Pomôcka pre účastníkov stavebného procesu

Právne predpisyRôzneStavebné výrobky

Úroveň poznatkov procesu uvádzania a sprístupňovania stavebných výrobkov na trhu je zo skúseností v praxi veľmi nízka. Dlhodobo pretrváva stav, že mnohí účastníci stavebného procesu (projektanti, zhotovitelia, kontrolné orgány, atď.) nevedia identifikovať či použitý stavebný výrobok je vôbec vhodný na zabudovanie do stavby na daný účel, t. j. či parametre použitého stavebného výrobku sú vhodné z hľadiska ich vplyvu na základné požiadavky na stavbu (Mechanická odolnosť a stabilita, Bezpečnosť v prípade požiaru, Hygiena, zdravie a životné prostredie, Bezpečnosť a prístupnosť pri používaní, Ochrana proti hluku, Energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla a Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov).
Celková kvalita a bezpečnosť uskutočňovanej stavby záleží od dvoch faktorov, ktorými sú správne navrhnutie stavby a správne zhotovenie stavby. Avšak bez toho, aby sa pre návrh a zhotovenie stavby nepoužili vhodné stavebné výrobky na daný účel, nie je možné zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú stavbu.

To, že sa na slovenskom stavebnom trhu nachádzajú výrobky, ktoré buď nie sú uvedené na trh predpísaným spôsobom resp. stavebné výrobky, u ktorých nie sú účastníci stavebného procesu schopní identifikovať ich vhodnosť na použitie v stavbe na daný účel, je aj výsledkom absolútne nedostatočnej kontroly kvality trhu so stavebnými výrobkami, ktorá je v pôsobnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie. Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje vnútorný trh podľa § 4 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a do jej pôsbnosti kontroly patrí aj oblasť kontroly kvality a vhodnosti stavebných výrobkov.

Uvedené problémy sa veľmi výrazne prejavili a potvrdili v procese Osvedčovania požiarnych konštrukcií (OPK) na stavbách ich zhotoviteľmi, podľa požiadaviek vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.. Pri kontrole dokladov v rámci auditu OPK na stavbách dochádza k zisteniam predkladania takých dokladov, ktoré nemajú nič spoločné s preukázaním vhodnosti stavebného výrobku pre zabudovanie do stavby na daný účel. Často sú zhotoviteľmi predkladané rôzne pochybné certifikáty, uistenia výrobcov o požadovaných vlastnostiach výrobkov a iné irelevantné doklady, ale správne vyhlásenia o parametroch, ktoré sú právnym a správnym dokladom na preukázanie požadovaných parametrov, v mnohých prípadoch chýbajú, alebo ich obsah je v rozpore s požiadavkami príslušných právnych predpisov v oblasti stavebných výrobkov.
Z uvedeného dôvodu Vám poskytujeme na stiahnutie informatívny dokument našich kolegov zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorý stručne a edukačne uvádza problematiku stavebných výrobkov v oblasti harmonizovaných stavebných výrobkov pri ich uvádzaní a sprístupňovaní na trhu.

Vyhlásenie o parametroch v jazykoch EÚ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.