok 2018
  • Ing. Tomáš Krchnák – za rok 2019
  • Ing. Miroslav Pôbiš – za rok 2020

Pán Ing. Jaroslav Miko ako si ho pamätáme.

Menu