Poslanie

Právnické a fyzické osoby združené v APPO SR vyrábajú, distribuujú a zabudovávajú výrobky (zostavy) na zvýšenie požiarnej bezpečnosti stavieb takým spôsobom, ktorý zabezpečuje ich trvalú správnu funkciu v reálnych podmienkach stavieb v súlade s požiadavkami právnych predpisov vrátane požiadaviek všetkých účastníkov procesu projektovania, výstavby, kontroly a používania stavieb, a všetky svoje činnosti zameriavajú na splnenie tohto poslania.

V súvislosti s poslaním a stanovami APPO SR sa jeho členovia zaväzujú:

Vonkajšie vzťahy

 • Presadzovať poslanie a ciele APPO SR.
 • Používať logo APPO SR a odkaz na členstvo všade tam, kde je to vhodné.
 • Netolerovať nesprávne zabudovanie výrobkov a porušovanie právnych a technických predpisov v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, a využívať zákonné prostriedky na nápravu.
 • Nevyužívať členstvo v APPO SR na presadzovanie záujmov, ktoré by mohli byť v rozpore s poslaním a cieľmi APPO SR alebo so záujmami iných členov APPO SR.
 • Využívať a rozširovať najnovšie poznatky v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb.

Vnútorné vzťahy

 • Aktívne za podieľať na operatívnej činnosti a spoločných projektoch APPO SR.
 • Poskytovať ostatným členom informácie, ktoré môžu slúžiť spoločnému alebo verejnému záujmu.
 • Pracovať na veciach spoločného záujmu so všetkými členskými aj spolupracujúcimi právnickými a fyzickými osobami vrátane konkurentov, a nevyužívať členstvo proti záujmom iných členov a spolupracujúcich organizácií APPO SR.

Uvádzanie na trh a zabudovanie výrobkov

 • Uvádzať na trh a zabudovávať do stavby len také výrobky, na ktorých je preukázaná zhoda podľa platnej legislatívy alebo na ktorých sú preukázané všetky vlastnosti vyplývajúce zo základných požiadaviek na stavbu vhodným a primeraným spôsobom podľa najnovších poznatkov.
 • Vykonávať alebo odporúčať zabudovanie výrobkov takým spôsobom, ktorý v maximálnej možnej miere zabezpečí splnenie požiadaviek, a spoľahlivú dlhodobú funkciu s maximálnym možným vylúčením vplyvu ľudského faktora.
 • Zabezpečovať primeranú dokumentáciu o zabudovaných výrobkoch, z ktorej je možné identifikovať výrobok, spôsob jeho zabudovania a identifikáciu zodpovednosti. V prípade že na daný výrobok alebo činnosť zabudovania existuje postup APPO SR, používať ho.

Aktívna požiarna ochrana a požiarne inžinierstvo

 • Presadzovať komplexný prístup k požiarnemu inžinierstvu zohľadňujúci konštrukcie stavieb, vývin tepla a dymu z konštrukcií stavieb a ich predpokladané správanie v podmienkach požiaru.
 • Presadzovať objektívny a komplexný prístup k zníženiu rizika vzniku a šírenia požiaru za účelom minimalizácie ľudských aj materiálnych, individuálnych aj spoločenských škôd so zohľadnením všetkých aspektov zabudovaných výrobkov vrátane ich spoľahlivosti, údržby a plánovanej životnosti a takto posudzovať priame aj nepriame náklady na ich inštaláciu, prevádzku a likvidáciu.

 

Plenárne zhromaždenie APPO SR v Blatnom dňa 6. mája 2010