Zaujímavé odborné články o ochrane pred bleskom

Normalizácia

Mnoho našich členov a odborníkov v príslušnej oblasti pravidelne prispieva svojimi zaujímavými článkami do odborných časopisov. V poslednom čísle časopisu atp journal 6/2016 boli zverejnené dva odborné články, ktoré súvisia s témou ochrany pred bleskom, ktorej sme sa ako asociácia systematicky venovali od roku 2014, kedy sme iniciovali odbornú diskusiu o problematike vydanej STN 34 1398: 2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody. Určite mnohých z Vás zaujíma, ako sa vyvinula situácia s touto kontroverznou normou, ku ktorej bolo v rámci jej previerky, iniciovanej našou asociáciu v roku 2015, odborníkmi zaslaných až 300 vážnych technických pripomienok. Na posúdenie týchto pripomienok následne Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) vymenoval pracovnú skupinu odborníkov PS709. Členovia pracovnej skupiny na svojom zasadnutí dňa 31. 3. 2016 navrhli STN 34 1398 zrušiť, jednak pre jej konfliktný predmet (rozsah platnosti), ktorý je rovnaký ako je predmet (rozsah platnosti) súboru STN EN 62305, čo je v rozpore s vnútornými pokynmi CENELEC, pretože nemôžu existovať dve technické normy s rovnakým predmetom (rozsahom platnosti) a taktiež bolo konštatované, že norma nie je bezpečná pre svoje zásadné technické nedostatky a jej používanie nezaručuje potrebnú úroveň bezpečnosti vo vzťahu k ochrane pred bleskom. ÚNMS SR zverejnil oznámenie o návrhu na zrušenie v oficiálnom vestníku dňa 26. 4. 2016 s možnosťou podať odôvodnené námietky proti zrušeniu STN do 8 týždňov od zverejnenia tohto oznámenia u príslušného odborného referenta ÚNMS SR.
Paradoxné na tom je to, že ani na zasadnutí odborníkov PS709, ktorí rozhodli o návrhu na jej zrušenie neodznela ani jedna odôvodnená námietka resp. technická argumentácia, ktorá by uspokojivo vyvrátila technické argumenty obsiahnuté v 300 pripomienkach k nedostatkom normy. Z tohto dôvodu sa dá len ťažko predpokladať, že by počas 8. týždňov niekto našiel také odborné argumenty, ktoré by to mohli zmeniť, keďže ani za pol roka trvania previerky normy nikto nezaslal žiadne odborné stanovisko vyvracajúce technické aj formálne nedostatky normy. Jediné námietky proti jej zrušeniu, ktoré dlhodobo odznievajú sú námietky tých, ktorí normu z obľubou používajú.
Keď si uvedomíme, že norma bola označená ako nie bezpečná je až znepokojujúce, aké máme zdeformované technické povedomie, keďže existujú medzi elektrotechnikmi a dokonca aj medzi predstaviteľmi kontrolných orgánov také názory, že ak norma platí, tak je všetko v poriadku.
Na ťahu je teraz ÚNMS SR, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť technických noriem ktoré vydáva, najmä pokiaľ sa jedná o ochranu oprávneného záujmu podľa zákona č. 264/1999 Z. z. a v prípade návrhu na zrušenie normy, ktorá bola odborníkmi označená za nie bezpečnú, by si mal len splniť túto zákonnú povinnosť.
Oba články veľmi úzko súvisia s tým, prečo je na Slovensku možné často vnímať technickú normalizáciu a aplikáciu technických noriem ako v Kráľovstve krivých zrkadiel.
Článok „Bojovať proti nepriateľovi vyžaduje poznať jeho zbrane“ na stranách 4 až 5 rieši problematiku nelichotivej úrovne projektovania, projektantov a projektovej dokumentácie v oblasti ochrany pred bleskom a článok „Je ochranný priestor aktívnych zachytávačov (ESE) určený podľa NF C 17-102 skutočne taký rozsiahly?“ na stranách 37 až 41, len potvrdzuje ďalšie vážne technické nedostatky STN 34 1398 vo vzťahu k bezpečnosti, ktorá bola vypracovaná na základe francúzskej národnej normy NF C 17-102.

atp journal 6/2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.