Časté otázky

Čo je požiarna konštrukcia?
Požiarna konštrukcia je stavebná konštrukcia, konštrukčný prvok alebo stavebný výrobok, ktorá spĺňa požadované kritéria pre použitie v podmienkach požiaru [§ 1 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.].

Kto je zhotoviteľ požiarnej konštrukcie?
Zhotoviteľ požiarnej konštrukcie je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá zhotovila alebo zabudovala do stavby požiarnu konštrukciu. [§ 1 vyhl. MV SR č.94/2004 Z. z.].

Je osvedčenie požiarnych konštrukcií povinné?
Áno je povinné. Zhotoviteľ osvedčuje vlastnosti požiarnej konštrukcie písomnou formou. Spôsob osvedčovania a členenie požiarnych konštrukcií sú uvedené v prílohe č. 3. . [§ 8 vyhl. 94/2004] a dokumentácia OPK je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s § 24 ods. 1 písm. m) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Kto je audítor OPK? Akú ma funkciu?
Audítor OPK je osoba registrovaná v E-aplikácii OPK, ktorá na základe zmluvného vzťahu za odplatu vykonáva pre zhotoviteľov PK kontrolu vytvorenej dokumentácie OPK na konkrétnej stavbe. Preberá od nich a následne kontroluje vystavené OPK.

Ktoré predpisy a normy sú zohľadnené v e-aplikácii OPK

  • Vyhláška MV SR č.94/2004 Z. z. vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., vyhláška MV SR č. 478/2008 Z. z.
  • Zákon č. 133/2013 Z. z., vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.
  • Normy pre stavebné výrobky STN aj STN EN
  • Skúšobné normy STN EN aj STN
  • Klasifikačné normy STN EN aj STN
  • Projektové normy STN