Slovenská galéria významných osobností požiarnej ochrany

Do tejto galérie uvádzame osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj požiarnej ochrany na Slovensku, podporovali činnosť našej asociácie a už nie sú bohužiaľ medzi nami. Galéria nachádzajúca sa v priestoroch kancelárie generálneho sekretariátu APPO SR v Banskej Bystrici, je dôstojným miestom našich spomienok a skromným vyjadrením našej úcty k ich životu a dielu.

IVAN HLAVA * 4.11.1939  † 21.1.2013

Prakticky celý profesionálny život od ukončenia školy až do r. 1991 pracoval v spoločnosti Lignoprojekt Bratislava, spočiatku ako projektant strojárstva v drevárskom priemysle. Od konca 60-tych rokov, keď sa v spoločnosti začali rozvíjať snahy riešiť v projektoch stavieb aj problematiku protipožiarnej bezpečnosti ho táto problematika natoľko zaujala, že jej zostal verný po celý život. Podieľal sa spolu s mnohými osobnosťami vznikajúcej českej a slovenskej odbornej verejnosti na tvorbe československých noriem v oblasti požiarnej bezpečnosti, súčasne riešil požiarnu ochranu v projektoch prevažne priemyselných stavieb, ktoré boli pre daný podnik profilové (drevársky, tlačiarenský, nábytkársky priemysel, papierne, ale aj budovu Presscentra či rôzne stavby na bývanie a ubytovanie). Tieto riešenia boli často priekopnícke a vzájomne sa dopĺňali s prácou v normalizačnej komisii, kde sa mu podarilo uplatniť aj jeho skúsenosti z praxe. V roku 1991 sa osamostatnil a ako špecialista PO – živnostník spolu so svojimi zverencami pokračoval v tejto práci na poli projektovania ako aj spolupráce pri tvorbe noriem a predpisov ďalších 20 rokov. V tomto období riešil požiarnu bezpečnosť takmer všetkých druhov stavieb na celom Slovensku a v malej miere aj v zahraničí. Ku koncu svojho plodného života sa ešte aktívne venoval aspoň normalizačnej, legislatívnej činnosti a výchove svojich nástupcov a to takmer do svojich sedemdesiatich rokov.

ING. JAROSLAV MIKO * 10.09.1945 † 19.10.2016

Gestor požiarnej ochrany a autor novodobej koncepcie protipožiarnej bezpečnosti stavieb v oblasti právnych predpisov a súvisiacich technických noriem v SR. Po ukončení štúdií na Vysokej inžinierskej požiarnotechnickej škole v Moskve v roku 1981 pracoval až do odchodu do dôchodku vo vedúcich funkciách odboru požiarnej prevencie súčasného Prezídia HaZZ MV SR. Svoj život zasvätil požiarnej ochrane a normalizácii, keď bol mnoho rokov predsedom technickej komisie TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi. Bol autorom a spoluautorom mnohých dôležitých právnych predpisov a technických noriem v oblasti požiarnej ochrany a PBS. Je a zostane najvýraznejšou novodobou osobnosťou požiarnej ochrany na Slovensku. Aj po odchode do dôchodku zostal veľmi aktívne pracovať v oblasti požiarnej ochrany a ako špecialista PO riešil množstvo dôležitých stavieb. Okrem toho naďalej zastával funkciu predsedu TK 17 a vďaka nemu sa podarilo na Slovensku vytvoriť ojedinelý národný systém právnych predpisov a technických noriem v oblasti protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií, ako prvej krajine v EÚ. Bol uznávanou osobnosťou doma aj v zahraničí a pomohol výraznou mierou posilniť postavenie APPO SR. Avšak na záver svojho života sa stretol s nedocenením zo strany mnohých, ktorých profesionálne vychoval, a ktorým mal byť vždy vzorom. Po jeho smrti jeho meno nesie najvyššie ocenenie Cena Jaroslava Mika, ktoré APPO SR udeľuje za rozvoj požiarnej ochrany a rozvoj asociácie.