Požiarnobezpečnostné inžinierstvo na Slovensku

NormalizáciaPrávne predpisyRiešenie PBS

Na podporu požiarnobezpečnostného inžinierstva sme v novembri 2022 začali realizovať nový projekt, o ktorom budeme informovať odbornú verejnosť na našom webovom sídle v časti O Nás/Naše projekty/Požiarnobezpečnostné inžinierstvo. Tento projekt nadväzuje na úspešne ukončený národný projekt Sektorovo riadených inovácií (SRI), v rámci ktorého sme vytvorili nové povolanie NŠZ Autorizovaný inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií. Tento NŠZ má v rámci kompetenčného modelu požadované odborné vedomosti aj odborné zručnosti v oblasti požiarnobezpečnostného inžinierstva. O výsledkoch národného projektu SRI sme Vás informovali v článku s názvom Čo priniesol národný projekt SRI pre elektrotechnikov a odborníkov na PBS.

Požiarnobezpečnostné inžinierstvo (požiarne inžinierstvo) predstavuje možnosť, ako stanoviť požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri rizikových, zložitých alebo neštandardných stavbách. Spočíva v špecifickom posúdení rizikových podmienok protipožiarnej bezpečnosti postupom odlišným od postupov uvedených v právnych predpisoch a v pôvodných technických normách v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

V prípade požiarnobezpečnostného riešenia komplikovaných objektov, vysokých budov, veľkých hotelov, obchodných, športových alebo kultúrnych centier, v ktorých  je dôležité vyhodnotiť priebeh požiaru a jeho vplyv na stavebné konštrukcie, priebeh evakuácie alebo priebeh požiarneho zásahu, sa odporúča použiť presnejšie výpočtové a analytické metódy, odlišné od postupov uvedených v právnych predpisoch a v pôvodných technických normách v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Postup pri špecifickom posúdení je možné zhrnúť do zodpovedania 4 základných otázok:

  • Prečo?
  • Ako veľa?
  • Je to bezpečné?
  • Je to presvedčivé?

Výsledky kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy sú porovnané so stanovenými kritériami prijateľnosti. Ak riešenie vyhovie, je spracovaná expertná správa, ak nie, navrhnuté riešenie sa musí upraviť a analýza opakovať. Expertná správa musí obsahovať postup a výsledky riešení vo forme, umožňujúcej nezávislé preskúmanie riešenia.

Definícia termínu požiarnobezpečnostné inžinierstvo (angl. fire-safety engineering) sa uvádza v STN EN ISO 13943: 2018 a znamená aplikáciu inžinierskych metód na prípravu alebo posúdenie návrhových riešení zastavaného prostredia prostredníctvom analýzy špecifických požiarnych scenárov alebo prostredníctvom kvantifikácie rizika pre skupinu požiarnych scenárov.

Zaujímavou otázkou je otázka možnosti uplatňovania požiarnobezpečnostného inžinierstva pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Z pohľadu našej legislatívy to umožňuje § 26 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde sa v písmene b) ustanovuje, že “Ministerstvo vykonáva štátny požiarny dozor posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon, pri stavbách, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov, a posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti, alebo posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu”.

Následne v písm. c) § 26. ods. 1 tohto zákona sa ustanovuje, že “Ministerstvo vykonáva štátny požiarny dozor posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti, alebo stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu.”

Ak si uvedomíme, že na Slovensku sú oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, ktoré nie sú upravené ani vo vyhláškach s technickým obsahom, resp. ani v pôvodných STN, by Ministerstvo vnútra SR malo prehodnotiť a umožniť uplatňovanie princípov požiarnobezpečnostného inžinierstva s použitím takých technických riešení PBS, ktoré sú obsiahnuté v iných existujúcich technických dokumentoch, ako sú napr. ATN® normy. Ako príklad môžeme uviesť vysoko aktuálne oblasti elektromobility v stavbách, inštalácie fotovoltických elektrární a úložísk elektrickej energie v stavbách, ako aj v iných špecifických a neštandardných prípadoch, ktoré je potrebné riešiť v stavbách.

Túto skutočnosť podporuje aj fakt, že rozvoj elektromobility a fotovoltiky v stavbách spĺňa v plnom rozsahu hľadisko osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu na Slovensku aj v celej EÚ.

Z uvedeného je zrejmé, že uplatňovanie požiarnobezpečnostného inžinierstva má oporu aj v našej legislatíve. Už niekoľko rokov sa na Slovensku uplatňuje požiarnobezpečnostné inžinierstvo pri návrhu a zhotovení zariadení na odvod tepla a splodín horenia (ZOTSH). Táto oblasť protipožiarnej bezpečnosti nie je upravená žiadnym právnym predpisom, t. j. nie sú upravené žiadne zásady PBS (mantinely) na návrh a inštaláciu tohto požiarnotechnického zariadenia. Naša asociácia preto v tejto oblasti vypracovala ATN® 001 obsahujúcu zásady navrhovania ZOTSH a ATN® 008 obsahujúcu zásady inštalácie ZOTSH.

V rámci technickej komisie TK 119 Hodnotenie požiarnej bezpečnosti materiálov a výrobkov pri ÚNMS SR začali v roku 2022 práce na prevzatí 32 medzinárodných noriem ISO v oblasti požiarnobezpečnostného inžinierstva do sústavy STN. V tejto TK aktívne pracuje aj náš člen špecialista PO a ďalší odborníci z oblasti protipožiarnej bezpečnosti. Naša asociácia v rámci podpory rozvoja požiarnobezpečnostného inžinierstva na Slovensku uzatvorila memorandum o porozumení s Fakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.