Príprava hromadnej pripomienky APPO SR k návrhu novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

Príprava hromadnej pripomienky APPO SR k návrhu novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

Právne predpisyRôzne

Chceme Vás informovať, že dňa 26. 10. 2017 bol v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) na portáli právnych predpisov Slov-Lex uverejnený Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb LP/2017/761.
Už 13. 9. 2017 bola na portáli právnych predpisov Slov-LEX uverejnená predbežná informácia o príprave tohto návrhu právneho predpisu Predbežná informácia HaZZ, podľa ktorej sa však odborná verejnosť nemohla zúčastniť na príprave a tvorbe tohto právneho predpisu, keďže sa v nej uvádza, že verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu až v rámci MPK.
Pri tvorbe právnych predpisov podľa zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa bežne uvádzajú v rámci predbežnej informácie o príprave právneho predpisu, kontaktné údaje na predkladateľa právneho predpisu a lehota na vyjadrenie, aby verejnosť (odborná verejnosť) mohla zaslať svoje návrhy a vyjadrenia ešte pred uverejnením návrhu právneho predpisu na portáli Slov-Lex v rámci (MPK). Uvádzame príklad takejto predbežnej informácie, ktorá bola zverejnená pred tvorbou návrhu nového zákona o technickej normalizácii Predbežná informácia ÚNMS SR.
Vzhľadom na už uvedené a zverejnenú sprievodnú dokumentáciu legislatívneho procesu LP/2017/761 k návrhu vyhlášky, ktorej súčasťou je aj správa o účasti verejnosti Správa o účasti verejnosti je nutné konštatovať, že verejnosť sa nemohla zapojiť do tvorby a prípravy zverejneného návrhu právneho predpisu, hoci v správe o účasti odbornej verejnosti predkladateľ uvádza, že verejnosť sa mohla vyjadriť k materiálu, ale k návrhu neboli zo strany verejnosti uplatnené žiadne pripomienky.
V tomto prípade je jedinou možnosťou, ako môže v súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. verejnosť uplatniť svoje návrhy a pripomienky k návrhu vyhlášky je vypracovať hromadnú pripomienku k návrhu, zverejniť ju na portáli Slov-Lex a zabezpečiť jej podporu najmenej v počte 500 podporovateľov a to do 16. 11. 2017, kedy končí MPK k tomuto návrhu vyhlášky.
Na medzinárodnej odbornej konferencii Protipožiarna bezpečnosť stavieb 2017, ktorá sa konala presne v termíne zverejnenia návrhu vyhlášky v MPK sa účastníci konferencie zaoberali aj navrhovaným znením vyhlášky. Bolo dohodnuté, že naša asociácia zabezpečí v spolupráci s ostatnými záujemcami a odborníkmi vypracovanie hromadnej pripomienky k návrhu vyhlášky a zabezpečí potrebnú podporu verejnosti, aby návrhy a pripomienky mohli nadobudnúť charakter zásadnej pripomienky. Pokiaľ by predkladateľ návrhu vyhlášky neakceptoval vznesené návrhy a pripomienky v rámcu podanej hromadnej pripomienky je následne zákonná možnosť ich prerokovať s predkladateľom zákona v rozporovom konaní.

Preto Vás chceme požiadať, aby ste venovali patričnú pozornosť návrhu vyhlášky a zaslali Vaše prípadné návrhy a pripomienky (aj s odôvodnením) k návrhu do 6. 11. 2017 na e-mailovú adresu sekretariat@appo.sk.
Vaše návrhy a pripomienky s odôvodnením zapracujeme do spoločnej hromadnej pripomienky, ktorú zverejníme na portáli Slov-Lex a následne oslovíme verejnosť na jej podporu.
Návrh vlastného materiálu vyhlášky s môžete stiahnuť TU!!
Návrh novely vyhlášky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.