Orgány štátnej správy požadujú STN zadarmo – pre svoju potrebu

Orgány štátnej správy požadujú STN zadarmo – pre svoju potrebu

NormalizáciaPrávne predpisy

Veľmi zaujímavé je vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška poplatkov za poskytovanie technickej normy. Zaujali nás najmä pripomienky rôznych orgánov štátnej správy, ktoré požadujú, aby boli oslobodené od poplatkov za STN. Odôvodnenia nimi podaných pripomienok len potvrdzujú opodstatnenosť dôvodov na neprijatie návrhu zákona k tejto vykonávacej vyhláške, ktoré boli zaslané listom poslaneckým výborom NR SR. Prečítajte si ich pripomienky v uvedenom dokumente a skúste sa zamyslieť nad nižšie uvedenými otázkami a komentármi, k týmto pripomienkam.

LP-2016-1132-vznesene-pripomienky

1. Otázka:
Mali by mať orgány štátnej správy a verejnej moci slovenské technické normy (STN) zadarmo, alebo by mali mať na ich obstaranie zľavu, keďže, ako správne tvrdia v svojich pripomienkach, zabezpečujú výkon štátnej správy prostredníctvom STN?
Komentár:
Na výkon štátnej správy a verejnej moci je potrebné množstvo ďalšieho materiálového a technického vybavenia (kancelársky papier, autá, zbrane, nábytok, počítače, telefóny, energie….). Majú ich orgány štátnej správy a verejnej moci zadarmo? Asi nie.
2. Otázka:
Môžu uvedené orgány akceptovať pri výkone štátnej správy používanie STN v anglickom jazyku, a ak nie, ako je možné, že si ústredný orgán štátnej správy v oblasti technickej normalizácie dovolí predložiť návrh zákona, v ktorom sa zbavuje povinnosti prekladať preberané EN normy do štátneho jazyka (Čl. I § 6 ods. 10 návrhu zákona)?
Komentár:
Keďže výkon štátnej správy neoddeliteľne súvisí s uplatňovaním ustanovení zákona č. 357/2009 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, tak je zarážajúce, že žiadny z pripomienkujúcich orgánov nevzniesol zásadnú pripomienku k ustanoveniu Čl. I § 6 ods. 10 návrhu zákona.
3. Otázka:
Nie je základným problémom všetkých vznesených pripomienok ústredných orgánov štátnej správy práve to, že slovenským národným normalizačným orgánom je ústredný orgán štátnej správy, t. j. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR?
Komentár:
„Začarovaný“ kruh pripomienok, otázok a komentárov k nim je dôkazom, ojedinelej anomálie v EÚ, kedy slovenským národným normalizačným orgánom (podľa pravidiel európskych normalizačných organizácií, nezávislá odborná neštátna organizácia) je zároveň ústredným orgánom štátnej správy t. j. ÚNMS SR.

Výsledkom reformy štátnej správy môže byť aj stav, kedy ústredné orgány štátnej správy v rámci úsporných opatrení, hľadajú rezervy a možnosti šetrenia verejných financií na strane jednej (STN zadarmo alebo so zľavou) a zároveň týmito opatreniami obmedzujú životaschopnosť a existenciu iného ústredného orgánu štátnej správy v oblasti technickej normalizácie na strane druhej.

Škoda, že na takúto reformu doplatila najviac samotná podstata technickej normalizácie na Slovensku a celá odborná verejnosť (občania tohto štátu). Odborná verejnosť na Slovensku plne chápe, že nemôže požadovať STN zadarmo, avšak za svoje peniaze požaduje STN v štátnom jazyku, o čo by malo predovšetkým ísť aj uvedeným orgánom štátnej správy, ktoré ich chcú mať zadarmo alebo len za minimálny poplatok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.