Posudzovanie projektovej dokumentácie ZOTSH

NormalizáciaPrávne predpisyRiešenie PBS

Do redakcie nášho blogu sme dostali oficiálnu odpoveď Prezídia HaZZ na žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá smeruje k otázke oprávnenia a odbornej spôsobilosti príslušníkov vykonávajúcich štátny požiarny dozor (ŠPD) vo vzťahu k posudzovaniu projektovej dokumentácie zariadenia na odvod tepla a splodín horenia (ZOTSH) a vydávaniu kladných či záporných stanovísk k tejto dokumentácii.
Z odpovedi je zrejmé, že naďalej ostáva záhadou, na základe akého oprávnenia a odbornej spôsobilosti ŠPD posudzuje a vydáva súhlasné či nesúhlasné stanovisko k technickému a odbornému obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie ZOTSH.
Odpoveď PHaZZ – Posudzovanie projektovej dokumentácie ZOTSH

V čom je problém?
Problém je jednak v tom, že projektová dokumentácia ZOTSH nie je dokumentáciou ochrany pred požiarmi podľa § 24 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Vypracovanie projektovej dokumentácie ZOTSH odborne spôsobilou osobou s osobitým oprávnením podľa § 11 ods. 4 a ods. 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vyplýva z požiadavky riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby, ktorá je dokumentáciou ochrany pred požiarmi podľa § 24 ods. 1 písm. l) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.. V § 40 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. sa síce ustanovuje, že orgán ŠPD posudzuje textovú časť a výkresovú časť dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a vyhotoví písomné stanovisko, avšak to neznamená, že sa toto stanovisko má týkať odborného technického posúdenia projektovej dokumentácie ZOTSH, ktorá, ako už bolo uvedené nie je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ale je súvisiacou (nadväznou) profesijnou projektovou dokumentáciou.
Ak by to malo byť inak, tak potom by podľa § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. musel ŠPD v rámci stavebného konania po preverení textovej a výkresovej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby vydávať stanoviská ku všetkým navrhovaným odborným technickým riešeniam projektových dokumentácií EPS, SHZ, vykurovania, vetrania, elektrických inštalácií, ochrany pred bleskom, zdrojov a rozvodov plynu, pretože súvisia s požiarnou bezpečnosťou. To sa však v skutočnosti nemôže diať okrem iného aj preto, že nie je možné si ani len predstaviť multidisciplinárneho odborníka v radoch príslušníkov vykonávajúcich ŠPD, ktorý by toľkými odbornými znalosťami a spôsobilosťami disponoval.
Problém je o to väčší, že na projektovanie (navrhovanie) ZOTSH na Slovensku dodnes neexistuje jednotná metodika vyplývajúca z normy resp. noriem tak, ako to je v prípade ostatných odborných profesií a ZOTSH sa navrhuje rôznymi technickými prístupmi.

V tejto súvislosti je na mieste otázka, čo je obsahom a rozsahom základnej a špecializovanej odbornej prípravy príslušníkov vykonávajúcich ŠPD na získanie odbornej spôsobilosti podľa § 24 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Možno by bolo dobré poznať obsah a rozsah služobného predpisu ministerstva, podľa ktorého sa odborne pripravujú na posudzovanie profesijnej projektovej dokumentácie ZOTSH príslušníci vykonávajúci ŠPD.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.