Veľká verejná podpora hromadných pripomienok APPO SR k návrhu zákona

Veľká verejná podpora hromadných pripomienok APPO SR k návrhu zákona

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

Chceli by sme Vás informovať v súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že hromadné pripomienky našej organizácie podporilo až 1320 podporovateľov, čo je vyše 2,5 násobne väčší počet podporovateľov, aký je potrebný na ich priame presadenie alebo presadenie v rámci rozporového konania. Je však otázne, aký ďalší osud čaká návrh tohto zákona, pretože Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vzniesol zásadnú pripomienku k celému návrhu zákona a podľa ich názoru je potrebné celý návrh zákona prepracovať a následne ho predložiť do legislatívneho procesu po vysporiadaní sa s nižšie uvedenými nedostatkami:
– Úpravy obsiahnuté v navrhovanom zákone považujú za veľmi ťažko aplikovateľné v praxi. Taktiež uvádzajú, že z pohľadu ich úradu návrh nespĺňa základné požiadavky kladené na zákon v súlade s Čl. 6 a nasl. Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky najmä s ohľadom na požiadavky v ods. 1 a 2 Čl. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.
– Vytvorenie rámcového zákona, ku ktorému sa postupne majú dopracúvať jednotlivé vykonávacie predpisy, považujú za nevhodné riešenie a to hlavne z dôvodu, že predmetná úprava zasahuje do viacerých samostatne regulovaných sektorov, čo v konečnom dôsledku bude mať za výsledok zmätočnosť takejto právnej úpravy,
– Ďalej úpravu dohľadu považujú za absolútne nedostatočnú. Považujú za absolútne nedostatočné ustanoviť rámec a rozsah dohľadu odkazmi pod čiarou a to najmä s ohľadom na vyššie uvedené ciele predkladateľa vypracovať rámcový zákon a taktiež skutočnosť, že úpravy na ktoré sa v navrhovanom znení odkazuje (t. j. články 16-29 nariadenia 765/2008) buď priamo ukladajú členskému štátu Európskej únie takýto proces vypracovať alebo určujú všeobecnú úpravu na základe ktorej nie je možné dospieť k jednotnému výkladu takto ustanovených povinností. Takáto úprava by teda v praxi viedla k nejednotnému výkladu pri výkone dohľadu, čo by následne malo za výsledok problémy pri výkone jednotlivých práv a povinností v aplikačnej praxi,
– Formulácie jednotlivých splnomocňovacích ustanovení považujú za nedostatočné a to najmä s ohľadom na články 13 ods. 1 a 123 Ústavy Slovenskej republiky. Vzhľadom na túto skutočnosť považujú za potrebné, aby povinnosti, ktoré navrhovateľ považuje za potrebné upraviť týmto návrhom boli uvedené priamo v návrhu zákona a následne v medziach splnomocňovacích ustanovení sa ustanovovali podrobnosti vo vykonávacích predpisoch,
– Predmetný návrh zákona považuje úrad za tak rozsiahly, že považuje za potrebné predmetnú úpravu vykonať prostredníctvom návrhu nového zákon a nie novelizovaním existujúceho zákona č. 264/1999 Z. z.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať odbornej aj širokej verejnosti za podporu našich návrhov na zmeny v zákone, ktoré smerujú k zlepšeniu v oblasti normalizácie a tvorby, vydávania, ochrany a používania noriem STN.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.