Roletové požiarne uzávery a požiadavky na vyhradené technické zariadenie zdvíhacie

Roletové požiarne uzávery a požiadavky na vyhradené technické zariadenie zdvíhacie

Právne predpisyStavebné výrobky

Zaujímavou témou posledných dní je téma požiadaviek vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. vo vzťahu k roletovým požiarnym uzáverom.
V poslednom čase sa začali čoraz častejšie objavovať v praxi „zvláštne“ požiadavky zo strany prevádzkovateľov požiarnych uzáverov na dodávateľov vykonávajúcich pravidelné kontroly požiarnych uzáverov vyplývajúce z § 11 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.
Touto „zvláštnou“ požiadavkou prevádzkovateľov je skutočnosť, že požadujú v rámci pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru aj vykonanie odbornej prehliadky roletového požiarneho uzáveru, ako vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho. Podľa stanoviska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré máme k dispozícii, sa roletový požiarny uzáver podľa miery ohrozenia z hľadiska vplyvu na bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci zaraďuje do skupiny B podľa prílohy č.1, časť II., bod 4. písm. f) vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z..
Podľa tohto stanoviska je roletový požiarny uzáver z hľadiska uvedenej vyhlášky zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m.

Vráťme sa však k požiadavkám § 11 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. o najmenšom rozsahu kontroly požiarneho uzáveru, ktorý je uvedený v prílohe č. 5:

1. Vizuálnou prehliadkou požiarneho uzáveru sa overuje
a) vybavenosť požiarneho uzáveru vrátane jeho neporušenosti,
b) úplnosť označenia miesta inštalácie požiarneho uzáveru,
c) súlad typu inštalovaného požiarneho uzáveru s návrhom typu požiarneho uzáveru v riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby, ak sa riešenie vyžadovalo.
2. Skúškou funkčnosti požiarneho uzáveru bez použitia technickej podpory sa overuje
a) ľahký chod pohyblivej konštrukcie požiarneho uzáveru pri jej zatváraní alebo otváraní,
b) ľahký chod zatváracieho zariadenia a úplné uzatvorenie požiarneho uzáveru, ak ide o požiarny uzáver uvedený v § 2 písm. a) v bodoch 1, 2, 4 a 5, ovládacieho zariadenia a úplné uzatvorenie požiarneho uzáveru,
c) ľahký chod koordinátora zatvárania a správne poradie zatvárania krídiel požiarneho uzáveru, ak ide o požiarny uzáver uvedený v § 2 písm. a) v bodoch 1 a 2,
d) ľahký chod bezpečnostného mechanizmu, ak ide o dvere s požiarnou odolnosťou, dvere tesné proti prieniku dymu alebo dvere s požiarnou odolnosťou a tesné proti prieniku dymu,
e) ľahký chod spúšťacieho mechanizmu alebo ovládacieho mechanizmu, ak ide požiarny uzáver uvedený v § 2 písm. a) bode 3,
f) odstránenie dopravovaného predmetu separačným zariadením, ak ide o požiarne uzávery uvedené v § 2 písm. a) bode 4,
g) dodávka energie alebo hasiacej látky, ak sa požaduje,
h) činnosť optickej signalizácie alebo zvukovej signalizácie, ak je časťou požiarneho uzáveru a oznamuje zmenu stavu požiarneho uzáveru.

Z uvedených požiadaviek na kontrolu požiarneho uzáveru nevyplýva, aby dodávateľ vykonávajúci pravidelné kontroly požiarnych uzáverov vyplývajúce z § 11 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. vykonal iné ako uvedené overovanie a skúšky, ktoré nevyplývajú z obsahu kontroly z hľadiska požiarnej ochrany.
Preto požiadavka prevádzkovateľa na vykonanie odbornej prehliadky roletového požiarneho uzáveru vo vzťahu k požiadavkám vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. nemá byť uplatňovaná voči dodávateľovi vykonávajúcemu pravidelnú kontrolu požiarneho uzáveru podľa § 11 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z.
Je diskutabilné, či môže byť roletový požiarny uzáver, ktorý je stavebným výrobkom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, považovaný za vyhradené technické zariadenie zdvíhacie skupiny B, ako zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m. Technické požiadavky EN výrobkových noriem na požiarne uzávery sú totiž odlišné od požiadaviek technických noriem EN na brány.

Ak by však bolo takéto zatriedenie roletového požiarneho uzáveru v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., vykonanie odbornej prehliadky brány je povinnosťou jej prevádzkovateľa, ktorý musí odbornú prehliadku zabezpečiť revíznym technikom zdvíhacích zariadení a nie prostredníctvom dodávateľa vykonávajúceho pravidelné kontroly požiarnych uzáverov vyplývajúce z § 11 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.