Podporte hromadnú pripomienku APPO SR k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

Podporte hromadnú pripomienku APPO SR k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

Dnes bol na portáli právnych predpisov SLOV-LEX zverejnený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Naša asociácia sa rozhodla podať hromadnú pripomienku k návrhu zákon, ktorá by mohla výrazne pomôcť normalizácii a tvorbe a spracovaniu noriem, pretože na Slovensku sme v situácii, kedy sa spracovanie noriem „po novom“ nezmyselne obstaráva cez verejné obstarávanie, o čom svedči aj výzva, ktorá bola zverejnená na portáli Úradu pre verejné obstarávanie SR v apríli 2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Hromadnú pripomienku sme dnes uverejnili na portáli SLOV-LEX a jej text aj s odôvodnením Vám ponúkame tu:

K § 1 ods. 2:
Doplniť na koniec nové písmeno aj) s týmto textom:
„aj) zákazku v oblasti spracovania a prekladov slovenských technických noriem11a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a) § 5 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Odôvodnenie:
Spracovanie pôvodných slovenských technických noriem a preklady európskych alebo zahraničných noriem pri ich preberaní do sústavy slovenských technických noriem je vysoko odborná činnosť vyžadujúca patričné odborné znalosti v danej oblasti normalizácie, skúsenosti a znalosti metodiky spracovania noriem, aktívnu účasť na národných, európskych aj svetových normalizačných procesoch a v prípade prekladov noriem aj príslušné jazykové znalosti, ktoré však musia byť na úrovni špecializácie na danú odbornú oblasť a nie na úrovni všeobecnej jazykovej znalosti prekladateľa, ktorá sa dá pomerne úspešne zvládnuť aj pomocou google prekladača.
Súčasná situácia v normalizácii na Slovensku je alarmujúca, pretože Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý je od roku 2014 zároveň národným normalizačným orgánom, nemá potrebné personálne ani odborné kapacity na spracovanie noriem. Dôkazom toho, že je nevyhnuté, aby sa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nevzťahoval na zákazku v oblasti spracovania a prekladov slovenských technických noriem je aj to, že v roku 2017 Úrad pre verejné obstarávanie SR zverejnil vo vestníku č. 74/2017 Oznámenie 4920 – WYS o výzve na predkladanie ponúk s názvom zákazky „Spracovanie návrhu slovenskej technickej normy prekladom európskej alebo medzinárodnej normy“. Výsledkom aj takéhoto prístupu je skutočnosť, že od roku 2014, kedy sa národným normalizačným orgánom, po zrušení Slovenského ústavu technickej normalizácie, stal ÚNMS SR, klesol počet noriem preberaných do sústavy STN prekladom z pôvodných 28,8 % (524 STN) z celkového počtu 1843 STN vydaných v roku 2013 na 10,4 % (171 STN) z celkového počtu 1647 STN vydaných v roku 2016. Tento počet v roku 2017 neustále klesá a od zverejnenia výzvy vo vestníku č. 74/2017 t. j. od apríla 2017 bolo do augusta 2017 prekladom prevzatých len 60 STN čo predstavuje len 7,8 % z celkového počtu 772 STN, vydaných od apríla do augusta 2017.
To, že verejné obstarávanie spracovania návrhov slovenskej technickej normy prekladom európskej alebo medzinárodnej normy je najväčšou prekážkou najmä kvality a odbornej úrovne slovenských technických noriem, potvrdili aj predstavitelia vedenia odboru technickej normalizácie na ÚNMS SR na rokovaniach s odbornou verejnosťou pri príprave návrhu nového zákona o technickej normalizácii. Takýto stav je neprijateľný a škodí Slovensku najmä v období, keď sme svedkami klesajúcej úrovne záujmu o technické vzdelanie a poklesu úrovne samotného vzdelávania v technických oblastiach. Cieľom štátnej politiky musí byť túto klesajúcu úroveň zastaviť a spracovanie noriem zabezpečiť prostredníctvom odborníkov a nie prekladateľskými neodbornými inštitúciami, ktoré v žiadnom prípade nezaručia zmenu tohto nepriaznivého vývoja. Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

V Banskej Bystrici dňa 17. 8. 2017

Ing. František Gilian, generálny sekretár APPO SR

Chceme požiadať všetkých, ktorým záleží na odbornej kvalite noriem a ich prekladov do slovenského jazyka, aky podporili našu hromadnú pripomienku priamo na portáli SLOV-LEX (koniec medzirezortného pripomienkového konania je 31. 8. 2017) Hromadná pripomienka APPO SR, alebo jej podporenie zašlite na pripojenom tlačive jeho vyplnením a zaslaním na e-mailovú adresu generálneho sekretariátu APPO SR sekretariat@appo.sk
PODPORA HROMADNEJ PRIPOMIENKY APPO SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.