Tento projekt nadväzuje na úspešne ukončený národný projekt Sektorovo riadených inovácií (SRI), v rámci ktorého sme vytvorili nové povolanie NŠZ Autorizovaný inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií. Tento NŠZ má v rámci kompetenčného modelu požadované odborné vedomosti aj odborné zručnosti v oblasti požiarnobezpečnostného inžinierstva. O výsledkoch národného projektu SRI sme Vás informovali v článku s názvom Čo priniesol národný projekt SRI pre elektrotechnikov a odborníkov na PBS.

Požiarnobezpečnostné inžinierstvo (požiarne inžinierstvo) predstavuje možnosť, ako stanoviť požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri rizikových, zložitých alebo neštandardných stavbách. Spočíva v špecifickom posúdení rizikových podmienok protipožiarnej bezpečnosti postupom odlišným od postupov uvedených v právnych predpisoch a v technických normách.

V prípade požiarnobezpečnostného riešenia komplikovaných objektov, vysokých budov, veľkých hotelov, obchodných, športových alebo kultúrnych centier, v ktorých je dôležité vyhodnotiť priebeh požiaru a jeho vplyv na stavebné konštrukcie, priebeh evakuácie alebo priebeh požiarneho zásahu, sa odporúča použiť presnejšie výpočtové a analytické metódy, odlišné od postupov uvedených v právnych predpisoch a v technických normách.

Postup pri špecifickom posúdení je možné zhrnúť do zodpovedania 4 základných otázok: „Prečo?“, „Ako veľa?“, „Je to bezpečné?“ a „Je to presvedčivé?“. Výsledky kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy sú porovnané so stanovenými kritériami prijateľnosti. Ak riešenie vyhovie, je spracovaná expertná správa, ak nie, navrhnuté riešenie sa musí upraviť a analýza opakovať. Expertná správa musí obsahovať postup a výsledky riešení vo forme, umožňujúcej nezávislé preskúmanie riešenia.

Požiarnobezpečnostné inžinierstvo na Slovensku

Definícia termínu požiarnobezpečnostné inžinierstvo (ang. fire-safety engineering) sa uvádza v STN EN ISO 13943: 2018 a znamená aplikáciu inžinierskych metód na prípravu alebo posúdenie návrhových riešení zastavaného prostredia prostredníctvom analýzy špecifických požiarnych scenárov alebo prostredníctvom kvantifikácie rizika pre skupinu požiarnych scenárov.

Zaujímavou otázkou je otázka možnosti uplatňovania požiarnobezpečnostného inžinierstva pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Z pohľadu našej legislatívy to umožňuje § 26 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde sa v písmene b) ustanovuje, že „Ministerstvo vykonáva štátny požiarny dozor posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon, pri stavbách, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov, a posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti, alebo posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu“.

Následne v písm. c) § 26. ods. 1 tohto zákona sa ustanovuje, že „Ministerstvo vykonáva štátny požiarny dozor posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti, alebo stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu.“

Ak si uvedomíme, že na Slovensku sú oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, ktoré nie sú upravené ani vo vyhláškach s technickým obsahom, resp. ani v pôvodných STN, by Ministerstvo vnútra SR malo prehodnotiť a umožniť uplatňovanie princípov požiarnobezpečnostného inžinierstva s použitím takých technických riešení PBS, ktoré sú obsiahnuté v iných existujúcich technických dokumentoch, ako sú napr. ATN® normy. Ako príklad môžeme uviesť vysoko aktuálne oblasti elektromobility v stavbách, inštalácie fotovoltických elektrární a úložísk elektrickej energie v stavbách, ako aj v iných špecifických a neštandardných prípadoch, ktoré je potrebné riešiť v stavbách.

Túto skutočnosť podporuje aj fakt, že rozvoj elektromobility a fotovoltiky v stavbách spĺňa v plnom rozsahu hľadisko osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu na Slovensku aj v celej EÚ.

Z uvedeného je zrejmé, že uplatňovanie požiarnobezpečnostného inžinierstva má oporu aj v našej legislatíve. Už niekoľko rokov sa na Slovensku uplatňuje požiarnobezpečnostné inžinierstvo pri návrhu a zhotovení zariadení na odvod tepla a splodín horenia (ZOTSH). Táto oblasť protipožiarnej bezpečnosti nie je upravená žiadnym právnym predpisom, t. j. nie sú upravené žiadne zásady PBS (mantinely) na návrh a inštaláciu tohto požiarnotechnického zariadenia. Naša asociácia preto v tejto oblasti vypracovala ATN® 001 obsahujúcu zásady navrhovania ZOTSH a ATN® 008 obsahujúcu zásady inštalácie ZOTSH.

V rámci technickej komisie TK 119 Hodnotenie požiarnej bezpečnosti materiálov a výrobkov pri ÚNMS SR začali v roku 2022 práce na prevzatí 32 medzinárodných noriem ISO v oblasti požiarnobezpečnostného inžinierstva do sústavy STN. V tejto TK  aktívne pracuje aj náš člen špecialista PO a ďalší odborníci z oblasti protipožiarnej bezpečnosti. Naša asociácia v rámci podpory rozvoja požiarnobezpečnostného inžinierstva na Slovensku uzatvorila memorandum o porozumení s Fakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Zoznam preberaných ISO noriem
Označenie preberanej ISO normy Názov ISO normy (pracovný v slovenskom jazyku)
ISO/TS 13447: 2013Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Pokyny na používanie modelov požiarnych zón
ISO/TR 16576: 2017Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Príklady cieľov protipožiarnej bezpečnosti, funkčných požiadaviek a bezpečnostných kritérií
ISO 16730-1: 2015Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Postupy a požiadavky na overovanie a validáciu metód výpočtu – Časť 1: Všeobecne
ISO/TR 16730-2: 2013Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Hodnotenie, overovanie a validácia metód výpočtu – Časť 2: Príklad modelu požiarnej zóny
ISO/TR 16730-3: 2013Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Hodnotenie, overovanie a validácia metód výpočtu – Časť 3: Príklad modelu CFD
ISO/TR 16730-4: 2013Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Hodnotenie, overovanie a validácia metód výpočtu – Časť 4: Príklad konštrukčného modelu
ISO/TR 16730-5: 2013Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Hodnotenie, overovanie a validácia metód výpočtu – Časť 5: Príklad egress modelu
ISO 16732-1: 2012Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Hodnotenie požiarneho rizika – časť 1: Všeobecne
ISO/TR 16732-2: 2012Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – posúdenie požiarneho rizika – časť 2: Príklad administratívnej budovy
ISO/TR 16732-3: 2013Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Hodnotenie požiarneho rizika – Časť 3: Príklad priemyselného objektu
ISO 16733-1: 2015Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Výber návrhových požiarnych scenárov a návrhových požiarov – Časť 1: Výber návrhových požiarnych scenárov
ISO/TS 16733-2: 2021Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Výber návrhových požiarnych scenárov a návrhových požiarov – časť 2: Návrhové požiare
ISO 16734: 2006Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Požiadavky upravujúce algebraické rovnice – Požiarne oblaky
ISO 16735: 2006Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Požiadavky, ktorými sa riadia algebraické rovnice – Dymové vrstvy
ISO 16736: 2006Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Požiadavky na algebrické rovnice – Stropné prúdenie
ISO 16737: 2012Požiarneobezpečnostné inžinierstvo – Požiadavky na algebrické rovnice – Prúdenie vzduchu
ISO/TR 16738: 2009Požiarneobezpečnostné inžinierstvo – Technické informácie o metódach hodnotenia správania a pohybu osôb
ISO/TR 20413: 2021Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Prieskum postupov navrhovania požiarnej bezpečnosti na základe parametrov v rôznych krajinách
ISO 20414: 2020Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Protokol o overovaní a validácii modelov evakuácie budov pri požiari
ISO 20710-1: 2022Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Aktívne protipožiarne systémy – Časť 1: Všeobecné zásady
ISO 23932-1: 2018Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Všeobecné zásady – Časť 1: Všeobecne
ISO/TR 23932-2: 2020Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Všeobecné zásady – Časť 2: Príklad čistiarne
ISO 24678-1: 2019Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Požiadavky upravujúce algebraické vzorce – Časť 1: Všeobecné požiadavky
ISO 24678-6: 2016Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Požiadavky upravujúce algebraické vzorce – Časť 6: Javy súvisiace s objemovým vzplanutím
ISO 24678-7: 2019Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Požiadavky upravujúce algebraické vzorce – Časť 7: Radiačný tepelný tok vyžarovaný požiarom z otvorenej nádrže (kaluže)
ISO 24679-1: 2019Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Parametre konštrukcií v požiari – Časť 1: Všeobecne
ISO/TR 24679-2: 2017Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Parametre konštrukcií v požiari – Časť 2: Príklad letiskového terminálu
ISO/TR 24679-3: 2015Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Parametre konštrukcií v požiari – Časť 3: Príklad otvoreného parkoviska
ISO/TR 24679-4: 2017Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Parametre konštrukcií v požiari – Časť 4: Príklad pätnásťpodlažnej administratívnej budovy s oceľovou konštrukciou
ISO/TR 24679-6: 2017Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Parametre konštrukcií v požiari – 6. časť: Príklad osempodlažnej administratívnej betónovej budovy
ISO/TR 24679-8: 2022Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Parametre konštrukcií v požiari – Časť 8: Príklad pravdepodobnostného posúdenia betónovej budovy
ISO/TS 29761: 2015Požiarnobezpečnostné inžinierstvo – Výber návrhu scenárov správania sa užívateľov