Vznik projektu

Projekt nadväzuje na implementáciu riešenia PBS do BIM modelovania stavieb a osvedčenie požiarnych konštrukcií prostredníctvom e-aplikácie OPK.

Ciele projektu

Ak je možné navzájom prenášať údaje z riešenia PBS do prostredia BIM modelovania stavieb v etape navrhovania stavieb, tak by nemal byť problém prenášať údaje o zhotovených požiarnych konštrukciách obsiahnuté v e-aplikácii OPK do toho istého prostredia BIM ako súčasť údajov o skutočnom vyhotovení stavby. Údaje o zhotovených požiarnych konštrukciách sú údajmi, ktoré musia byť v súlade s príslušnými požiadavkami údajov riešenia PBS, podľa ktorých sa požiarne konštrukcie musia zhotoviť. Tieto údaje majú slúžiť pri užívaní stavby pre potreby správcu budovy (facility management) využívajúceho prostredie BIM, napr. pre potreby opráv porúch, rekonštrukcie a zmeny stavby počas je celej ekonomickej životnosti. Okrem to je dokumentácia osvedčenia požiarnych konštrukcií a údaje v nej, súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s § 24 ods. 1 písm. m) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, ako požadovaný doklad, ktorého vypracovanie ustanovuje Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z.

Celý projekt je okrem iného zameraný na modernizáciu a efektivitu pri výkone štátnej správy a samosprávy a je v súlade s vývojom techniky a modernizáciou v spoločnosti.