Ako je možné vyhláškou upraviť a zabezpečiť oprávnený záujem?

Ako je možné vyhláškou upraviť a zabezpečiť oprávnený záujem?

NormalizáciaPrávne predpisy

Pokúsime sa objasniť, prečo si kladieme takúto otázku, ktorá na prvý pohľad vyzerá dosť čudne. Už v minulom článku sme písali, že vláda SR schválila návrh nového zákona o technickej normalizácii. V tomto článku sme uviedli, aké dopady na aplikačnú prax môžu mať ustanovenia nového zákona vo vzťah k dobrovoľnému dodržiavaniu STN a TNI a ustanovenia o určení záväznosti dodržiavania STN, ktorá sa uvádza priamo v texte technického predpisu.
Uvedený vládou SR schválený návrh zákona taktiež ustanovuje v § 2 písm. c), že oprávneným záujmom je bezpečnosť, zdravie, život a majetok osôb alebo priaznivé životné prostredie. Čo je však pozoruhodné a je aj v rozpore s Čl. 6 ods. 2 legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, že nikde inde vo vládou schválenom zákone sa pojem „oprávnený záujem“ nepoužíva.

Keď si prečítate všeobecnú pripomienku Odboru aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR (OAPSVLÚVSR) k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb zistíte, že otázka uvedená v nadpise tohto článku začína dávať zmysel.
Všeobecná pripomienka OAPSVLÚVSR nie je označená ako zásadná, preto pravdepodobne nemá žiadne odôvodnenie, ktoré by však zásadne pomohlo objasniť na základe čoho OAPSVLÚVSR takto uvažuje. Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky totiž umožňujú používať odkazy na technické normy podľa prílohy č.1 bodu 23.10, ak je to potrebné vzhľadom na technický charakter právneho predpisu. Taktiež návrh zákona o technickej normalizácii schválený vládou Slovenskej republiky umožňuje podľa 3 § ods. 13 a § 12 ods. 2 odkazovať v technických predpisoch (v ich texte) na technické normy.
Ako má predkladateľ predmetného návrhu vyhlášky dosiahnuť cieľ právnej úpravy, ktorým je ochrana oprávneného záujmu (protipožiarna bezpečnosť stavieb), ak podľa pripomienky OAPSVLÚVSR nie je možné v texte vyhlášky odkazom doplniť právnu normu, t. j. vyhlášku, textom v technickej norme.
Ako má predkladateľ predmetného návrhu vyhlášky prepracovať odkazy na technické normy podľa pripomienky OAPSVLÚVSR tak, aby z textu vyhlášky nevyplývala povinnosť byť oboznámený s obsahom technickej normy. Nemáte pocit, že ide o právny MATRIX?

Zdá sa, táto situácia je významne protirečivá vo vzťahu k predpisom, cieľom predpisov, právnym názorom z hľadiska schváleného zákona o technickej normalizácii, legislatívnych pravidiel vlády SR, ochrany oprávneného záujmu a z hľadiska financovania každého poskytnutia slovenskej technickej normy uvedenej v texte technického predpisu, tým orgánom štátnej správy, ktorý to požaduje záväznosť STN.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.