Projekt prírodného laboratória mechaniky vonkajších vedení je myšlienkou nášho kolegu elektrotechnika Ing. Gabriela Krescanka – autorizovaného inžiniera, ktorý sa od ukončenia štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, popri zamestnaní a podnikaní v oblasti energetiky, venuje aj výskumnej a vývojovej činnosti v oblasti elektrotechniky a energetiky na základe podrobného štúdia dávnych faktov z historickej literatúry o elektrine. Robí to s nadšením a vysokou odbornosťou aj vďaka nezištnej podpore celej jeho rodinky. Aj naša asociácia za rozhodla podporiť toto jeho snaženie, keďže podpory mladých zanietených odborníkov elektrotechnikov zo strany štátu je žalostne málo a v aplikačnej praxi na trhu práce je ich ako šafranu.

V obci Uzovské Pekľany na východe Slovenska v prírodnom laboratóriu na výskum mechaniky vonkajších vedení prebiehalo od 20.11.2022 do novembra 2024 celoročné meranie stavovej rovnice samonosného izolovaného kábla NFA2X 4×120 RM v rozpätí 35 m. Naša asociácia vytrvalo podporovala tento projekt. Počas merania sa na dennej báze zaznamenávala teplota (priemer z troch ortuťových teplomerov osadených v blízkosti kábla), priehyb a ťah. Výsledky z týchto meraní sa zapisovali a sú online zverejňované v tabuľke, ktorú si môzete pozrieť nižšie pod fotogalériou z prírodného laboratória. Predmetom merania bolo zisťovanie skutočnej závislosti správania sa samonosného izolovaného kábla NFA2X 4×120 v prírodných podmienkach v závislosti od zmeny teploty, a teda preverenie stavovej rovnice, ktorá sa v súčasnosti používa podľa platnej STN, resp. pri montáži predmetného kábla.

Od 26.1.2023 sa pristúpilo k meraniu údajov pomocou meteostanice Sencor SWS 12500. Zväčšila sa presnosť merania teploty a vlhkosti, ale zároveň sa pristúpilo k zaznamenávaniu ďalšieho množstva dát, ktoré sú v tabuľke – pocitová teplota, sila a smer vetra (bolo možné merať aj ďalšie údaje, tie však neboli pre meranie relevantné). Pomocou meteostanice bolo možné merať aj intenzitu slnečného svetla, ktorá má podľa predbežných údajov veľký vplyv na priehyb kábla, keďže teplota kábla a teplota okolia sú rozdielne aj o niekoľko stupňov (povrchová teplota kábla je meraná prístrojom Bosch Universal Temp Thermo Detector, ktorý bol sponzorským darom od našej asociácie). Meteostanica bola osadená na stĺpe „K“, signál sa prenášal do kancelárie, kde boli následne odčítané údaje. Údaje bolo možné sledovať online v reálnom čase na stránke Online údaje z meteostanice, kde bolo tiež možné zobraziť graf a tabuľku nameraných hodnôt s 5-minútovým odstupom za posledných 24 hodín, ale taktiež aj týždenné a mesačné grafy vývoja počasia. Údaje sa prenášali do nášho merania a postupne sa zapisovali do tabuľky a následných grafov. Pri porovnaní teploty a vlhkosti z doterajších meraní a meraní z meteostanice bolo zistené, že bežné ortuťové teplomery neboli presné, avšak aj naďalej meralo pomocou nich a porovnávali sa hodnoty s hodnotami s meteostanice, aby sa zistili veľkosti odchýlky. Teploty z meteostanice boli exaktnejšie, keďže bolo možné ich porovnať s meteostanicami v okolí a kde je vidieť, že napr. hodnoty teploty sú takmer totožné s meteostanicami v okolí niekoľkých desiatok km. Tieto ďalšie meteostanice sú zobrazené na mape v priloženom linku vyššie. Nasnímali a zverejnili sme aj zaujímavé zrýchlené časozberné video, ktoré preukazuje, ako sa správa kábel v závislosti od poveternostných podmienok. Momentálne sa veľké množstvo dát získaných z meraní spracováva a použije sa pri tvorbe ATN® 00X s pracovným názvom Distribučné elektrické vedenia nízkeho a vysokého napätia. Detaily návrhu a zhotovenia