NFPA kódy a normy

V súvislosti s rozvojom elektromobility na Slovensku máme pre Vás ponuku príručiek pre núdzové situácie, ktoré poskytuje partnerská Americká národná asociácia požiarnej ochrany – (National Fire Protection Association – NFPA). NFPA aktívne vedie zbierku príručiek pre núdzové situácie (aj požiar) od 35 výrobcov vozidiel na alternatívne palivá (aj elektromobily). Ak chcete získať prístup k týmto dokumentom, navštívte webové stránky NFPA, kde sú na voľné stiahnutie všetky príručky od 35 svetových výrobcov automobilov. Pozrite si aj náš súvisiaci projekt Elektromobilita a riešenie PBS.

Ďalej Vám v nižšie uvedenom zozname ponúkame názvy (v slovenskom jazyku) väčšiny NFPA kódov a noriem, ktoré taktiež vydáva NFPA. Tieto dokumenty sú voľne prístupné a je ich možné zdarma prezerať. Môžu byť vhodnou pomôckou na získanie prehľadu o tom, ako sa zaisťuje bezpečnosť a ochrana vo svete. Je to hlavný zdroj informácií a poznatkov o požiari, výbuchu, elektrických a ďalších súvisiacich nebezpečenstvách. NFPA kódy a normy sú uznávanými dokumentmi medzi odbornou verejnosťou aj štátnymi inštitúciami v USA, čo len potvrdzuje, že aj aktivita našej asociácie vo vydávaní ATN technických dokumentov má svoje opodstatnenie.
Na prezeranie týchto dokumentov je potrebné sa len zaregistrovať na stránkach NFPA na linku Registrácia a potom postupovať podľa tohto postupu:
Vyberte si v tabuľke NFPA dokumentov príslušný dokument a kliknite na príslušné číslo NFPA dokumentu. Otvorí sa Vám stránka NFPA a pre zobrazenie vybraného dokumentu postupujte podľa nižšie uvedených obrázkov.

Prajeme Vám príjemné čítanie.

 

 

Označenie normySlovenský názov
NFPA 1Požiarny kód
NFPA 2Kód vodíkových technológií
NFPA 3Odporúčaná prax na uvedenie systémov požiarnej ochrany a systémov ochrany života do prevádzky
NFPA 4Integrované skúšanie systému požiarnej ochrany a systému ochrany života
NFPA 10Prenosné hasiace prístroje
NFPA 11Nízko, stredne a vysoko rozťažná pena
NFPA 11APenové systémy so strednou a vysokou rozťažnosťou
NFPA 12Hasiace systémy s oxidom uhličitým
NFPA 12AHalónové hasiace systémy (halón 1301)
NFPA 13 Inštalácia sprinklerových systémov
NFPA 13DInštalácia sprinklerových systémov v jednogeneračných a dvojgeneračných obydliach a výrobných stavbách
NFPA 13EOdporúčaná prax pre operácie požiarneho oddelenia v požiarnych úsekoch chránených sprinklerovými stúpajúcimi potrubiami
NFPA 13RInštalácia sprinklerových systémov v obytných priestoroch s nízkou obsadenosťou osobami
NFPA 14Inštalácia systémov s potrubím a hadicami
NFPA 15Pevné systémy protipožiarnej ochrany s vodným postrekom
NFPA 16Inštalácia rozprašovačov s penovou vodou a systémov na postrekovanie peny
NFPA 17Suché chemické hasiace systémy
NFPA 17AMokré chemické hasiace systémy
NFPA 18Zmáčacie prípravky
NFPA 18APrídavné látky na kontrolu požiaru a zmierňovanie výparov
NFPA 20Inštalácia stacionárnych čerpadiel pre požiarnu ochranu
NFPA 22Vodné nádrže pre súkromnú protipožiarnu ochranu
NFPA 24Inštalácia súkromných hasiacich prístrojov a ich príslušenstva
NFPA 25Inštalácia, skúšanie a údržba systémov protipožiarnej ochrany na báze vody
NFPA 30Kód pre kvalapiny horľavé plameňom a horľavé kvapaliny
NFPA 30AKód pre zariadenia na vypúšťanie motorových palív a servisné garáže
NFPA 30BVýroba a skladovanie aerosólových výrobkov
NFPA 31Inštalácia zariadenia na spaľovanie ropy
NFPA 32Zariadenia na čistenie chemikálií
NFPA 33Aplikácia materiálov horľavých plameňom alebo horľavých materiálov striekaním
NFPA 34Pokovovanie, natieranie a tlačové procesy s použitím kvapalín horľavých plameňom alebo horľavých kvapalín
NFPA 35Výroba organických náterov
NFPA 36Zariadenia na extrakciu rozpúšťadiel
NFPA 37Inštalácia a prevádzka stacionárnych spaľovacích motorov a plynových turbín
NFPA 40Skladovanie a manipulácia s celulózovým nitrátovým filmom
NFPA 42Skladovanie pyroxylínového plastu
NFPA 45Požiarna ochrana laboratórií používajúcich chemikálie
NFPA 46Odporúčaná bezpečná prax pre skladovanie produktov lesného hospodárstva
NFPA 50Sypké systémy na báze kyslíka na spotrebiteľských miestach
NFPA 50APlynové vodíkové systémy na spotrebiteľských miestach
NFPA 50BSystémy skvapalneného vodíka na spotrebiteľských miestach
NFPA 51Návrh a inštalácia kyslíkovo-palivových plynových systémov pre zváranie, rezanie a príbuzné procesy
NFPA 51AZariadenia na plnenie acetylénových fliaš
NFPA 51B Protipožiarna prevencia počas zvárania, rezania a iných horúcich pracovných procesov
NFPA 52Kód pre palivové systémy pre vozidlá na zemný plyn
NFPA 53Odporúčaná prax pre materiály, zariadenia a systémy používané v kyslíkom obohatených atmosférach
NFPA 54Národný kód pre palivový plyn
NFPA 55Stlačené plyny a kryogénne kvapaliny
NFPA 56Požiarna a výbuchová prevencia počas čistenia a vyprázdňovania systémov potrubí horľavého plynu
NFPA 57Skvapalnený zemný plyn (LNG)
NFPA 58Skvapalnený ropný plyn
NFPA 59Úžitkové zariadenie LP-plynu
NFPA 59AVýroba, skladovanie a manipulácia so skvapalneným zemným plynom (LNG)
NFPA 61Zabránenie výbuchu a požiaru prachu v poľnohospodárskych a potravinárskych zariadeniach
NFPA 67Návod na ochranou proti výbuchu plynných zmesí v potrubných systémoch
NFPA 68Ochrana pred výbuchom pomocou defragračného odvzdušnenia
NFPA 69Systémy protivýbuchovej prevencie
NFPA 70Národný elektrický kód
NFPA 70APožiadavky národného elektrického kódu na jedngeneračné a dvojgeneračné obydlia
NFPA 70BOdporúčaná prax pre údržbu elektrických zariadení
NFPA 70EBezpečnosť na pracovisku
NFPA 72Národný požiarny poplachový a signalizačný kód
NFPA 73Elektrické prehliadky existujúcich obydlí
NFPA 75Požiarna ochrana zariadení informačných technológií
NFPA 76Požiarna ochrana telekomunikačných zariadení
NFPA 77Odporúčaná prax v oblasti statickej elektriiny
NFPA 79Elektrický štandard pre priemyselné stroje
NFPA 80Požiarne dvere a iné otváracie ochranné prostriedky
NFPA 80AOdporúčaná prax pre ochranu budov pred vystavením vonkajšiemu požiaru
NFPA 82Spaľovne a systémy na manipuláciu s odpadmi a textilom
NFPA 85Kód nebezpečenstva pre kotle a spaľovacie systémy
NFPA 86Sušiarne a pece
NFPA 86CPriemyselné pece s použitím špeciálnej spracovateľskej atmosféry
NFPA 86DPriemyselné pece používajúce vákuovú atmosféru
NFPA 87Odporúčaná prax pre ohrievače tekutín
NFPA 88AParkovacie konštrukcie
NFPA 88BServisné garáže
NFPA 90AInštalácia klimatizačných a ventilačných systémov
NFPA 90BInštalácia teplovzdušného vykurovania a klimatizačných systémov
NFPA 91Výfukové systémy na prepravu výparov, plynov, hmly a pevných častíc
NFPA 92Systémy kontroly dymu
NFPA 92ASystémy kontroly dymu používajúce bariéry a tlakové rozdiely
NFPA 92BSystémy riadenia dymu v obchodných centrách, átriách a veľkých priestoroch
NFPA 96Riadenie ventilácie a protipožiarna ochrana komerčných vývarovní
NFPA 97Štandardný slovník pojmov týkajúci sa komínov, odvzdušňovačov a tepelných spotrebičov
NFPA 99Kód zdravotníckych zariadení
NFPA 99BHypobarické zariadenia
NFPA 101Kód bezpečnosti života®
NFPA 101ANávod alternatívnych prístupov k bezpečnosti života
NFPA 101BKód prostriedkov východu z budov a stavieb
NFPA 102Stoličky, skladacie a teleskopické sedadlá, stany a membránové konštrukcie
NFPA 105Zostavy dymotesných dverí a iné otváracie ochrany
NFPA 110Núdzové a pohotovostné napájacie systémy
NFPA 111Uchovávanie elektrickej energie pre núdzové a pohotovostné napájacie systémy
NFPA 115Laserová požiarna ochrana
NFPA 102Požiarna prevencia a kontrola v uhoľných baniach
NFPA 121Požiarna ochrana samohybných a mobilných povrchových banských zariadení
NFPA 122Požiarna prevencia a kontrola v zariadeniach na ťažbu kovov a nerastov a zariadení na spracovanie kovových nerastov
NFPA 123Požiarna prevencia a kontrola v podzemných bitúmenových uhoľných baniach
NFPA 130Pevné systémy prepravy a osobnej železničnej dopravy
NFPA 140Filmové, televízne a zvukové štúdiá, schválené výrobné zariadenia a výrobné miesta
NFPA 150Požiarna bezpečnosť a bezpečnosť života v zariadeniach na bývanie zvierat
NFPA 160Použitie plameňových efektov pred publikom
NFPA 170Požiarne a núdzové symboly
NFPA 203Návod na strešné krytiny a konštrukcie strešných plášťov
NFPA 204Odvod dymu a tepla
NFPA 211Komíny, krby, vetracie otvory a zariadenia na spaľovanie pevných palív
NFPA 214Vodné chladiace veže
NFPA 220Typy stavebných konštrukcií
NFPA 221Vysoké požiarne steny, požiarne steny a požiarne bariérové steny
NFPA 225Model inštalácie vo výrobných stavbách
NFPA 230Požiarna ochrana pri skladovaní
NFPA 231Všeobecné skladovanie
NFPA 231CSkladovanie materiálov v regáloch
NFPA 231DSkladovanie gumových pneumatík
NFPA 231EOdporúčaná prax pre skladovanie bavlny
NFPA 231FSkladovanie rolového papiera
NFPA 232Ochrana záznamov
NFPA 232ANávod na požiarnu ochrane centier archívov a záznamov
NFPA 241Zabezpečenie stavebných, rekonštrukčných a demolačných prác
NFPA 251Metódy skúšok požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií a materiálov
NFPA 252Metódy požiarnych skúšok zostáv dverí
NFPA 253Metóda skúšky kritického sálavého toku systémov podlahových krytín s využitím zdrojov sálavého tepla
NFPA 255Metóda skúšky charakteristík povrchového horenia stavebných materiálov
NFPA 256Metódy požiarnych skúšok strešných krytín
NFPA 257Požiarna skúška zostáv okien a presklených konštrukcií
NFPA 258Odporúčaná prax pre stanovenie tvorby dymu z tuhých materiálov
NFPA 259Skúšobná metóda pre potenciálne teplo stavebných materiálov
NFPA 260Metódy skúšok a systém klasifikácie odolnosti komponentov čalúneného nábytku proti vznieteniu od cigariet
NFPA 261Metóda skúšky na stanovenie odolnosti modelových nábytkových materiálov na vznietenie dymiacimi cigaretami
NFPA 262Metóda skúšky širenia plameňa a dymu pre vodiče a káble na použitie v priestoroch na manipuláciu s pneumatikami
NFPA 265Metódy požiarnych skúšok na vyhodnotenie nárastu požiaru v miestnosti. Príspevok textilných alebo expandovaných vinylových povlakov na plné výškové panely a steny
NFPA 266Metóda skúšok požiarnych charakteristík čalúneného nábytku vystaveného iniciačnému zdroju plameňa
NFPA 267Metóda skúšky požiarnych charakteristík matracov a zostáv posteľnej bielizne vystavených iniciačnému zdroju plameňa
NFPA 268Skúšobná metóda na stanovenie vznietivosti vonkajších stenových zostáv pomocou zdroja sálavého tepla
NFPA 269Skúšobná metóda na vývoj údajov o toxicite na použitie pri modelovaní požiarnych nebezpečenstiev
NFPA 270Skúšobná metóda na meranie zatemnenia dymu pomocou kužeľového zdroja žiarenia v jednej uzavretej komore
NFPA 271Skúšobná metóda pre teplo a rýchlosť uvoľňovania viditeľného dymu pre materiály a výrobky s použitím kalorimetra meraním spotreby kyslíka
NFPA 272Skúšobná metóda pre teplo a rýchlosť uvoľňovania viditeľného dymu pre zložky alebo kompozity z čalúneného nábytku a matracov s použitím kalorimetra meraním spotreby kyslíka
NFPA 274Skúšobná metóda na hodnotenie požiarnych parametrov charakteristík izolácie potrubia
NFPA 275Metóda požiarnych skúšok na hodnotenie tepelných bariér
NFPA 276Metóda požiarnej skúšky na stanovenie rýchlosti uvoľňovania tepla strešných zostáv so zložkami horľavých vrchných konštrukcií
NFPA 277Metódy skúšok na vyhodnotenie požiarnej odolnosti a odolnosti proti vznieteniu čalúneného nábytku pomocou iniciačnéko zdroja plameňa
NFPA 285Metóda požiarnej skúšky na vyhodnotenie charakteristík šírenia požiaru vonkajších zostáv nenosných stien obsahujúcich horľavé súčasti
NFPA 286Metódy požiarnych skúšok na vyhodnotenie príspevok vnútornej úpravy stien a stropu k rastu požiaru v miestnosti
NFPA 287Skúšobné metódy na meranie horľavosti materiálov plameňom v čistých priestoroch pomocou zariadenia na šírenie požiaru (FPA)
NFPA 288Metódy požiarnych skúšok vodorovných zostáv požiarnych dverí inštalovaných vo vodorovných zostavách s požiarnou odolnosťou
NFPA 289Metóda požiarnej skúšky pre jednotlivé palivové zväzky
NFPA 290Požiarne skúšanie materiálov pasívnej ochrany na použitie na LP-plynových kontajneroch
NFPA 291Odporúčaná prax pri skúšaní a značení hydrantov požiarnym tokom
NFPA 295Kontrola ničivého požiaru
NFPA 297Príručka o princípoch a postupoch pre komunikačné systémy
NFPA 298Penové chemikálie na kontrolu požiaru v prírode
NFPA 299Ochranu života a majetku pred ničivým požiarom
NFPA 301Kód pre bezpečnosť života pred požiarom na obchodných lodiach
NFPA 302Protipožiarna ochrana pre zábavné a komerčné motorové plavidlá
NFPA 303Protipožiarny štandard pre prístavy a plavidlá
NFPA 306Kontrola nebezpečných plynov pre plavidlá
NFPA 307Výstavba a protipožiarna ochrana námorných terminálov, mól a prístavov
NFPA 312Požiarna ochranu plavidiel počas výstavby, prestavby, opravy a údržby
NFPA 318Ochrana zariadení na výrobu polovodičov
NFPA 326Ochrana cisterien a kontajnerov pre vstup, čistenie alebo opravu
NFPA 328Odporúčaná prax na kontrolu kvapalín horľavých plameňom a horľavých kvapalín a plynov v šachtách, kanalizáciách a podobných podzemných stavbách
NFPA 329Odporúčaná prax pre manipuláciu s uvoľnenými kvapalinami horľavými plameňom a horľavými kvapalinami a plynmi
NFPA 350Návod pre vstup a prácu v bezpečnom uzavretom priestore
NFPA 385Cisternové vozidlá pre kvapaliny horľavé plameňom a horľavé kvapaliny
NFPA 386Prenosné nádrže pre kvapaliny horľavé plameňom a horľavé kvapaliny
NFPA 395Skladovanie pre kvapalín horľavých plameňom a horľavých kvapalín v poľnohospodárskych podnikoch a na oddelených miestach
NFPA 400Kód nebezpečných materiálov
NFPA 402Sprievodca pre záchranné a protipožiarne operácie
NFPA 403Letecké záchranné a protipožiarne služby na letiskách
NFPA 405Opakovaná spôsobilosť hasičov na letiskách
NFPA 407Servis leteckých palív
NFPA 408Ručné prenosné hasiace prístroje lietadiel
NFPA 409Letiskové hangáre
NFPA 410Údržba lietadiel
NFPA 412Hodnotenie zariadení na záchranu lietadla a zariadení hasiacej peny
NFPA 414Záchranné a hasičské vozidlá
NFPA 415Budovy terminálov letiska, drenážne rampy a nakladacie chodníky
NFPA 418Heliporty
NFPA 422Návod na hodnotenie leteckej nehody/incidentu
NFPA 423Konštrukcia a ochrana skúšobných zariadení pre lietadlá
NFPA 424Návod na núdzové plánovanie verejného letiska
NFPA 430Kód pre skladovanie kvapalných a pevných oxidačných činidiel
NFPA 432Kód pre skladovanie formulácií organického peroxidu
NFPA 434Kód pre skladovanie pesticídov
NFPA 450Návod pre pohotovostné lekárske služby a systémy
NFPA 451Návod pre poskytovateľov verejnej zdravotnej starostlivosti
NFPA 471Odporúčaná prax pre reakciu na výskyt nebezpečných materiálov
NFPA 472Kompetencie záchranárov ohľadom nebezpečných materiálov/zbraní hromadného ničenia
NFPA 473Kompetencie personálu EMS reagujúceho na nebezpečné materiály/zbrane hromadného ničenia
NFPA 475Odporúčaná prax pre organizáciu, riadenie a udržiavanie programu reakcie na nebezpečné materiály/zbrane hromadného ničenia
NFPA 480Skladovanie, manipulácia a spracovanie tuhých a práškových látok horčíka
NFPA 481Výroba, spracovanie, manipuláciu a skladovanie titánu
NFPA 482Výroba, spracovanie, manipulácia a skladovanie zirkónia
NFPA 484Horľavé kovy
NFPA 485Skladovanie, manipulácia, spracovanie a použitie lítiového kovu
NFPA 490Kód pre skladovanie dusičnanu amónneho
NFPA 495Kód o výbušných materiáloch
NFPA 496Čistené a pretlakové kryty elektrických zariadení
NFPA 497Odporúčaná prax pre klasifikáciu horľavých kvapalín, plynov alebo výparov a nebezpečných (klasifikovaných) miest pre elektrické zariadenia vo vzťahu k chemickým procesom
NFPA 498Bezpečná preprava a výmenná plocha pre vozidlá prepravujúce výbušniny
NFPA 499Odporúčaná prax pre klasifikáciu horľavých prachov a nebezpečných (klasifikovaných) miest pre elektrické zariadenia vo vzťahu k chemickým procesom
NFPA 501Výrobné objekty
NFPA 501AKritériá požiarnej bezpečnosti pre výrobné inštalácie, lokality a spoločenstvá
NFPA 502Cestné tunely, mosty a iné určené prístupové diaľnice
NFPA 505Požiarnobezpečnostná norma pre používané priemyselné vozidlá vrátane typových označení, oblastí použitia, konverzie, údržby a prevádzky
NFPA 513Terminály motorovej nákladnej dopravy
NFPA 520Podzemné priestory
NFPA 550Návod na štruktúru koncepcie požiarnej bezpečnosti
NFPA 551Návod na hodnotenie posudzovania požiarneho rizika
NFPA 555Návod na metódy hodnotenia potenciálu spätného vzplanutia v miestnosti
NFPA 556Návod na metódy hodnotenia nebezpečenstva požiaru pre cestujúcich cestných vozidiel
NFPA 557Stanovenie požiarnych zaťažení pre použitie v štruktúre návrhu protipožiarnej ochrany
NFPA 560Skladovanie, manipulácia a používanie etylénoxidu na sterilizáciu a dezinfekciu dymom
NFPA 600Hasičské záchranné zariadenia
NFPA 601Bezpečnostné služby v prevencii strát pri požiari
NFPA 610Návod na núdzové a bezpečnostné operácie v miestach motoristických športov
NFPA 650Pneumatické dopravné systémy na manipuláciu s horľavými tuhými časticami
NFPA 651Obrábanie a konečná úprava hliníka a výroba a manipulácia s hliníkovými práškami
NFPA 652Základy horľavého prachu
NFPA 654Zabránenie výbuchu a požiaru prachu z výroby, spracovania a manipulácie s horľavými tuhými časticami
NFPA 655Prevencia požiarov a výbuchov síry
NFPA 664Prevencia požiarov a výbuchov v drevospracujúcich procesoch a drevospracujúcich zariadeniach
NFPA 701Metódy požiarnych skúšok na šírenie plameňa textílií a filmov
NFPA 703Protipožiarne ošetrené drevo a protipožiarne nátery pre stavebné materiály
NFPA 704Systém núdzovej reakcie na identifikáciu nebezpečenstiev materiálov
NFPA 705Odporúčaná prax pre oblasť skúšky plameňom pre textílie a filmy
NFPA 720Inštalácia detekčného a výstražného zariadenia na výrobu oxidu uhoľnatého (CO)
NFPA 730Návod na bezpečnosť priestorov
NFPA 731Inštalácia elektronických zabezpečovacích systémov priestorov
NFPA 750Požiarne ochranné systémy vodnej hmly
NFPA 770Hybridné hasiace systémy (vodné a inertné plyny)
NFPA 780Inštalácia systémov ochrany pred bleskom
NFPA 790Kompetencie orgánov hodnotiacich subjekty tretích strán
NFPA 791Odporúčaná prax a postupy na hodnotenie neoznačeného elektrického zariadenia
NFPA 801Požiarna ochrana zariadení na manipuláciu s rádioaktívnymi materiálmi
NFPA 803Požiarna ochrana jadrových elektrární s ľahkou vodou
NFPA 804Požiarna ochrana moderných elektrární s ľahkým vodným reaktorom
NFPA 805Základné parametre požiarnej ochrany pre elektrárne s ľahkým vodným reaktorom
NFPA 806Základné parametre požiarnej ochrany pre procesy zmeny elektrární s pokročilými jadrovými reaktormi
NFPA 820Požiarna ochrana v zariadeniach na úpravu a zber odpadových vôd
NFPA 850Odporúčaná prax pre požiarnu ochranu elektrární a vysokonapäťových rozvodní
NFPA 851Odporúčaná prax pre požiarnu ochranu vodných elektrární
NFPA 853Inštalácia pevných palivových článkov
NFPA 855Inštalácia stacionárnych energetických skladovacích systémov
NFPA 900Kód energetických stavieb
NFPA 901901 Klasifikácie pre hlásenie udalostí a údajov o požiarnej ochrane
NFPA 902Návod na hlásenie o požiarnych udalostiach
NFPA 903Návod na hlásenie požiaru obhliadnutej nehnuteľnosti
NFPA 904Návod na následné správy o udalostiach
NFPA 906Návod na poznámky o požiarnej udalosti
NFPA 909Kód na ochranu vlastností kultúrnych zdrojov – múzeá, knižnice a miesta bohoslužieb
NFPA 914Kód na požiarnu ochranu historických stavieb
NFPA 921Návod na vyšetrovanie požiaru a výbuchu
NFPA 950Vývoj a výmena údajov pre požiarnu službu
NFPA 951Návod na tvorbu a využívanie digitálnych informácií
NFPA 1000Akreditačné a certifikačné systémy pre odborné kvalifikácie v oblasti požiarnych služieb
NFPA 1001Odborné kvalifikácie pre hasičov
NFPA 1002Odborné kvalifikácie pre vodičov a operátorov hasičských prístrojov
NFPA 1003Odborné kvalifikácie pre letiskových hasičských
NFPA 1005Odborné kvalifikácie pre námorných hasičov a pozemných hasičov
NFPA 1006Odborné kvalifikácie technického záchranného personálu
NFPA 1021Odborné kvalifikácie pre hasičských dôstojníkov
NFPA 1026Odborné kvalifikácie pre personál manažmentu udalostí
NFPA 1031Odborné kvalifikácie pre hasičského inšpektora a skúšobného inšpektora
NFPA 1033Odborné kvalifikácie pre vyšetrovateľa požiaru
NFPA 1035Vzdelávateľ požiarnej ochrany a ochrany života, úradník pre verejnú informovanosť, mládežnícky špecialista na požiarny zásah a manažér programu odborných kvalifikácii mládeže na požiarny zásah
NFPA 1037Odborné kvalifikácie pre hasičských komisárov
NFPA 1041Odborné kvalifikácie inštruktora požiarnych služieb
NFPA 1051Odborné kvalifikácie personálu hasičov prírodných požiarov
NFPA 1061Odborné kvalifikácie pre verejnú bezpečnosť telekomunikačného personálu
NFPA
NFPA 1071Odborné kvalifikácie technického personálu pohotovostných vozidiel
NFPA 1072Nebezpečné materiály/zbrane hromadného ničenia. Odborné kvalifikácie personálu núdzovej reakcie
NFPA 1081Odborné kvalifikácie členov závodných hasičských jednotiek
NFPA 1082Odborné kvalifikácie riaditeľov pre bezpečnosť zariadení
NFPA 1091Odborné kvalifikácie v oblasti riadenia mimoriadnych udalostí v riadení dopravy
NFPA 1122Kód pre raketové modely
NFPA 1123Kód pre ohňostroje
NFPA 1124Kód pre výrobu, prepravu a skladovanie ohňostrojov a pyrotechnických výrobkov
NFPA 1125Kód pre výrobu raketových modelov a vysokovýkonných raketových motorov
NFPA 1126Používanie pyrotechnických výrobkov v blízkosti publika
NFPA 1127Kód pre vysokovýkonnú raketu
NFPA 1128Metóda požiarnej skúšky na prerušenie plameňa
NFPA 1129Metóda požiarnej skúšky na kryté poistky pre spotrebiteľské ohňostroje
NFPA 1141Infraštruktúra protipožiarnej ochrany pre rozvoj krajiny vo voľnej krajine, vidieckych a prímestských oblastiach
NFPA 1142Dodávky vody pre požiarny zásah na predmestí a vidieku
NFPA 1143Riadenie prírodných požiarov
NFPA 1144Znižovanie nebezpečenstva vznietenia stavby od prírodného požiaru
NFPA 1145Návod na používanie pien pri hasení požiaru triedy A
NFPA 1150Penové chemikálie pre požiare triedy A
NFPA 1192Rekreačné vozidlá
NFPA 1194Parkoviská rekreačných vozidiel a táboriská
NFPA 1201Poskytovanie verejných hasičských a núdzových služieb
NFPA 1221Inštalácia, údržba a používanie komunikačných systémov pre núdzové služby
NFPA 1231Dodávky vody pre požiarny zásah na predmestí a vidieku
NFPA 1250Odporúčaná prax v oblasti riadenia rizík organizácie požiarnych a núdzových služieb
NFPA 1300Hodnotenie rizika spoločenstva a rozvoj plánu znižovania rizika v spoločenstve
NFPA 1401Odporúčaná prax pre hlásenia a záznamy o školení požiarnej služby