Vláda SR schválila návrh nového zákona o technickej normalizácii

Vláda SR schválila návrh nového zákona o technickej normalizácii

NormalizáciaPrávne predpisy

Dňa 8. 11. 2017 na 76. schôdzi vlády Slovenskej republiky bol okrem iných materiálov schválený návrh nového zákona o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (bod. 13). Na tvorbe návrhu tohto zákona sa aktívne podieľala aj naša asociácia a v rámci rozporového konania s predkladateľom návrhu zákona sme rokovali o našich zásadných pripomienkach. Podarilo sa nám dosiahnuť, aby boli do návrhu zákona zapracované ustanovenia týkajúce sa Rady pre technickú normalizáciu (§ 5 Rada), ktoré by zabezpečili primerané zastúpenie zainteresovaných strán v Rade (podnikatelia, občianske združenia, zástupcovia malých a stredných podnikov, školstvo, veda a výskum) vo vzťahu k zastúpeniu orgánov verejnej moci. Takéto zastúpenie považujeme za nevyhnutné, aby bola dodržaná dôležitá zakladajúca zásada normalizácie (nezávislosť od osobitých záujmov) podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii, ktoré síce predpokladá zapojenie orgánov verejnej moci do normalizácie, ale len primeraným spôsobom t. j. aby zástupcovia orgánov verejnej moci nemohli mať rozhodujúce postavenie v normalizačných procesoch t. j. ani v Rade. Výsledkom nášho úsilia je ustanovenie § 5 ods. 2, v ktorom sa uvádza, že členmi rady sú zástupcovia zainteresovaných strán a zástupcovia orgánov verejnej moci. Počet zástupcov orgánov verejnej moci v rade je najviac jedna tretina z celkového počtu členov rady.
Čo však najviac môže zaujímať používateľov slovenskej technickej normy (STN) a technickej normalizačnej informácie (TNI) je to, že zákon ustanovuje dobrovoľnosť ich dodržiavania podľa § 3 ods. 10, čo je v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii.
Odpoveď na otázku určenia záväznosti dodržiavania STN sa začína vynárať v ustanovení § 3 ods. 13 v ktorom sa uvádza:

„(13) Ak orgán štátnej správy predpokladá použitie odkazu na slovenskú technickú normu v texte návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu, je povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť úrad ako slovenský národný normalizačný orgán, najneskôr pred prijatím všeobecne záväzného právneho predpisu. a orgán štátnej správy je povinný postupovať podľa osobitného predpisu.9)“.
Ďalším ustanovením, ktoré smeruje k určeniu záväznosti dodržiavania STN je ustanovenie § 12 ods. 2, ktorý uvádza:
„(2) Výdavky na spracovanie slovenskej technickej normy v štátnom jazyku, ktorá sa uvádza priamo v texte technického predpisu, a výdavky na každé poskytnutie slovenskej technickej normy, ktorá sa uvádza priamo v texte technického predpisu, uhrádza orgán štátnej správy, ktorý je zodpovedným predkladateľom návrhu technického predpisu, v ktorom priamo v texte uviedol slovenskú technickú normu.“.
Z uvedených ustanovení je zrejmé, že ak chce akýkoľvek orgán štátnej správy, aby dodržiavanie STN bolo záväzné, musí priamo v texte príslušného technického predpisu uviesť túto STN a tento orgán štátnej správy musí uhradiť výdavky na spracovanie STN v štátnom jazyku a taktiež výdavky na každé poskytnutie slovenskej technickej normy.

Dopady z pohľadu aplikačnej praxe:

1. Požiadavky orgánov štátnej správy na dodržiavanie STN uvedených v technických predpisoch v poznámkach pod čiarou, teda nie priamo uvedené v texte technického predpisu, nemajú z hľadiska tohto zákona právnu oporu, pretože podľa platných legislatívnych pravidiel vlády SR prílohy č. 1 bod 23.1. poznámky pod čiarou k príslušným odkazom nie sú súčasťou právneho predpisu; majú informatívnu hodnotu. Preto nesmú obsahovať veci, ktoré majú normatívnu povahu.
2. Financovanie spracovania a poskytovania STN bolo vždy veľkým problémom, ktorý je teraz na základe ustanovenia § 12 ods. 2 prenesený na orgán štátnej správy, ktorý vyžaduje záväzné dodržiavanie STN, avšak len za podmienky, že uvedie STN priamo v texte technického predpisu, teda nie v poznámke pod čiarou. Takáto záväzná STN bude musieť byť poskytnutá používateľovi bezplatne, pretože náklady na jej každé poskytnutie uhradí orgán štátnej správy, ktorý vyžaduje záväzné dodržiavanie STN
3. Táto staro-nová situácia môže mať vážne úskalia, vzhľadom na to, že v prípade platných technických predpisov sú STN, ktorých dodržiavanie sa doteraz „záväzne vyžadovalo“, uvádzané výlučne v poznámkach pod čiarou. Je otázkou, ako sa s touto staro-novou situáciou vysporiadajú orgány štátnej správy (aj finančne) a používatelia noriem, ktorí pri svojej činnosti a technických riešeniach musia používať STN či už dobrovoľne, nezáväzne alebo záväzne po ich uvedení priamo v texte technického predpisu.

Schválený návrh zákona si môžete stiahnuť TU
Zakon_o_TN_schvaleny_vladou-SR.doc

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.