APPO SR sa stala rešpektovanou organizáciou aj v Európe

NormalizáciaPrávne predpisyStavebné výrobky

APPO SR sa stala riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.
EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb predovšetkým z hľadiska pasívnej požiarnej ochrany.
EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou požiarnych laboratórií EGOLF. Jej zástupcovia sú aktívni v Európskom združení výrobcov stavebných výrobkov Construction Products Europe (CPE), v rôznych pracovných skupinách CEN, ISO a EOTA, a pravidelne komunikujú s Európskou komisiou.
Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších kontaktov.
Okrem aktívnej účasti na tvorbe technických noriem a legislatívy v oblasti stavebných výrobkov je jednou z hlavných oblastí pôsobenia EAPFP výmena skúseností zo snáh v jednotlivých členských štátoch o zavedenie poriadku pri inštalácií systémov požiarnej ochrany a zodpovednosti jednotlivých článkov dodávateľského reťazca vrátane zhotoviteľov. Táto oblasť je mimo regulačného rámca Európskej Únie a jednotlivé členské štáty sa k nej stavajú rôzne. V každom prípade sú to práve členské asociácie EAPFP, ktoré významne pomáhajú národným autoritám.
EAPFP sa tiež snaží o správnu aplikáciu progresívnych oblastí akými sú napríklad systém BIM (Building Information Modelling), trvalá udržateľnosť vo výstavbe, alebo požiarne inžinierstvo.
Vo všetkých uvedených aktivitách sa APPO SRprirodzene radí medzi ostatných členov EAPFP, má sa od nich čo učiť, ale má aj čo ponúknuť, pokiaľ ide o výmenu dobrých aj zlých skúseností v snahe o zavedenie fungujúcich a progresívnych vecí do sústavy národných noriem a predpisov.
Dobrými príkladmi našich skúseností je vytvorenie národného systému PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo zavedenie pojmu požiarnej konštrukcie, zhotoviteľa požiarnej konštrukcie a jeho zodpovednosti za zhotovené dielo, ktoré sme v spolupráci s Prezídiom HaZZ MV SR presadili do novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 v rokoch 2011 až 2012. Na medzinárodnej scéne je dobrým príkladom naše úspešné a aktívne pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach. V nedávnej minulosti naši odborníci významne prispeli k náprave chýb v normách EN, napr. ohľadom kritéria únosnosti pri skúšaní požiarnej odolnosti alebo presadenie závažných zmien požiadaviek EN normy pre káble s reakciou ne oheň v prospech zachovania konkurencieschopnosti MSP (malý stredný a podnik). Za ďalší významný a dobrý príklad považujeme vyvolanie diskusií na úrovni Európskej Komisie o vhodnej skúške šírenia požiaru po fasáde, návrh zmeny systému posudzovania nemennosti parametrov pre káble sa reakciou na oheň a/alebo s požiarnou odolnosťou zo systému 1+ na systém 1 v rámci Rozhodnutia komisie 89/106/EHS, návrh doplnenia a zmeny Rozhodnutia komisie 89/106/EHS ohľadom rozšírenia použiteľnosti kritéria požiarnej odolnosti P aj pre iné elektrotechnické stavebné výrobky (elektrické rozvádzače, nosné systémy trás káblov atď.).
Našli by sa však aj zlé príklady skúseností, ktorým je v období posledných dvoch rokov ignorovanie našich informácií a skúseností v procesoch tvorby predpisov MV SR a technických noriem STN v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, napriek tomu, že komunikácia týchto skúseností a vedomostí zástupcami APPO SR na medzinárodnej scéne má neporovnateľne kvalitatívne vyššiu úroveň a je vítaná. APPO SR sa však bude naďalej snažiť o to, aby sa správna prax a progresívne metódy aplikovali do praxe na národnej aj medzinárodnej úrovni. Naše členstvo v EAPFP je ďalším krokom týmto smerom.
Viac informácií o asociácii EAPFP môžete nájsť na stránke EAPFP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.