Workshop APPO SR z 22.5.2019 – ohliadnutie za jednou prednáškou

Workshop APPO SR z 22.5.2019 – ohliadnutie za jednou prednáškou

Právne predpisyRiešenie PBSRôzne

Vážení čitatelia,
22.5.2019 sa v priestoroch Výskumného ústavu spojov, n. o. v Banskej Bystrici, sídle APPO SR uskutočnil už 3 Workshop pre špecialistov PO, ktorý zorganizovala APPO SR. Okrem iných prednášok odznela aj prednáška „Požiarna bezpečnosť drevostavieb“, ktorú pripravil a prezentoval Ing. Ján Dekánek predseda stálej sekcie špecialistov PO v APPO SR a predseda technickej komisie TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi. Protipožiarna bezpečnosť stavieb. V tejto prednáške boli uvedené všetky alternatívy únikových ciest z obytných budov, pričom sa autor prednášky prísne pridržiaval vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vrátane novely platnej od 1.1.2019 (ďalej len „vyhláška“). Obrovským prekvapením pre účastníkov workshopu bola reakcia prítomného zástupcu Prezídia HaZZ mjr. Ing. Juraja Fajtla, ktorý uviedol, že čiastočne chránené únikové cesty (ČCHÚC) v stavbách na bývanie a ubytovanie s požiarnou výškou do 12 m sa hodnotia inak, ako bolo uvedené v prednáške, t. j. ako sa uvádza v príslušných ustanoveniach vyhlášky. V stručnosti uviedol, že pre hodnotenie týchto ČCHÚC platia IBA ustanovenie § 54 ods. 2 písm. b) a § 65, ods. 11 a ods. 12 vyhlášky. Keďže táto informácia bola nadmieru závažná a pre mnohých neočakávaná, dohodol sa autor prednášky so zástupcom Prezídia HaZZ na osobitnom stretnutí, na ktorom bude podrobne vysvetlený dôvod na odlišný prístup hodnotenia ČCHÚC z pohľadu Prezídia HaZZ. Stretnutie sa uskutočnilo 30.5.2019 na Prezídiu HaZZ a zástupcovia Odboru požiarnej prevencie, ako gestori vyhlášky, autorovi prednášky objasnili k § 54, ods. 2b) odlišný postup hodnotenia. Vedúci oddelenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb mjr. Ing. Juraj Fajtl o. i. uviedol, že v najbližšom čase vydá Prezídium HaZZ k tejto problematike usmernenie. Tak sa aj stalo a už nasledujúci deň bol na webovej stránke MV SR sprístupnený v časti Požiarna prevencia – Platné usmernenia dokument s názvom „Požiadavky na únikové cesty v stavbách na bývanie a ubytovanie – komentár“.
Link na predmetný dokument je:

Spoločná komunikácia – komentár

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva pre špecialistov PO a najmä pre investorov zásadný záver:
Zo stavieb na bývanie a ubytovanie prebieha evakuácia po spoločnej komunikácii. Možnosti stavebného riešenia tejto spoločnej komunikácie sú nepriamo určené v § 54, ods. 1 a 2 vyhlášky. Spoločná komunikácia zo stavby na bývanie a ubytovanie s požiarnou výškou do 12 m je v zmysle § 54, ods. 2, písm. b) vyhlášky nazvaná čiastočne chránenou únikovou cestou, ale je to iná ČCHÚC, ako je definovaná v § 51, ods. 4 vyhlášky! Platí pre ňu iba podmienka nízkeho výpočtového požiarneho zaťaženia, prípadne aj súčiniteľa horľavých látok a vyhodnotenie dovolenej dĺžky podľa § 65, ods. 11 a 12 vyhlášky. Tiež by sa dalo povedať, že je to ČCHÚC 4. typu, alebo typu d), ak by sme ju chceli porovnávať s typmi ČCHÚC uvedenými v § 51, ods. 4 vyhlášky.

Vzhľadom k tomuto záveru je možné prezentovať 2 závažné poznatky:

1. že právna interpretácia právneho predpisu s technickým obsahom sa môže diametrálne líšiť od technického pohľadu, ktorý v prípade vyhlášky predstavujú najmä špecialisti PO (tu si dovolím poznámku, že práve z tohto dôvodu by mal mať tvorca právneho predpisu na zreteli aj pohľad technický a technická verejnosť práve z tohto dôvodu by mala mať svojich zástupcov už pri tvorbe legislatívy),
2. že je veľmi potrebná permanentná vzájomná komunikácia medzi orgánmi ŠPD a osobitne Prezídiom HaZZ a širokou odbornou verejnosťou. Z tohto pohľadu vysoko hodnotíme účasť dvoch zástupcov OPP Prezídia HaZZ na workshope.

Vráťme sa však k spoločnej komunikácii. Aké má výklad Prezídia HaZZ k tejto komunikácii logické dôsledky?

1. Keďže pre ČCHÚC 4. typu (t.j. podľa § 54, ods. 2, písm. b vyhlášky) neplatí žiaden z prípadov uvedených v § 51, ods. 4, písm. a), b), a c) vyhlášky, nie je možné pre jej ďalšie hodnotenie použiť Prílohu č. 8 k vyhláške, v ktorej sú uvedené dovolené časy evakuácie. To však ani nie je potrebné, pretože na jej dostatočné hodnotenie postačuje § 65, ods. 11 a 12 vyhlášky, kde sa vyhodnocuje dĺžka ČCHÚC.
2. Keďže pre ČCHÚC 4. typu neplatí § 51, ods. 4 vyhlášky, tak sa v dôsledku toho nehodnotí ani možnosť použitia jedinej únikovej cesty (zo stavby), pretože sa nedá použiť ani tabuľka v Prílohe č. 8 k vyhláške ani tabuľka 3 v STN 92 0201-3. Z toho potom logicky vyplýva, že pre tento prípad sa jediná ČCHÚC 4. typu dovoľuje, a to bez akéhokoľvek preukazovania.
3. Zo stavebného hľadiska nemusia konštrukcie ČCHÚC 4. typu tvoriť nehorľavý konštrukčný celok, pretože sa požaduje iba nízke požiarne riziko, nie však požiarny úsek bez požiarneho rizika. To má výhodu najmä pre „drevostavby“, t. j. obytné domy, penzióny a hotely s konštrukčným celkom zmiešaným a horľavým. Keďže aj ČCHÚC 4. typu môže tvoriť zmiešaný alebo horľavý konštrukčný celok, môže aj celá stavba, t. j. obytná časť spolu s touto ČCHÚC tvoriť jeden spoločný konštrukčný celok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.