Záhada údajného financovania STN zo štrukturálnych fondov EÚ

Záhada údajného financovania STN zo štrukturálnych fondov EÚ

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

V súvislosti s pripravovanou tvorbou nového zákona o technickej normalizácii a taktiež v súvislosti s existujúcim právnym stavom v oblasti technickej normalizácie na Slovensku a nejasnému systému financovania technickej normalizácie, nás zaujal obsah Inteligentnej príručky na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom tvorby a používania noriem s pomocou štrukturálnych fondov EÚ (pripájame ju v prílohe)

Príručka vychádza z informácií zhromaždených v rámci mnohých projektov a štúdií EÚ, ktoré sa v tejto oblasti uskutočnili. Hoci vypracovanie tohto dokumentu prebiehalo pod vedením úradníkov Európskej komisie, názory v ňom uvedené nemusia nevyhnutne vyjadrovať stanovisko Európskej komisie.

Podľa nás je tento dokument vynikajúcim návodom pre tvorbu obsahu návrhu nového zákona o technickej normalizácii, pretože jasne popisuje problémy a ich riešenie aj v oblasti financovania prekladov EN noriem do štátneho jazyka, ktoré je vyriešené akurát na Slovensku sa akosi nejasne uplatňuje.

Dokument okrem iného uvádza:
– Prekážky obmedzujúce zapojenie MSP do tvorby noriem
– Prekážky obmedzujúce využívanie noriem zo strany MSP
– Prekážky obmedzujúce zapojenie MSP do tvorby noriem
– Zvyšovanie informovanosti MSP o normách a o prínosoch noriem
– Informovanosť o prínosoch noriem
– Zabezpečenie plného využívania existujúcich noriem zo strany MSP

Pomerne prekvapivé je však zistenie, že v príručke sú uvedené príklady, medzi ktorými sme našli aj príklady financovania normalizácie, ktoré podľa autorov fungujú v Slovenskej republike. Uvádza sa tam:

Slovensko – Ministerstvo hospodárstva poskytuje finančné prostriedky na mediálne kampane (v tlači, rozhlase, televízii a na internetových stránkach) o normách a normalizácii. Cieľom kampaní je zamerať pozornosť podnikateľov na túto problematiku. (Pozri stranu 35 dokumentu)

Slovensko – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytuje finančné prostriedky na odborné preklady európskych a medzinárodných noriem do slovenčiny.(Pozri stranu 40 dokumentu)

Slovensko – Ministerstvo hospodárstva poskytuje MSP priamu podporu prostredníctvom grantovej schémy minimálnej pomoci. Pomoc sa vzťahuje na činnosti v týchto oblastiach: podpora výskumu a vývoja, riadenie kvality, zavedenie technických noriem vo výrobe a službách. Jedna časť programu sa zameriava konkrétne na tvorbu a uplatňovanie noriem, pričom podniky môžu získať grant vo výške 65 % nákladov súvisiacich s normalizáciou (www.economy.gov.sk).(Pozri stranu 41 dokumentu).

Zaujímavá na tom je skutočnosť, že Ministerstvo hospodárstva SR poskytuje finančné prostriedky na odborné preklady európskych a medzinárodných noriem do slovenčiny, ale Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako slovenský národný normlizačný orgán tvrdí, že nemá finančné prostriedky na odborné preklady európskych a medzinárodných noriem do slovenčiny.
To dokazuje aj novela zákona 264/1999 Z. z., ktorá požaduje, aby vydávanie STN EN v slovenskom jazyku zabezpečoval niekto iný, ako úrad.

Kde sú potom finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré MH SR poskytuje na preklady noriem a komu ich poskytuje?

Prirucka_normy_MSP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.