Hromadná pripomienka APPO SR k návrhu stavebného zákona

Právne predpisyStavebné výrobky

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu nového stavebného zákona zaslala cez portál právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR hromadnú pripomienku, ktorú môžete podporiť do zajtra 18.8.2014 na portáli po prihlásení, ktorý nájdete na linku:
Hromadná pripomienka APPO SR

alebo zobrazený link:
https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=7427&mrEID=385081

Ide o nasledovné pripomienky a návrhy a ich odôvodnenia:

1. V § 14 ods. 4 písm. d) navrhujeme nasledovný text:
„d) stavby, v ktorých sú prevádzkarne skupiny 5, 6 a 7*),“.

Odôvodnenie:
Pôvodný text návrhu nejednoznačne stanovuje požiadavku z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby, pretože požiarne nebezpečenstvo môžu predstavovať všetky stavby, v ktorých sa nachádzajú akékoľvek horľavé látky. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. a STN 92 0201-1 triedia podľa požiarneho nebezpečenstva prevádzkarne do siedmich skupín pričom skupina 7 predstavuje najvyššie nebezpečenstvo. Navrhované znenie zahŕňa najmä prevádzky v ktorých je výroba a spracovanie horľavých kvapalín, drevospracujúca výroba, čerpacie stanice pohonných hmôt, výroba plastov a gumy, výroba a spracovanie horľavých plynov a výroba a spracovanie výbušnín, vrátane skladov pre tieto výroby.

2. V § 14 ods. 4 navrhujeme zrušiť písm. d).

Odôvodnenie:
Z pôvodného textu návrhu nie je zrejmé, prečo by sa malo obmedzenie vzťahovať na použitie akéhokoľvek elektrického stroja na pohon čohokoľvek, pretože takéto stavby s výrobnou prevádzkou môžu mať celkový elektrický výkon všetkých strojov oveľa menší ako akákoľvek domácnosť a nemusia predstavovať žiadne zvýšené riziká. Elektrické zariadenia (najmä elektromotory) z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti predstavujú veľmi malé nebezpečenstvo.

3. V § 14 ods. 5 písm. o) navrhujeme nasledovný text:
„o) budovy a inžinierske stavby, v ktorých sú prevádzkarne skupiny 5, 6 a 7*) a so zvýšeným zdravotným, emisným alebo dopravným ohrozením,“.

Odôvodnenie:
V nadväznosti na zdôvodnenie k ods. 4 navrhované znenie presnejšie vymedzuje stavby v ktorých je zvýšené nebezpečenstvo vzniku a rozšírenia požiaru a vzniku výbuchu.

4. V § 20 ods. 6 navrhujeme upraviť text poslednej vety nasledovne:
„Obsahuje najmä sprievodnú správu a súhrnnú technickú správu, technické správy jednotlivých častí projektu stavby, popis technického a technologického vybavenia stavby a umiestnenie vnútorných rozvodov technických systémov budovy, posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby a požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie, koncepčné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby*),vytyčovacie výkresy a stavebné výkresy.“.

Odôvodnenie:
Formulácia „odolnosť pri požiari“ nie je technicky ani terminologicky správna. V právnych predpisoch EÚ aj technických normách sa tento požiarny parameter stavebných výrobkov a prvkov stavieb uvádza ako „požiarna odolnosť“.
Obsah projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie je v súčasnosti nepriamo vymedzený iba vo vyhláške MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Navrhuje sa, aby obsah projektovej dokumentácie bol ustanovený vo vykonávacom predpise, nakoľko pri spracovávaní projektu stavby nie sú známe podrobnosti pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby navrhuje sa názvom “koncepčné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby“ vyjadriť obsahové zameranie dokumentácie.

5. V § 20 ods. 8 navrhujeme upraviť text tretej vety nasledovne:
„Navrhuje najmä skladbu stavebných prác, stavebných výrobkov, stavebných mechanizmov a vybavenie staveniska a obsahuje podrobné stavebné výkresy, výkresy na podrobné vytýčenie stavby, podrobné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby*), výkresy detailov stavebných konštrukcií a požiarnych konštrukcií*), výpis prvkov a popisy všetkých častí stavby, harmonogram fáz uskutočňovania stavby, ako aj podrobné riešenie jednotlivých montážnych štádií konštrukcie a požiarnych konštrukcií*) počas uskutočňovania stavby a posúdenie stability podperných a oporných konštrukcií použitých na uskutočňovanie stavby.“.

Odôvodnenie:
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby má rovnakú dôležitosť ako riešenie statiky stavby a tieto profesie úzko na seba nadväzujú. Protipožiarna bezpečnosť stavby je druhou najdôležitejšou základnou požiadavkou na stavbu aj podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS č.305/201, na čo by sa mal klásť dôraz aj v základnom právnom predpise pre stavby.
V nadväznosti na odôvodnenie k ods. 6 navrhuje sa, aby vo vykonávacej dokumentácii bolo pre protipožiarnu ochranu vyžadované “podrobné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby“. Už názvom “podrobné protipožiarnej bezpečnosti stavby“ sa navrhuje vyjadriť obsahové zameranie dokumentácie.
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. novelou z roku 2012 zaviedla termín „požiarna konštrukcia“ čo je stavebná konštrukcia, konštrukčný prvok alebo stavebný výrobok, ktorá spĺňa požadované kritéria pre použitie v podmienkach požiaru. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby tento termín bol zavedený do stavebnej praxe ako neoddeliteľná súčasť správneho uskutočňovania stavby z hľadiska jej protipožiarnej bezpečnosti.

6. V § 20 ods. 9 navrhujeme upraviť text písm. c) nasledovne:
„kontrolné posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby*), ak ide o vyhradenú stavbu, o ktorej tak rozhodol stavebný úrad po dohode s príslušným orgánom štátneho požiarneho dozoru,“.

Odôvodnenie:
Protipožiarna bezpečnosť stavby vo vzťahu k statike pri požiari je len malou časťou požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby a v žiadnom prípade nepostačuje na zaistenie celkovej protipožiarnej bezpečnosti. Pri spracúvaní riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby sa dosť často, najmä pri navrhovaní veľkých a dôležitých stavieb, navrhuje „lacnejšie riešenie“ t. j. neplnia sa požiadavky predpisov protipožiarnej bezpečnosti. Z toho dôvodu sa navrhuje možnosť nariadiť spracovanie kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby.

7. V § 20 ods. 11 navrhujeme za písm. c) doplniť nové písmená d) a e) s týmto textom:
„d) osvedčenie požiarnych konštrukcií podľa osobitého predpisu*),
e) kontrolné posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa osobitého predpisu*).“.

Odôvodnenie:
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. novelou z roku 2012 zaviedla požiadavku na osvedčovanie požiarnych konštrukcií, použitých na konkrétnej stavbe, ich zhotoviteľom. Táto požiadavka je oprávnenou národnou požiadavkou protipožiarnej bezpečnosti stavieb, ktorá bolo notifikovaná a schválená Európskou komisiou. Navrhuje sa, aby súčasťou projektovej dokumentácie stavby na kolaudačné konanie bola aj dokumentácia osvedčenia požiarnych konštrukcií a aj kontrolné posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, ak o jeho spracovaní rozhodol stavebný úrad po dohode s príslušným orgánom štátneho požiarneho dozoru.

8. V § 53 ods. 2 navrhujeme doplniť nové písm. c) s nasledovným textom:
„c) kontrolné posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby,“.

Odôvodnenie:
V zmysle § 53 ods. 1 máme za to, že nami navrhovaná vyhradená činnosť vo výstavbe má priamy a rozhodujúci vplyv na druhú najdôležitejšiu základnú požiadavku na stavby t. j. protipožiarnu bezpečnosť (bezpečnosť v prípade požiaru) v úzkom prepojení na statické posudzovanie nosných konštrukcií stavby. Ako vážny a opodstatnený argument na prijatie nášho návrhu uvádzame skutočnosť, že vyhradené činnosti vo výstavbe uvedené v písm. h) a i) majú omnoho menší rozhodujúci priamy vplyv na základné požiadavky na stavby, ktoré sa uvádzajú v Prílohe I NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS:
1. Mechanická odolnosť a stabilita
2. Bezpečnosť v prípade požiaru
3. Hygiena, zdravie a životné prostredie
4. Bezpečnosť a prístupnosť pri používaní
5. Ochrana proti hluku
6. Energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla
7. Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov

9. V § 53 ods. 2 príslušne zmeniť označenia jednotlivých písmen za novým písmenom c).

10. V § 53 upraviť znenie ods. 4 nasledovne:
„(4) Posudzovaním nosných konštrukcií stavby je odborné posudzovanie mechanickej odolnosti a stability navrhnutých nosných konštrukcií stavby aj v podmienkach požiaru a vypracúvanie statických posudkov a kontrolných statických posúdení.“.

Odôvodnenie:
Pôvodný text návrhu svojou formuláciou zasahuje do kompetencie orgánov štátneho požiarneho dozoru, pretože posudzovanie požiarnej bezpečnosti stavby sa v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. § 26 vykonáva posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti. Nami navrhovaný text presne vymedzuje, čo môže posúdiť statik pri posudzovaní mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti stavby.

11. V § 53 navrhujeme doplniť nový ods. 5 s nasledovným textom:
„(5) Kontrolným posudzovaním protipožiarnej bezpečnosti stavby je najmä odborné posudzovanie správnosti vyhotovenia požiarnych konštrukcií, správnosti vyhotovenia požiarnych zariadení a ich súčinnosti.“.

Odôvodnenie:
V nadväznosti na § 53 odsek 2 sa rámcovo vymedzuje obsah kontrolného posudzovania protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktoré sa požaduje zamerať najmä na správnosť vyhotovenia požiarnych konštrukcií, požiarnych zariadení a ich súčinnosti.

12. V § 53 príslušne prečíslovať odseky nasledujúce po novom ods.5.

13. V § 54 upraviť znenie textu ods. 1 nasledovne:
„(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, vyhradené činnosti vo výstavbe môžu uskutočňovať len fyzické osoby, ktoré majú zákonom požadovanú profesijnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť*) a udelenú autorizáciu alebo iné oprávnenie podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach ) (ďalej len „oprávnenie“), a to len v rozsahu tohto oprávnenia.“.

Odôvodnenie:
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby spracúva špecialista požiarnej ochrany, ktorý má odbornú spôsobilosť podľa § 11 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

14. V § 56 ods. 1 a § 57 ods. 2 nahradiť slovné spojenie „odolnosť pri požiari“ slovným spojením „požiarnu odolnosť“.

Odôvodnenie:
Formulácia „odolnosť pri požiari“ nie je technicky ani terminologicky správna. V právnych predpisoch EÚ aj technických normách sa tento požiarny parameter stavebných výrobkov a prvkov stavieb uvádza ako „požiarna odolnosť“.

15. V § 56 ods. 2 písm. c) nahradiť slovné spojenie „odolnosti nosných konštrukcií pri požiari“ slovným spojením „požiarnej odolnosti nosných konštrukcií“.

Odôvodnenie:
Ako v bode 14.

16. Za § 57 doplniť nový § 57a s týmto textom:
㤠57a

Osoba oprávnená na spracovanie kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby

(1) Ak ide o vyhradenú stavbu, o ktorej rozhodol stavebný úrad po dohode s príslušným orgánom štátneho požiarneho dozoru v stavebnom konaní alebo v konaní o zmene stavby pred dokončením, osoba oprávnená na spracovanie kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je povinná vypracovať kontrolné posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.

(2) Kontrolné posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby obsahuje hodnotiacu správu preukazujúcu správnosť vyhotovenia požiarnych konštrukcií, správnosť vyhotovenia požiarnych zariadení*) a ich súčinnosť.

(3) Osoba oprávnená na spracovanie kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby musí mať podľa § 54 ods.1 odbornú spôsobilosť*) a oprávnenie*).

(4) Osoba oprávnená na spracovanie kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby nesmie vyhotoviť kontrolné posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby na svoje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, ani na riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby inej osoby s odbornou spôsobilosťou*) zo svojej kancelárie alebo spolupracujúcej osoby s odbornou spôsobilosťou na tej istej stavbe.“.

Odôvodnenie:
Navrhuje sa, aby z dôvodu objektívnosti o spracovaní kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby rozhodol stavebný úrad po dohode s príslušným orgánom štátneho požiarneho dozoru. Vymedzuje sa rámcovo obsah kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby preukazujúcej správnosť vyhotovenia požiarnych konštrukcií, požiarnych zariadení a ich súčinnosti. Navrhuje sa pre osobu oprávnenú na spracovanie kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby odborná spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany a zároveň autorizácia (oprávnenie) podľa § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Navrhujú sa opatrenia na zamedzenie konfliktu záujmov pri výkone činnosti osoby oprávnenej na spracovanie kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.