Požiarna prevencia a technická normalizácia v programovom vyhlásení vlády SR

Požiarna prevencia a technická normalizácia v programovom vyhlásení vlády SR

NormalizáciaPrávne predpisy

Každého by malo zaujímať, ako sa dotýka obsah nového programového vyhlásenia vlády SR oblastí súvisiacich s profesionálnou činnosťou a životom konkrétneho občana alebo skupiny občanov SR. Preto nás zaujímalo, ako sa programové vyhlásenie vlády SR dotýka oblasti požiarnej prevencie a technickej normalizácie, ktoré by mali byť neoddeliteľnou súčasťou kapitol Bezpečnostná politika resp. Vnútorný poriadok a bezpečnosť.
Preto sme do vyhľadávača v dokumente programového vyhlásenia vlády uviedli výrazov „hasič“, „požiar“, „prevencia“ či „technická normalizácia“. Výsledkom vyhľadávania zadaných výrazov v celom texte bolo objavenie len štyroch výskytov aj to len v prípade nasledovných cieľov vlády SR v dvoch oblastiach:

2. PRUŽNE REAGOVAŤ NA PRÍLEŽITOSTI A NEGATÍVA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
Bezpečnostná politika
Vláda sa zaväzuje posilniť bezpečnosť občanov SR zlepšením a podporou spolupráce všetkých zložiek integrovaného záchranného systému s dobrovoľníckymi organizáciami (najmä dobrovoľnými hasičskými zbormi). Pri výskumných a inovačných iniciatívach záchranných zložiek a bezpečnostných zložiek bude spolupracovať so slovenskými a zahraničnými partnermi v oblasti vedy, výskumu a vývoja.

5. POSILNIŤ ÚLOHU ŠTÁTU A OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU
Vnútorný poriadok a bezpečnosť
Vláda rozšíri akcieschopnosť Hasičského a záchranného zboru a efektívnejšie reagovať na nežiaduce udalosti súvisiace so zmenou klímy. Dobuduje sieť operačných stredísk Hasičského a záchranného zboru s cieľom skvalitniť poskytovanie pomoci v tiesni. Nastaví systém ochrany obyvateľstva s cieľom efektívne zabezpečiť základné potreby obyvateľstva postihnutého mimoriadnou udalosťou s efektívnejším využitím ostatných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.

Vláda zabezpečí prehĺbenie spolupráce s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a ich jednotlivými organizáciami v oblasti ich aktívnejšieho zaradenia do komplexného systému riešenia krízových situácií v rámci celého územia Slovenskej republiky, pričom je potrebné pokračovať v zlepšení infraštruktúry a v obmene ich technického vybavenia.

Vláda v oblasti záchrannej a preventívnej činnosti na horách bude pokračovať v modernizácii Horskej záchrannej služby. Zároveň podporí systémové opatrenia pre činnosť a postavenie dobrovoľných horských záchranárov podieľajúcich sa na záchrane ľudských životov v spolupráci s Horskou záchrannou službou. Vláda sa zameria aj na vytvorenie podmienok výkonu kontrolnej a preventívnej činnosti v horských oblastiach a na lyžiarskych tratiach. Vláda bude podporovať aj spoluprácu s dobrovoľnými organizáciami združujúcimi horských záchranárov a dobrovoľných kynologických združení pri záchrane osôb v horskom prostredí.

Z uvedeného je zrejmé, že požiarna prevencia resp. technická normalizácia podľa programového vyhlásenia vlády SR už oficiálne nepatrí do oblasti ochrany verejného záujmu ani priorít vlády SR. Preto je na mieste otázka, či tieto dôležité bezpečnostné oblasti chce vláda SR v budúcom volebnom období presunúť do mimovládnej sféry?

V prípade technickej normalizácie by bolo prirodzené a žiaduce, aby o technickej normalizácii rozhodovali technickí odborníci a nie politici a ich úradníci, pretože tak je to aj v ostatných členských štátoch EÚ (okrem Česka, čo dokazuje aj list riaditeľa odboru technickej normalizácie ÚNMZ, v prílohe).

V prípade požiarnej prevencie to však nasvedčuje skôr o tom, že požiarna prevencia je v dlhodobom nezáujme vlády SR a vedenia príslušného ministerstva, čo je z pohľadu občanov tejto krajiny, ktorí denne v médiách sledujú reportáže z množstva požiarov na Slovensku, nepochopiteľné.

Čo na to poviete špecialisti PO, technici PO, príslušníci HaZZ odborov požiarnej prevencie alebo občania?

Riešenie? Staňte sa špecialistom alebo technikom HP (horská prevencia) alebo LP (lyžiarska prevencia).

List riaditeľa odboru technickej normalizácie ÚNMZ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.