Vznik projektu

APPO SR je iniciátorom softvérového prepojenia požiarnej bezpečnosti stavieb (PBS) s prostredím informačného modelovania stavieb (BIM). V roku 2018 sa stretli zástupcovia APPO SR a BIMAS (BIM asociácia Slovensko), kde sa vzájomne oboznámili so stavom v oblasti BIM aj PBS a na základe toho načrtli kontúry spôsobu a rozsahu prenosu dát medzi týmito prostrediami. V roku 2019 podpísali zástupcovia BIMAS a APPO SR memorandum o vzájomnej spolupráci. Na realizáciu softvérovej prípravy zo strany PBS oslovila APPO SR konzorcium Compeko, ktoré disponuje programom pre výpočty PBSW.

O čom je projekt

Konzorcium Compeko ponuku APPO SR prijalo a v priebehu roka 2019 doplnilo svoj program PBSW v. 7.x o moduly IMPORT – EXPORT zabezpečujúce obojstranný prenos BIM dát vo formáte xml. Súbory .xml obsahujú všetky podstatné hodnoty požiarnotechnických veličín z výpočtov PBS výrobných a nevýrobných stavieb. S týmito veličinami BIM po ich naimportovaní narába podľa naprogramovania príslušného doplnku (plugin). Exportovaný súbor .xml obsahuje všetky dáta o priestoroch stavby, konfiguráciu požiarnych úsekov a všetky údaje súvisiace s výpočtami požiarneho rizika. Súbor ďalej obsahuje informácie o stupňoch požiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov, počet hasiacich prístrojov a všetky ich ďalšie parametre pre každý požiarny úsek a návrh zásobovania vodou na hasenie požiarov.
Asociácia BIMAS zabezpečuje vyhotovenie doplnkov programových produktov BIM. Zatiaľ sa skontaktovala s fy. CAD studio, s.r.o. ktorá je distribútorom programu Revit (Autodesk) a s fy. All plan Slovensko s.r.o., ktorá je distribútorom rôznych modifikácií BIM softvérov Allplan (predtým Nemetschek). V priebehu roka 2019 sa stretli zástupcovia týchto firiem so zástupcami konzorcia Compeko a dohodli si rozsah a formu doplnkov k ich programom BIM. Doplnky budú vo výstupoch obsahovať tabuľku požiarnotechnických veličín priestorov stavby a tabuľku základných požiarnotechnických veličín požiarnych úsekov stavby. V grafickej časti programy BIM zobrazia hranice (konfiguráciu) požiarnych úsekov stavby, požiarne úseky zobrazia názvy požiarnych úsekov so stupňami požiarnej bezpečnosti. Pluginy budú tiež obsahovať nástroj na jednoduché zobrazenie odstupových vzdialeností a ďalej budú obsahovať balík značiek PO používaných pri vypracovaní grafickej časti riešenia PBS. Očakáva sa, že pluginy Revitu a Allplanu sa objavia na trhu v priebehu roka 2020.