História a ciele projektu

Našim najrozsiahlejším a najdlhšie trvajúcim projektom je Osvedčenie požiarnych konštrukcií. Zavedenie zodpovednosti zhotoviteľov požiarnych konštrukcií (PK) za správne a kvalitné zhotovenie stavebných a montážnych prác, ktoré súvisia s požiarnou bezpečnosťou stavby, bolo základnou myšlienkou vzniku našej asociácie. Od roku 2010 do roku 2011 sa nám podarilo našou aktívnou účasťou na tvorbe návrhu novelizácie vyhlášky MV SR č. 94./2004  Z. z. dosiahnuť zavedenie tejto zodpovednosti zhotoviteľov do uvedeného právneho predpisu, ktorý nadobudol účinnosť 15. 8. 2012 ako vyhláška MV SR č. 225/2012 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.

Vývoj projektu

Od tých čias sme vo vzťahu k tejto požiadavke a na pomoc zhotoviteľom PK vytvorili a vydali niekoľko podporných technických dokumentov, ako napr.  TN APPO 010, TN APPO 011 a TN APPO 012 a ATN 004. Neskôr v roku 2018 sme myšlienku tejto technickej podpory pre zhotoviteľov PK pretransformovali do vývoja internetového nástroja e-aplikácie OPK, ktorý sme odbornej verejnosti sprístupnili na užívanie od 1. 1. 2019. Pomocou tejto Online e-aplikácie OPK môžu zhotovitelia PK vytvárať kompletné dokumentácie osvedčení požiarnych konštrukcií. Online e-aplikáciu OPK sme v priebehu roka 2019 doplnili o mobilnú e-aplikáciu OPK, ako šikovný rozum do vrecka pre všetkých, ktorí sú zainteresovaní do problematiky OPK. Obe aplikácie sú chránené ochrannou známkou registrovanou na ÚPV SR a ponúkame ich užívateľom na našej úvodnej webovej stránke s podrobnými informáciami o ich využití. Sme radi, že ich používa už množstvo zhotoviteľov, ktorí si požadované užívateľské licencie môžu obstarať aj prostredníctvom nášho e-shopu.

Online e-aplikácia OPK – podrobné informácie
Mobilná e-aplikácie OPK – podrobné informácie

Aktivity nadväzujúce na projekt

Dôležitou aktivitou úzko nadväzujúcou na tento projekt je aj naša aktívna  účasť v rámci projektu Sektorovo riadených inovácií v Národnej sústave povolaní, kde sa nám podarilo navrhnúť a spracovať nový národný štandard zamestnania (NŠZ) k povolaniu Požiarny audítor, ktorý bol v máji 2021 schválený Alianciou sektorových rád.

Následne sme v súvislosti s týmto novým NŠZ uplatnili návrh pripomienky k návrhu zákona o výstavbe, kde sme pôsobnosť požiarneho audítora odôvodnili nasledovne:

Pripomienka k § 24 ods. 2 návrhu zákona:

Navrhujeme za písmeno j) vložiť nové písmeno k), ktorého text znie:

„k) požadovať od stavebníka zabezpečenie kontroly dokumentácie osvedčení požiarnych konštrukcií podľa osobitého predpisu10a) prostredníctvom požiarneho audítora.

Odkaz na Poznámku 10a pod čiarou znie:

10a) Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z.“

Pôvodné písmeno k) označiť ako písmeno j).

Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie je v plnom súlade s časťou Dôvodovej správy k § 9 návrhu zákona, kde sa uvádza, že stavebné práce sú kľúčovou činnosťou v stavebníctve a z hľadiska ich významu je opodstatnené zavedenie  požiadavky na spôsob uskutočňovanie stavebných prác, najmä na posudzovanie ich kvality, čo môže byť praktické pri vyvodzovaní zodpovednosti za zistené stavebné nedostatky. Na stavebné práce, ktoré súvisia s požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavby platia od roku 2012 požiadavky uvedeného osobitého predpisu a tieto stavebné práce sú definované, ako zhotovenie požiarnych konštrukcií. V súlade s uvedeným osobitým predpisom, zhotoviteľ požiarnej konštrukcie podľa § 1 ods. 1 písm. p), ktorý zhotovil požiarnu konštrukciu podľa § 1 ods. 1 písm. o), požiarne vlastnosti tejto požiarnej konštrukcie osvedčuje písomnou formou v súlade s § 8 ods. 5 v nadväznosti na § 8 ods. 4, § 9 ods. 2 a Prílohu č. 3. Súbor požadovaných dokumentov osvedčenia jednotlivých požiarnych konštrukcií tvorí dokumentáciu osvedčení požiarnych konštrukcií (OPK), ktorá je v súlade s § 24 ods. 1 písm. m) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi. Dokumentácia OPK je jedinou dokumentáciou skutočného vyhotovenia  stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. V aplikačnej praxi sa preukázalo, napr. na základe uskutočneného prieskumu v roku 2020 medzi správcovskými spoločnosťami bytových domov na Slovensku postavaných po roku 2012, že z 19-tich správcovských spoločností až 63 % dokumentáciu OPK nemá vypracovanú, 32 % nevie či ju má a iba 5 % uviedlo, že ju má vypracovanú. To sú alarmujúce čísla, keďže sa jedná cca o 250 tisíc bytov v bytových domoch. Skutočnosť je o to vážnejšia, že vypracovanie dokumentácie OPK v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov a jej vedenie a udržiavanie, je zákonnou povinnosťou právnických a fyzických osôb-podnikateľov, t. j. zhotoviteľov požiarnych konštrukcií aj stavebníkov v súlade s § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na tento nepriaznivý stav a nedostatočnú kontrolu kvality stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, vypracovali odborníci v rámci tvorby a revízie Národných štandardov zamestnaní (NŠZ) v Národnej sústave povolaní, nový NŠZ Požiarny audítor, ktorý bol schválený alianciou sektorových rád a je zverejnený na portáli https://sustavapovolani.sk/.

Máme za to, že u vyhradených stavieb je nevyhnutné, aby osoba poverená vykonávať stavebný dozor požadovala od stavebníka prostredníctvom požiarneho audítora zabezpečenie kontroly vypracovanej dokumentácie OPK a jej súladu s požiadavkami schváleného riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby tak, ako je to v prípade dodania kontrolného statického posúdenia nosných konštrukcií vyhradenej stavby. Samozrejme, že aj u ostatných stavieb, v rámci ktorých sa zhotovujú požiarne konštrukcie je vypracovanie dokumentácie OPK a jej vedenie rovnakou zákonnou povinnosťou, avšak bez povinnosti vykonať jej kontrolu prostredníctvom požiarneho audítora.

Dokumentácia OPK musí byť súčasťou dokumentácie skutočného zhotovenia stavby v súlade s § 2 ods. 25 návrhu zákona.

Typ pripomienky: Zásadná

Propagačné dokumenty OPK

OPK na konferencii MONITOR PBS 2023
OPK z hľadiska platného právneho poriadku