Úspešné rozporové konanie k novele zákona o ochrane pred požiarmi

Úspešné rozporové konanie k novele zákona o ochrane pred požiarmi

Právne predpisy

Včera 22.1.2015 sa konalo na Ministerstve vnútra SR rozporové konanie k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zástupcovia APPO SR prerokovali so zástupcami MV SR podanú hromadnú pripomienku a dospeli k obojstrannej názorovej zhode vo vzťahu k projektovaniu zariadení na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, ktoré bude môcť vykonávať len fyzická osoba spĺňajúca ustanovenia osobitných predpisov na projektovanie elektrických zariadení t. j. § 5 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Následne bolo prerokované, že ďalšie podrobnosti vo vzťahu k zariadeniam na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a núdzovému osvetleniu budú upravené v návrhu novely súvisiaceho vykonávacieho predpisu t. j. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, na ktorej bude APPO SR spolupracovať.
Chceli by sme aj touto cestou za APPO SR vyjadriť celkovú spokojnosť s konštruktívnym a pragmatickým prístupom zástupcov MV SR, najmä plk. JUDr. Pavla Komára a plk. Ing. Jany Morávkovej. Dúfame, že sa nám spoločne podarí takto postupovať aj v prípade úprav v už spomínanej novele vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., ktoré by sa mali uskutočniť v krátkom čase po ukončení prác na rozporovom konaní k návrhu zákona. Chceme znovu poďakovať všetkým členom a podporovateľom APPO SR za podporu pri iniciácii zmien v tejto oblasti, čo určite prinesie pozitívne výsledky v navrhovaní, zhotovovaní a kontrole zariadení na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a núdzového osvetlenia.
Budeme Vás priebežne informovať o dianí v tejto oblasti.

Ing. František Gilian, prezident APPO SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.