IČO: 42039592
DIČ: 2022399720

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5157547082/0900
IBAN: SK03 0900 0000 0051 5754 7082
BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Register mimovládnych neziskových organizácií