Čo priniesol národný projekt SRI pre elektrotechnikov a odborníkov na PBS

Čo priniesol národný projekt SRI pre elektrotechnikov a odborníkov na PBS

Právne predpisyRôzne

Od roku 2019 do roku 2022 prebiehal národný projekt Sektorovo riadené inovácie (SRI), ktorého hlavným cieľom bolo reagovať na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce, najmä potreby jednotlivých odvetví hospodárstva ovplyvnené inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami v politickom a hospodárskom európskom a celosvetovom kontexte.

Naša asociácia sa v rámci členstva v Zväze elektrotechnického priemyslu SR a spolupráce s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy aktívne zapojila do tohto projektu, v ktorom sme mali zastúpenie prostredníctvom nášho generálneho sekretára v Sektorovej rade pre elektrotechniku, v pracovnej skupine Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a v pracovnej skupine Sektorovej rady pre verejné služby a správu. Gestorom projektu bolo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a realizačným tímom projektu bola spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r. o..

Projekt hodnotíme veľmi pozitívne, pretože sa nám podarilo uskutočniť množstvo dôležitých zmien a posunov v oblasti Národných štandardov zamestnaní (NŠZ) súvisiacich s elektrotechnikou a protipožiarnou bezpečnosťou stavieb. Samozrejme, že pre výsledky projektu bola veľmi dôležitá spolupráca s našimi partnerskými organizáciami ako sú Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) a Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI), ktorým aj touto cestou ďakujeme za spoluprácu a podporu našich návrhov a aktivít. Nesmieme zabudnúť poďakovať aj za výbornú medzisektorovú spoluprácu, ktorú zabezpečovali tajomníci príslušných Sektorových rád zo spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., bez ktorých by nebolo možné v požadovanom rozsahu realizovať naše návrhy.

Na začiatku projektu sme si vytýčili ciele, ktoré sme sa rozhodli dosiahnuť a takýmto prvým cieľom bolo presunúť NŠZ Špecialista požiarnej ochrany z pod pôsobnosti Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku, manažment do pôsobnosti Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu (SRS). Bolo totiž úplne neprirodzené, že povolanie Špecialistu požiarnej ochrany, ktorý sa prevažne venuje riešeniu protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby nepatrí pod sektor stavebníctva, keďže bezpečnosť stavby v prípade požiaru je druhou najdôležitejšou základnou požiadavkou na stavbu v celej EÚ podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011. Tento cieľ sa nám podarilo uskutočniť najmä vďaka pochopeniu tajomníkov dotknutých Sektorových rád (SR) a tajomníkovi SR pre elektrotechniku (SRE), našej kmeňovej SR. Taktiež sme navrhli presunúť NŠZ Stavebný elektrikár zo SRS do SRE. Následne sme sa aktívne prihlásili v rámci SRE k úlohám tvorby obsahu nových NŠZ a revízii jestvujúcich NŠZ, ktoré sme považovali za kľúčové z hľadiska elektrotechniky a protipožiarnej bezpečnosti. Takto sme zrevidovali, najmä v spolupráci s kolegami so SEZ-KES, štyri elektrotechnické NŠZ a vytvorili sme tri úplne nové NŠZ týkajúce sa projektovania elektrických zariadení a inštalácií. Súčasne sme sa zapojili aj do revízií a návrhov nových NŠZ v rámci iných SR. V Sektorovej rade pre verejné služby a správu sme uskutočnili na požiadanie jej tajomníka revízie dvoch NŠZ Špecialista v oblasti posudzovania zhody a NŠZ Špecialista v oblasti technickej normalizácie. Došlo k tomu z dôvodu, že v uvedenej SR sa nenašiel odborník, ktorý by sa podujal na revízie týchto NŠZ a chceli sme pomôcť pánovi tajomníkovi SR s oblasťou, v ktorej máme svoje skúsenosti. Všetkých dvanásť NŠZ, ktoré sme vypracovali si môžete prezrieť v zozname na našom webovom sídle na linke Sektorovo riadené inovácie.

Za veľmi dôležitú súčasť projektu považujeme výbornú spoluprácu s pánom tajomníkom SRS Ing. Michalom Hrnčiarom, v rámci ktorej sme navrhli a vypracovali úplne nový NŠZ Požiarny audítor, ktorý súvisí s problematikou osvedčovania požiarnych konštrukcií (OPK) ich zhotoviteľmi a kontrolou dokumentácie OPK. Následne sme v rámci SRS spracovali revíziu presunutého NŠZ Špecialista požiarnej ochrany, v ktorej sme aktualizovali jeho kompetenčný model (odborné vedomosti a odborné zručnosti) tak, aby boli v súlade s požiadavkami doby, potrebami aplikačnej praxe a inováciami, ktoré prináša digitalizácia, nové technológie a tiež globálne výzvy v hospodárskom európskom a celosvetovom kontexte. Súčasný rozsah a obsah odborných vedomostí a odborných zručností špecialistu PO, ktoré sú stanovené vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, už niekoľko rokov nezodpovedá potrebám aplikačnej praxe. Od roku 2005, keď vstúpila do platnosti vyhláška MV SR č. 202/2015 Z. z., ktorá novelizovala vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z. z. sa v oblasti požadovaných odborných vedomostí a odborných zručností špecialistu požiarnej ochrany nič nezmenilo, čo nezodpovedá potrebným didaktickým zásadám ani  trendom moderných a efektívnych vzdelávacích procesov. Správnym riešením by bolo, aby sa vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. vo vzťahu k požadovaným odborným vedomostiam a odborným zručnostiam špecialistu požiarnej ochrany odvolávala na národnú sústavu povolaní podľa § 35a zákona č. 4/2005 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Národná sústava povolaní je ucelený informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Národná sústava povolaní určuje požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.

Našou záverečnou, ale o to intenzívnejšou aktivitou projektu v rámci SRS, bolo podanie návrhu do SRS na zaradenie nového NŠZ s názvom Autorizovaný inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií. Našim cieľom a záujmom je nevyhnutná zmena v postavení navrhovania (projektovania) druhej najdôležitejšej požiadavky na stavbu, na úroveň ostatných projektantov (autorizovaných inžinierov) s rovnakými kompetenciami a zodpovednosťou v súlade so zákonom o výstavbe a zákonom o autorizovaných inžinieroch, pretože súčasné právne postavenie špecialistov PO, ktorí navrhujú riešenie PBS, tomu ani zďaleka nezodpovedá. Vďaka intenzívnej komunikácii s pánom tajomníkom SRS a kolegami s SKSI sa podarilo návrh na zaradenie nového NŠZ schváliť a následne nový NŠZ vypracovať. Návrh obsahu nového NŠZ bol najprv schválený členmi SRS a následne aj Alianciou sektorových rád a bol zverejnený v národnej sústave povolaní. So zástupcami SKSI sme rokovali aj o jestvujúcom NŠZ Autorizovaný inžinier pre technické technologické a energetické vybavenie stavieb, ohľadom budúceho doplnenia odborných vedomostí (OV) a odborných zručností (OV) tohto NŠZ o OV a OZ súvisiace s projektovaním požiarnotechnických zariadení (PTZ).

Sme presvedčení, že sme v rámci projektu SRI zužitkovali všetky naše predchádzajúce dlhoročné skúsenosti z prostredia protipožiarnej bezpečnosti stavieb a elektrotechniky a zabezpečili položenie základov pre výrazný posun v rozvoji a kvalite súvisiacich povolaní.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli uskutočniť takéto zmeny a príkladne s nami spolupracovali na ich realizácii.

1 komentár. Leave new

  • Róbert Károlyi, prezident APPO SR
    2. novembra 2022 10:01

    Zdravím všetkých,
    na tomto mieste mi nedá, aby som sa aj ja touto cestou nepoďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na spracovaní a implementácií všetkých NŠZ. Osobitné poďakovanie chcem adresovať nášmu generálnemu sekretárovi Ing. Františkovi Gilainovi, ktorý bol hlavný hnací motor celého projektu. Som presvedčený, že tento projekt sa bude v nasledujúcich rokoch rozvíjať a postupne sa pretaví aj do našej legislatívnej úpravy a do každodenného života. Okrem toho verím, že toto nie je jeho posledný úspešný projekt, na ktorom bude (spolu)pracovať, čím mu chcem ešte raz poďakovať a popriať ešte veľa síl a elánu :).

    Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.