Podmienky pre prihlásenie sa za riadneho člena APPO SR, resp. Člena APPO SR – Špecialistu PO sú uvedené v platných Stanovách asociácie.

Údaje žiadateľa o riadne členstvo

(1) Meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo meno právnickej osoby

Zástupca žiadateľa v asociácii

Oblasť odbornej činnosti žiadateľa (uveďte v akej oblasti požiarnej ochrany pôsobíte)*

Podaním prihlášky potvrdzujem, že som oboznámený so Stanovami a Memorandom APPO SR a súhlasím s ich obsahom.

Podaním prihlášky žiadateľ dáva svoj súhlas v zmysle § 14 písmena d) zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním osobných údajov. Žiadateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy asociácie a na informovanie o akciách asociácie. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Údaje žiadateľa o členstvo špecialistu PO

(1) V prípade, že žiadateľ je fyzickou osobou-podnikateľom alebo konateľom právnickej osoby uviesť adresu sídla
(2) Uviesť konečný dátum platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo uviesť „bez obmedzenia platnosti“
(3) V prípade, že žiadateľ je fyzickou osobou-podnikateľom alebo konateľom právnickej osoby
Oblasť odbornej činnosti žiadateľa (uveďte v akej oblasti požiarnej ochrany pôsobíte)*

Podaním prihlášky potvrdzujem, že som oboznámený so Stanovami a Memorandom APPO SR a súhlasím s ich obsahom.

Podaním prihlášky žiadateľ dáva svoj súhlas v zmysle § 14 písmena d) zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním osobných údajov. Žiadateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy asociácie a na informovanie o akciách asociácie. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Údaje žiadateľa o členstvo odborníka PO

Podaním prihlášky potvrdzujem, že som oboznámený so Stanovami a Memorandom APPO SR a súhlasím s ich obsahom.

Podaním prihlášky žiadateľ dáva svoj súhlas v zmysle § 14 písmena d) zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním osobných údajov. Žiadateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy asociácie a na informovanie o akciách asociácie. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.