1. PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB

Zákon č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky

Zákon č. 314/2001 Z.z.o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (úplné znenie 2015) – účinný od 1.9.2015

Zákon č. 129/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (úplné znenie 2014) – platný do 30.8.2015

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (úplné znenie s novelami č. 307/2007 Z.z., č. 225/2012 Z.z. a č. 334/2018 Z. z.)

Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z.o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (úplné znemie 2015)

Vyhláška MV SR č. 202/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Vyhláška MV SR č. 591/2005 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii

Vyhláška MV SR č. 259/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č. 591/2005 Z. z.

Vyhláška MV SR č. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi

Vyhláška MV SR č. 142/2004 Z.z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami

Vyhláška MV SR č. 162/2006 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi

Vyhláška MV SR č. 169/2006 Z.z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

Vyhláška MV SR č. 258/2007 Z.z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami

Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách

Vyhláška MV SR č. 201/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách

Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

Vyhláška MV SR č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov

Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

TECHNICKÉ PODMIENKY TP13/2015 – PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ CESTNÝCH TUNELOV

2. STAVEBNÉ VÝROBKY

Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MDVRR SR č.177/2016 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

Vyhláška MDVRR SR č.162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

Technické špecifikácie na posudzovanie parametrov stavebných výrobkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. – stav február 2020

Harmonizované technické špecifikácie – hEN normy

Zoznam európskych technických osvedčení stavebných výrobkov – ETA

Zoznam návodov na európske technické osvedčenia stavebných výrobkov – ETAG

Dokument EUROALARM venovaný aplikácii CPR na požiarnotechnické zariadenia (EPS, SHZ…..)

Uplatňovanie nariadenia o vzájomnom uznávaní na stavebné výrobky bez označenia CE

Posudzovanie parametrov elektrotechnických stavebných výrobkov

3. EURÓPSKE DOKUMENTY O STAVEBNÝCH VÝROBKOCH

Zdroj: www.eur-lex.europa.eu

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 2016/364 z 1. júla 2015 o klasifikácii reakcie stavebných výrobkov na oheň podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 574/2014 z 21. februára 2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 o vzore, ktorý sa použije na vypracovanie vyhlásenia o parametroch pre stavebné výrobky

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 568/2014 z 18. februára 2014, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1062/2013 z 30. októbra 2013 o formáte európskeho technického posúdenia pre stavebné výrobky

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 157/2014 z 30. októbra 2013 o podmienkach, za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1025/2012 z 25.októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES

ROZHODNUTIE KOMISIE 2011/284/EÚ z 12. mája 2011, o postupe osvedčenia zhody stavebných výrobkov podľa článku 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o napájacie, ovládacie a komunikačné káble

ROZHODNUTIE KOMISIE 2011/232/EÚ z 11. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/367/ES, ktorým sa zavádza klasifikácia požiarnej odolnosti stavebných výrobkov, stavebných prác a ich častí

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS

ROZHODNUTIE KOMISIE 2010/738/EÚ z 2. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú triedy reakcií určitých stavebných výrobkov na oheň, pokiaľ ide o vláknité liate výrobky zo sadrovej malty [oznámené pod číslom K(2010) 392] (Text s významom pre EHP)

ROZHODNUTIE KOMISIE 2010/737/EÚ z 2. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň pre určité stavebné výrobky, pokiaľ ide o oceľové plechy s polyesterovou úpravou a s plastizolovou úpravou

ROZHODNUTIE KOMISIE 2010/85/EÚ z 9. februára 2010, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie určitých stavebných výrobkov na oheň, pokiaľ ide o cementové potery, potery zo síranu vápenatého a podlahové potery zo syntetickej živice

ROZHODNUTIE KOMISIE 2010/83/EÚ z 9. februára 2010, ktorým sa ustanovujú triedy reakcií určitých stavebných výrobkov na oheň, pokiaľ ide o špárovacie tmely schnúce na vzduchu

ROZHODNUTIE KOMISIE 2010/82/EÚ z 9. februára 2010, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie určitých stavebných výrobkov na oheň, pokiaľ ide o dekoračný krycí materiál na steny vo forme zvitkov a blokov

ROZHODNUTIE KOMISIE 2010/81/EÚ z 9. februára 2010, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie určitých stavebných výrobkov na oheň, pokiaľ ide o lepidlá na keramické dlaždice

ROZHODNUTIE KOMISIE 2007/348/ES z 15. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/43/ES, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň pre určité stavebné výrobky, pokiaľ ide o drevené panely

ROZHODNUTIE KOMISIE 2006/751/ES z 27. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/147/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie na oheň stavebných výrobkov – elektrické a optické káble

ROZHODNUTIE KOMISIE 2006/673/ES z 5. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/43/ES ustanovujúce triedy reakcie na oheň pre určité stavebné výrobky, pokiaľ ide o sadrokartónové dosky

ROZHODNUTIE KOMISIE 2006/600/ES zo 4. septembra 2006, ktorým sa pre určité stavebné výrobky ustanovujú triedy odolnosti z hľadiska zaťaženia vonkajším ohňom, a ktoré sa týka strešných sendvičových panelov s obojstranným kovovým plášťom

ROZHODNUTIE KOMISIE 2006/213/ES zo 6. marca 2006, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň pre určité stavebné výrobky, pokiaľ ide o drevené podlahoviny a dosky a obklady z prírodného dreva

ROZHODNUTIE KOMISIE 2005/823/ES z 22. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/671/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu striech a strešných krytín z hľadiska zaťaženia vonkajším požiarom

ROZHODNUTIE KOMISIE 2005/610/ES z 9. augusta 2005, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň niektorých stavebných výrobkov

ROZHODNUTIE KOMISIE 2005/403/ES z 25. mája 2005, ktorým sa pre niektoré stavebné výrobky ustanovujú triedy vlastností striech a strešných krytín pri požiari zvonka v zmysle smernice Rady 89/106/EHS

ROZHODNUTIE KOMISIE 2003/632/ES z 26. augusta 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/147/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106 EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie stavebných výrobkov na oheň – teploizolačné výrobky lineárnych potrubí

ROZHODNUTIE KOMISIE 2003/629/ES z 27. augusta 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/367/ES s ohľadom na klasifikáciu požiarnej odolnosti stavebných výrobkov, pokiaľ ide o zaradenie výrobkov na reguláciu dymu a tepla do tejto klasifikácie

ROZHODNUTIE KOMISIE 2003/424/ES zo 6. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 96/603/ES, ktorým sa ustanovuje zoznam výrobkov patriacich do tried A „Neprispievajú k požiaru“ ustanovených v rozhodnutí 94/611/ES, ktorým sa vykonáva článok 20 smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch

ROZHODNUTIE KOMISIE 2003/43/ES zo 17. januára 2003, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň pre určité stavebné výrobky

ROZHODNUTIE KOMISIE 2001/671/ES z 21. augusta 2001, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu triedy reakcie striech a strešných krytín na vonkajší oheň

ROZHODNUTIE KOMISIE 2000/605/ES z 26. septembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 96/603/ES, ktorým sa ustanovuje zoznam výrobkov patriacich do tried A „Neprispievajú k požiaru“, ustanovených v rozhodnutí 96/611/ES, ktorým sa vykonáva článok 20 smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch

ROZHODNUTIE KOMISIE 2000/553/ES zo 6. septembra 2000, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o odolnosti strešných krytín pri pôsobení vonkajšieho zdroja ohňa

ROZHODNUTIE KOMISIE 2000/367/ES 3. mája 2000, ktoré vykonáva smernicu Rady 89/106/EHS s ohľadom na klasifikáciu požiarnej odolnosti stavebných výrobkov, stavebných prác a ich častí

ROZHODNUTIE KOMISIE 2000/147/ES z 8. februára 2000, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie stavebných výrobkov na oheň

ROZHODNUTIE KOMISIE 1999/454/ES z 22. júna 1999 o postupe preukazovania zhody stavebných výrobkov podľa článku 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o výrobky na protipožiarne upchávky, protipožiarne tesnenia a na požiarnu odolnosť

ROZHODNUTIE KOMISIE 96/603/ES zo 4.októbra 1996, ktorým sa ustanovuje zoznam výrobkov patriacich do tried A „Neprispievajú k požiaru“ ustanovených v rozhodnutí 94/611/ES, ktorým sa vykonáva článok 20 smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch