Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Online e-aplikácia OPK

Mobilná e-aplikácia OPK

Diskusné fórum požiarnej ochrany

O čo nám ide

Hlavným poslaním našej asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike. Od svojho vzniku v roku 2006 sme sa na základe výsledkov našej činnosti stali rešpektovaným odborným združením v oblasti požiarnej ochrany doma aj v zahraničí. Našim najväčším projektom z mnohých úspešných projektov je zavedenie požiadaviek na osvedčenie požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľom do právnych predpisov pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Týmto projektom sme dosiahli zavedenie zodpovednosti zhotoviteľov za kvalitu uskutočňovania stavebných a montážnych prác súvisiacich s požiarnou bezpečnosťou stavieb.

Od roku 2017 sme vytvorili v asociácii platformu, ktorá ako jediná na Slovensku zastrešuje aj odborníkov v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb – špecialistov požiarnej ochrany. Mnohé naše odborné aktivity a projekty ako je napr. projekt osvedčenia požiarnych konštrukcií majú aj európsky charakter a presadzujeme ho v rámci nášho členstva v Európskej asociácii pasívnej požiarnej ochrany – Euripean Association For Passive Fire Protection (EAPFP). Prejavom uznania výsledkov práce našej asociácie a uznania jej odborníkov v zahraničí je skutočnosť, že v roku 2018 bol do funkcie prezidenta EAPFP zvolený Slovák a zakladajúci člen našej asociácie Ing. Miroslav Smolka MBA.
V roku 2020 sme sa stali na základe dlhodobej spolupráce zväzovým členom Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) a v rámci tohto členstva aj členom Asociácie priemyselných zväzov (APZ), ktorá je členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (Tripartity).

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

Články

Menu