Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Obsah:
1. Základné ustanovenia
2. Základné pojmy
3. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
4. Platobné podmienky
5. Dodacie podmienky
6. Reklamácia
7. Práva a povinnosti zúčastnených strán
8. Odstúpenie od zmluvy
9. Ochrana osobných údajov
10. Alternatívne riešenie sporov
11. Záverečné ustanovenia

1. Základné ustanovenia
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodno-právny vzťah medzi používateľom, fyzická alebo právnická osoba a poskytovateľom služieb prostredníctvom www.appo.sk

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93

2. Základné pojmy
2.1. Poskytovateľom je Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42039592, DIČ: 2022399720.
2.2. Používateľom je súkromná osoba, fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby a tovar poskytovateľa.
2.3. A to:
• Členské poplatky: Pre členov Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (APPO SR) – sa myslí služba, ktorá je objednaná a zaplatená vopred a to za poskytovanie výhod člena, ktoré môže využívať od dňa uhradenia faktúry do konca kalendárneho roka.
• Konferencie a semináre: APPO SR organizuje alebo spoluorganizuje odborné konferencie, semináre a workschoy, o ktorých konaní informuje v e-shope v dostatočnom predstihu pred ich uskutočnením
• Licencie e-aplikácií OPK: APPO SR poskytuje užívateľské licencie na prístupy do e-aplikácií na osvedčenie požiarnych konštrukcií (OPK), ktoré boli vyvinuté a sprístupnené na užívanie pre širokú odbornú stavebnú verejnosť. Omline e-aplikácije OPK aj mobilná e-aplikácia OPK sú chránené registrovanou ochrannou známkou.
• Odborná literatúra: APPO SR v rámci e-shopu len odkazuje záujemcov o odbornú literatúru v oblasti požiarnej ochrany na partnerský web.
• STN-online: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky ponúka službu sprostredkovania prístupu k elektrotechnickým normám „STN-online“ na webovom portáli ÚNMS SR. Táto služba je poskytovaná výlučne pre platiacich členov APPO SR, (zaplatené členské za príslušný kalendárny rok) ktorí súhlasili s licenčnými a technickými podmienkami a tiež aj s oboznámením používateľov.

3. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
3.1 Aby bola záväzná objednávka prijatá, používateľ je povinný uviesť tieto údaje:
Ak je používateľ súkromná osoba, musí uviesť: meno a priezvisko, tel. kontakt , e-mail kontakt, presnú adresu pre doručenia, a to buď: ulicu a popisné číslo alebo P.O.Box + číslo , PSČ + mesto, spôsob platby a formu úhrady za službu.
Pokiaľ je používateľom právnická a fyzická osoba, musí uviesť: meno objednávateľa, presný a úplný názov organizácie, identifikačné daňové údaje , tel. kontakt, e-mail kontakt, presná a úplná fakturačná adresa, adresa doručovania (v prípade, že je iná ako fakturačná), spôsob platby, forma úhrady za službu.

3.2. V prípade, že sa adresa doručovania nezhoduje s bydliskom alebo sídlom používateľa, používateľ o tejto skutočnosti písomne, telefonicky alebo mailom informuje poskytovateľa.

3.3. Používateľ si môže vybranú službu objednať jedným z týchto spôsobov:
– Online prostredníctvom stránky www.appo.sk, v sekcii nazvanej „e-shop“
– Elektronicky, a to písomne cez e-mailovú adresu sekretariat@appo.sk.
– Písomne zaslaním objednávky poštou na adresu Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica.
– Telefonicky na telefónnom čísle +421 907 806486
počas pracovných dní v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod.

3.4. Ak používateľ uviedol pri objednaní svoju e-mailovú adresu, APPO SR sa zaväzuje po prijatí záväznej objednávky oboznámiť používateľa o podmienkach poskytovania služieb. Najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky a zašle používateľovi aj doklady k úhrade podľa zvoleného spôsobu úhrady.

3.5. Dňom prijatia úhrady za vybrané služby vzniká právny a obchodný vzťah medzi APPO SR a používateľom.

3.6. APPO SR sa zaväzuje službu začať poskytovať používateľovi odo dňa prijatia záväznej objednávky a následnej úhrade za danú službu. V prípade objednania účasti na konferencii – seminári – workshope, bude služba vykonaná v objednaný dátum podľa objednávky. Pri službe STN-online bude pripojenie podľa licenčných a technických podmienok ÚNMS SR a tiež aj v súlade s oboznámením používateľov. Služba bude poskytovaná od 1. 3. Do konca februára nasledujúceho roku. V prípade nákupu služby po 15. februári bude služba sprístupnená pri najbližšej aktualizácii zoznamu predplatiteľov zasielaného ÚNMS SR. Aktualizácia sa vykonáva spravidla raz mesačne.

3.7. Ak vám pri spracovaní objednávky nie je niečo jasné, kontaktuje APPO SR na kontaktoch uvedených v objednávke.

4. Platobné podmienky
4.1. Používateľ môže uhradiť požadované služby týmito spôsobmi:
• Online platbou platobnou kartou cez platobnú bránu GP webpay (VISA, MASTERCARD, MAESTRO)
• Prevodným príkazom
• V hotovosti na generálnom sekretariáte APPO SR

4.2. Platba Daňovým dokladom – faktúrou. APPO SR vystaví používateľovi na základe údajov a požiadaviek zadaných zákazníkom objednávku, v ktorej budú všetky potrebné údaje pre platbu. Tú následne pošle používateľovi prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v objednávke. Po úhrade zašle poskytovateľ používateľovi faktúru na e-mail.

4.3. Platba online prostredníctvom stránky www.appo.sk a to nasledovne: Cez GP webpay – platby kartami. Pri tomto spôsobe musí používateľ zvoliť požadovanú ikonu, a tak bude presmerovaný na platobný portál banky. Tam zadá údaje zo svojej platobnej karty: číslo karty, dátum exspirácie a CVC kód. Ak bude platba potvrdená, používateľ bude o jej úspešnom realizovaní informovaný.

4.4. Ak nebolo predplatné uhradené pod správnym variabilným symbolom alebo na správne číslo účtu príjemcu alebo v danej lehote do 14 dní, spoločnosť nie je povinná začať poskytovať objednané služby až do dátumu napravenia a odstránenia danej chyby.

5. Dodacie podmienky
5.1. APPO SR je povinná odoslať používateľovi služby na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

6. Reklamácia
6.1. Predmetom reklamácie podľa týchto Reklamačných podmienok môže byť služba zakúpená od predávajúceho.

6.2. Pri poskytovaných službách je záručná doba vždy uvedená v licenčných podmienkach danej služby.

6.3. Záručné podmienky
6.3.1  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je bez chýb, že sa zhoduje s informáciami o tovare uvedenými na internetovej stránke www.appo.sk. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so všetkými potrebnými údajmi požadovanými platnými zákonmi pre uplatnenie

6.3.2. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou, a to najmä použitím nevhodného materiálu, nedodržaním technológie alebo nevhodnou technológiou, prípadne nevhodným konštrukčným riešením.
Záruka sa nevzťahuje najmä na:
• vady a poškodenia spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením alebo opotrebovaním
• vady a poškodenia spôsobené znečistením v dôsledku zanedbania alebo nevhodnej údržby alebo ošetrovania
• vady a poškodenia spôsobené používaním v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa,
• vady a poškodenia spôsobené v dôsledku živelnej udalosti,
• vady a poškodenia spôsobené násilným poškodením
• vady a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním zásad používania
• vady a poškodenia, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel
• vady a poškodenia, ktoré si kupujúci spôsobil sám, alebo ktoré boli spôsobené treťou osobou, alebo ktoré boli spôsobené iným nesprávnym zásahom.

6.4. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení reklamovanej vady. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie predávajúcim.

6.5. Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy kupujúci v záručnej lehote uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za vady a dňom, od ktorého si bol kupujúci povinný po skončení jeho opravy opravený tovar prevziať.

6.6. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba na tovar dátumom prevzatia nového tovaru, resp. dátumom, ktorý bol v protokole pre reklamáciu, resp. v inom relevantnom doklade o prevzatí reklamovaného tovaru do opravy, dohodnutý ako deň prevzatia reklamovaného tovaru po oprave, resp. v prípade skoršieho prevzatia, dňom prevzatia reklamovaného tovaru po oprave. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

6.7. Miesto a spôsob pre uplatnenie reklamácie
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne a reklamovaný tovar doručiť (avšak nie na dobierku) na adresu: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica.
Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je predávajúcemu doručený riadne vyplnený formulár na reklamáciu spolu s reklamovaným tovarom, ktorý je kompletný, a dokladom o zaplatení kúpnej ceny a ak reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny.

6.8. Posúdenie reklamácie
Ihneď po uplatnení reklamácie je predávajúci povinný posúdiť oprávnenosť reklamácie a vydať kupujúcemu potvrdenie o jej uplatnení.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu riadnym spôsobom, je predávajúci (alebo ním poverená osoba) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Ak sa preverením reklamácie zistí, že reklamácia bola uplatnená riadnym spôsobom, včas, v záručnej dobe, Zákazník splní tiež ostatné podmienky vyžadované týmto Reklamačným poriadkom a reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci práva uvedené v časti Spôsob vybavenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

6.9. Spôsoby vybavenia reklamácie tovaru
Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže ju predávajúci zamietnuť len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca znáša v plnom rozsahu predávajúci bez ohľadu na výsledok posúdenia.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a predávajúci ju zamietne, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného
posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas doby vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.10. Odstrániteľné vady
Ak je vada reklamovaného tovaru odstrániteľná, má kupujúci nárok žiadať:
– bezplatnú opravu, alebo
– výmenu tovaru (jeho súčasti)
len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6.11. Neodstrániteľné vady
Ak je vada reklamovaného tovaru neodstrániteľná a kupujúcemu bráni v riadnom
užívaní tovaru, má kupujúci nárok na:
– výmenu tovaru, alebo
– odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, alebo
– primeranú zľavu z kúpnej ceny reklamovaného tovaru, ktorú zaň zaplatil.
Pri poskytovaní zľavy z kúpnej ceny za tovar sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania reklamovaného tovaru, dĺžku jeho užívania a možnosti jeho ďalšieho použitia.

6.12. Opakujúce sa vady
Ak sa vada dá odstrániť, ale kupujúci nemôže riadne užívať tovar pre opätovné sa
vyskytnutie tej istej vady po oprave alebo pre väčší počet vád, má kupujúci nárok na:
– výmenu tovaru, alebo
– odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.
O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom vád trpí Tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné samostatné vady.
V prípade oprávneného odstúpenia kupujúceho od zmluvy vráti predávajúci peniaze kupujúcemu, a to predovšetkým prevodom na bankový účet určený kupujúcim vedený bankou na území Slovenskej republiky.
O vybavení reklamácie vydá predávajúci písomný doklad v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v ktorom uvedie údaje o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, o spôsobe jej vybavenia, prípadne o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

6.13. V iných prípadoch sa bude konať na základe platných záväzných predpisov.

7. Práva a povinnosti zúčastnených strán
7.1. Používateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu písomne alebo telefonicky informovať APPO SR o akýchkoľvek zmenách v mene alebo názve adresáta doručovacej adresy alebo fakturačných údajov.

7.2. Povinnosťou používateľa je pri objednávke služby uviesť úplné požadované údaje uvedené v týchto Všeobecných podmienkach. Je tiež povinný uhradiť celkovú čiastku služby riadne a v termíne.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Kupujúci spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

8.2. Kupujúci musí odstúpenie od zmluvy oznámiť predávajúcemu e-mailom.

8.3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade služby STN Online ak mu už bol vytvorený prístup na serveri ÚNMS SR.

8.4. Kupujúci musí predávajúcemu vrátiť tovar na vlastné náklady. Tovar zaslaný kupujúcim na adresu predávajúceho dobierkou nebude prebraný.

8.5. Odstúpenie od zmluvy pre podnikateľa sa plne riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9. Alternatívne riešenie sporov
9.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.
Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie pre kupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.

10. Záverečné ustanovenia
10.1. Tieto Všeobecné podmienky platia pre všetkých používateľov www.appo.sk. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto Všeobecných podmienkach podliehajú ustanoveniam Obchodného zákonníka.

10.2. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 1. 2020