Zaujímavosti nového zákona o „povinne“ Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky

Zaujímavosti nového zákona o „povinne“ Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky

Právne predpisy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo v nedávnej minulosti do legislatívneho procesu ako iniciatívny materiál návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky (DPO SR). Včera parbehla v médiách informácia, že zákon by mal byť podľa všetkého schválený (ako inak) a mal by byť účinný od 1. marca 2014. Vzhľadom na to, že týmto zákonom sa mení aj zákon 314/2001 Z.z.o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zavádza zmeny, ktoré sa zásadne týkajú požiarnej ochrany v SR, uvádzame jeho navrhované znenie (na stiahnutie pod článkom) aj jeho celkový právny rámec.
Je otázkou, ako sa to prejaví na celkovej úrovni požiarnej ochrany v SR napr. v oblasti zlepšenia prevencie obyvateľstva a či sa dá niekedy v budúcnosti očakávať takáto výdatná podpora a ochrana aj ostatných občianskych združení pôsobiacich v oblasti PO zo strany štátu a obcí napr. v oblasti stavebnej požiarnej prevencie (zvyšovanie odbornosti riešiteľov PBS, zvyšovanie odbornosti posudzovateľov riešenia PBS, podpory technickej normalizácie v oblasti riešenie PBS, atd). Určite nikoho pozornosti neunikne fakt, že sa jedná aj o celkom „sexi prachy“, dokonca o sankcie zo strany štátu, voči tým, čo by chceli zneužiť „Logo“ občianskeho združenia DPO SR. Čo si o tom myslíte, neblížia sa voľby ?.

V súvislosti s navrhovanou zmenou v zákone o ochrane pred požiarmi, ktorá by mala zrušiť obecný hasičský zbor a obecný hasičský útvar a nahradiť ich dobrovoľným hasičským zborom obce, sa predpokladá širšie zapojenie dobrovoľnej požiarnej ochrany a zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce. Pri jeho zriaďovaní sa predpokladá širšie zapájanie dobrovoľnej požiarnej ochrany a jej personálnych zdrojov.

Hlavnými oblasťami návrhu nového zákona je stanovenie cieľov a úloh, ktoré by Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (DPO) mala plniť, spolupráce s orgánmi verejnej moci, rámcových pravidiel podpory a vzťahov medzi DPO a štátom a podmienok používania a ochrany názvu a znaku DPO.

Úvodné ustanovenia návrhu nového zákona definujú DPO ako nezávislú právnickú osobu v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, so sídlom v Bratislave a pôsobiacu na celom území Slovenskej republiky. Ak sa nový zákon schváli, DPO bude plniť úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, hasičstva a záchranárstva tak, ako to predpokladajú okrem iného ust. § 57 a 58 zákona o ochrane pred požiarmi. DPO by mala disponovať vlastným znakom a podľa ust. § 10 nového zákona sa navrhuje, aby názov a znak DPO boli používané len v súlade s cieľmi a úlohami podľa tohto zákona, v opačnom prípade pôjde o priestupok, respektíve iný správny delikt.

Podľa ust. § 3 nového zákona je cieľom DPO výchova, príprava, budovanie a organizovanie dobrovoľného hasičstva v oblastiach zásahovej činnosti a technickej pomoci na úsekoch výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži, odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, metodického a odborného riadenia činnosti hasičských jednotiek obce, finančnej podpory, kontroly účelnosti využitia podpory a preverovania činnosti hasičských jednotiek obce, zásahovej činnosti členov DPO vymenovaných za členov hasičskej jednotky obce, civilnej ochrany obyvateľstva, dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti, organizácie športovej činnosti a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi, zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi, cezhraničnej spolupráce a tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlepšovania životného prostredia.

Ústredné orgány štátnej správy by mali spolupracovať s DPO v rozsahu, v akom ustanovujú § 57 a 58 zákona o ochrane pred požiarmi. Napríklad pri spracúvaní návrhov predpisov, zabezpečovaní odbornej prípravy členov zboru, materiálno-technického vybavenia a podobne. Na ten účel by jej mali predkladať na zaujatie stanoviska a pripomienkovanie aj návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti, úloh a poslania DPO a prizývať jej zástupcov do príslušných poradných orgánov vlády, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Slovenská republika uznáva nezávislé postavenie DPO a poskytuje jej pomoc a súčinnosť pri plnení úloh ustanovených zákonom. Predpokladá sa aj finančná pomoc zo strany štátu podľa ust. § 8 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v zmysle poskytovania dotácií. DPO môže na základe osobitných zmlúv uzatvorených s vládou alebo s orgánmi verejnej moci a za dohodnutú náhradu prevziať aj plnenie iných úloh vo verejnom záujme.

Podrobnosti o spolupráci, súčinnosti a vzájomných vzťahoch medzi vládou, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a DPO pri plnení úloh podľa nového zákona a iných úloh vo verejnom záujme by mali ustanoviť interné zmluvy.

V podobnom duchu ako vo vzťahoch štátu a DPO, by mali poskytovať súčinnosť aj obce a vyššie územné celky. Podľa ust. § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z. bude možné poskytovanie dotácií aj zo strany obcí a vyšších územných celkov. Na účely súčinnosti obce a vyššie územné celky prizývajú zástupcov DPO do komisií obecného zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva vyššieho územného celku, ako aj do iných príslušných orgánov.

Návrh nového zákona v základných kontúrach upravuje aj organizačnú štruktúru DPO ustanovujúc, že základnou a výkonnou jednotkou DPO je dobrovoľný hasičský zbor vystupujúci v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesúci samostatnú zodpovednosť. Hasičské zbory sa združujú v rámci organizačnej štruktúry DPO. Vzhľadom na skutočnosť, že DPO by mala byť podľa ust. § 1 nového zákona občianskym združením, navrhuje sa ust. § 6 odsek 2 upraviť len základné kontúry tohto usporiadania a podrobnosti o vnútornej organizácii DPO, o spôsobe tvorby, pôsobnosti a vzájomných vzťahoch jej orgánov, právach a povinnostiach členov DPO a zásadách hospodárenia, ponechať na úpravu v interných predpisoch DPO.

Návrh nového zákona uvádza, že DPO samostatne hospodári so svojím majetkom a v súlade s ust. § 13 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov môže užívať aj majetok štátu, majetok obcí a majetok vyšších územných celkov.

DPO bude po schválení nového zákona získavať prostriedky na svoju činnosť najmä z členských príspevkov, výnosov z vlastnej činnosti a vlastného majetku, darov od fyzických osôb a právnických osôb a z dedičstva; na plnenie úloh ustanovených zákonom jej poskytne Slovenská republika každoročne dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, bez vplyvu na ust. § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pričom hospodárenie s uvedenými prostriedkami sa riadi aj posledne uvedeným zákonom. Dotácie od obcí a vyšších územných celkov sa budú môcť poskytovať z ich vlastných rozpočtov a hospodárenie riadiť podľa č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Keďže by malo dôjsť k zrušeniu obecného hasičského zboru a obecného hasičského útvaru, novelizáciou zákona o ochrane pred požiarmi sa predpokladajú legislatívno-technické zmeny v súvislosti s nahradením dvoch uvedených inštitúcií dobrovoľným hasičským zborom obce, respektíve dobrovoľným hasičským zborom mesta.

Návrh zákona o DPO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.