Osvedčenie požiarnych konštrukcií (OPK)

História a ciele projektu

Našim najrozsiahlejším a najdlhšie trvajúcim projektom je Osvedčenie požiarnych konštrukcií. Zavedenie zodpovednosti zhotoviteľov požiarnych konštrukcií (PK) za správne a kvalitné zhotovenie stavebných a montážnych prác, ktoré súvisia s požiarnou bezpečnosťou stavby, bolo základnou myšlienkou vzniku našej asociácie. Od roku 2010 do roku 2011 sa nám podarilo našou aktívnou účasťou na tvorbe návrhu novelizácie vyhlášky MV SR č. 94./2004  Z. z. dosiahnuť zavedenie tejto zodpovednosti zhotoviteľov do uvedeného právneho predpisu, ktorý nadobudol účinnosť 15. 8. 2012 ako vyhláška MV SR č. 225/2012 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.

Vývoj projektu

Od tých čias sme vo vzťahu k tejto požiadavke a na pomoc zhotoviteľom PK vytvorili a vydali niekoľko podporných technických dokumentov, ako napr.  TN APPO 010, TN APPO 011 a TN APPO 012 a ATN 004. Neskôr v roku 2018 sme myšlienku tejto technickej podpory pre zhotoviteľov PK pretransformovali do vývoja internetového nástroja e-aplikácie OPK, ktorý sme odbornej verejnosti sprístupnili na užívanie od 1. 1. 2019. Pomocou tejto Online e-aplikácie OPK môžu zhotovitelia PK vytvárať kompletné dokumentácie osvedčení požiarnych konštrukcií. Online e-aplikáciu OPK sme v priebehu roka 2019 doplnili o mobilnú e-aplikáciu OPK, ako šikovný rozum do vrecka pre všetkých, ktorí sú zainteresovaní do problematiky OPK. Obe aplikácie sú chránené ochrannou známkou registrovanou na ÚPV SR a ponúkame ich užívateľom na našej úvodnej webovej stránke s podrobnými informáciami o ich využití. Sme radi, že ich používa už množstvo zhotoviteľov, ktorí si požadované užívateľské licencie môžu obstarať aj prostredníctvom nášho e-shopu.

Online e-aplikácia OPK – podrobné informácie
Mobilná e-aplikácie OPK – podrobné informácie

Menu