Požiar hotela v Jasnej – čo na to zákon?

PožiarePrávne predpisy

Zámerne nepíšeme o príčinách vzniku požiaru hotela Junior v Jasnej, pretože tie sú bežnému človeku ľahko vysvetliteľné jednoduchou vetou napr. „Začal horieť horľavý materiál“.
Oveľa dôležitejšou vecou je vysvetliť bežnému človeku skutočnosť, ako môžu byť na Slovensku prevádzkované také stavby na ubytovanie (hotely, penzióny a iné), u ktorých sú zistené pri protipožiarnej kontrole také nedostatky v plnení povinností ich prevádzkovateľov, ktoré môžu spôsobiť, straty na životoch, katastrofu a verejné ohrozenie.
Čo s považuje v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov za takýto nedostatok?
Ako orgány výkonu štátneho požiarneho dozoru uplatňujú pri zistení závažných nedostatkov ustanovenia § 64 Vylúčenie veci z používania a zastavenie prevádzky?

§ 64 zákona č. 314/2001 Z.z. ustanovuje:

(1) Ak vec alebo prevádzka vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia, orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor rozhodne
a) o vylúčení veci z používania,
b) o zastavení prevádzky v objektoch, ktoré toto nebezpečenstvo vyvolávajú.

(2) O zastavení prevádzky sa môže rozhodnúť aj vtedy, ak by bola v prípade vzniku požiaru znemožnená záchrana osôb alebo majetku.

(3) Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je potrebné doručiť bez zbytočného odkladu.

(4) Proti rozhodnutiu o opatreniach uvedených v odsekoch 1 a 2 možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok; odvolací orgán o ňom rozhodne bez zbytočného odkladu.

Nejedná sa v prípade zistených nedostatkov hotela Junior v Jasnej a aj v ďalších prípadoch, ktoré uvádzajú médiá o naplnenie ustanovenia ods. 2 tohto paragrafu? Napríklad nefunkčné núdzové osvetlenie nie je dôvodom na znemožnenie záchrany osôb?

Je potrebné sa zamyslieť nad tým, či opatrenia a ukladané sankcie prevádzkovateľom za porušenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi sú efektívne uplatňované.
Požiarna prevencia neslúži ako nástroj preventívneho samaritánskeho opakovaného neukladania pokút za porušovanie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, ale na predchádzanie vzniku a šírenia požiarov, prísnym vyžadovaním dodržiavania stanovených protipožiarnych predpisov pri výstavbe a užívaní stavieb.
Výška sankcií, ktoré boli udelené, podľa informácií MV SR Prezídia HaZZ, ktoré odzneli vo večernom spravodajstve súkromnej TV, za porušovanie týchto závažných predpisov vraj dosiahla v roku 2015 v rámci Slovenska „až skoro“ 11.000,-Eur.

Určite sa to zdá smiešne občanovi-vodičovi-voličovi, ktorý prekročil na diaľnici povolenú rýchlosť o 60 km/h, keď ohrozoval možno len sám seba. Ten vyfasoval na mieste od policajta z toho istého rezortu pokutu 650,-Eur. Nikto ho za to preventívne nepohladkal po hlave a nepošuškal mu do uška: „Jožko, však už budeš dobrý a nebudeš už jazdiť ako k…“?

Nuž čo, jeden rezort, dva metre!

Alarmujúce kontroly hotelov – spravodajstvo TV 12.10.2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.