Kto nepozná históriu PBS, nemal by určovať jej budúcnosť

Kto nepozná históriu PBS, nemal by určovať jej budúcnosť

NormalizáciaPrávne predpisy

Pred dvoma rokmi sme začali na našich webových stránkach s projektom zverejňovania historických dokumentov v oblasti požiarnej ochrany a protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS). Myšlienka tohto projektu vznikla u našich členov špecialistov požiarnej ochrany. Preto sme vytvorili pre našich členov priestor na „Archívne dokumenty PBS“, kde sme začali sprístupňovať historické dokumenty z archívov miest a obcí, ktoré sa týkali PBS historických pamiatok a budov, ktoré neboli postavené podľa žiadnych existujúcich právnych predpisov a technických noriem.

Neskôr sme pre veľký záujem odbornej verejnosti začali zverejňovať v rámci tohto projektu aj všetky „staré“ dokumenty, ktoré súvisia s históriou požiarnej ochrany a PBS a sú získané zo súkromných archívov. Stalo sa tak vďaka ochote našich členov a neskôr aj vďaka ochote externých odborníkov v oblasti požiarnej ochrany, ktorí sa stali prispievateľmi Diskusného fóra požiarnej ochrany, ktoré sme verejne sprístupnili všetkým záujemcom z radov odbornej verejnosti o problematiku požiarnej ochrany a PBS.

V súčasnosti je v registri archívnych dokumentov PBS zverejnených niekoľko stoviek historických stránok v rámci 42 dokumentov, od čias cisárovnej Márie Terézie, až po obdobie konca minulého tisícročia. Týmto sa chceme úprimne poďakovať všetkým poskytovateľom dokumentov, ktorí naštartovali rozšírenie tohto projektu, najmä pánovi Ing. Jánovi Dekánkovi, nášmu členovi a externému prispievateľovi pánovi Ing. Petrovi Chytrému, hasičovi vo výslužbe z Českej republiky, ktorým záleží, aby história požiarnej ochrany nezostala tajničkou pre budúce generácie.

Požiar nie je problematika, ktorá by sa akokoľvek výrazne menila v priebehu existencie človeka, od Neandertálca, až po človeka dnešného typu. Všade, kde trvalo žijú ľudia, môžu byť podmienky vzniku a šírenia požiaru takmer rovnaké. Pribudli však nové technické výzvy, spôsoby a prostriedky ochrany pred požiarmi vyplývajúce zo súčasného stavu techniky a technického poznania na úrovni 21. storočia.

Prečítaním historických dokumentov a analýzou ich obsahu v porovnaní so súčasnými platnými právnymi predpismi a technickými normami v oblasti požiarnej ochrany a PBS, si môže široká odborná verejnosť vytvoriť svoj odborný názor, ako národná platná právna úprava a technické normy zohľadňujú súčasný stav techniky a technického poznania na úrovni roku 2023. Stačí si kliknúť na odkaz Archívne dokumenty PBS a po voľbe tlačidla REGISTER ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV PBS zadať prístupové heslo, ktoré Vám poskytneme na základe Vašej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu sekretariat@appo.sk.

1 komentár. Leave new

  • V súvislosti s mnohými stavbami a budovami, ktoré nemajú ani v súčasnosti spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby sa natíska zaujímavá otázka. Ako je to možné? Veď predsa si odborníci v oblasti PBS určite pamätajú na ustanovenie § 29a v nadväznosti na ustanovenie § 24 ods. 1 písm. m) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., ktorá bola účinná od 1.7.2009 do 31.8.2015 t. j. celých 6 rokov. Podľa § 24 ods. 1 písm. m) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. bola dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby súčasťou, dokumentácie ochrany pred požiarmi a podľa § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. bolo povinnosťou právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov, okrem iného, vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom. Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby podľa vtedy platného § 29a ods. 1 sa vypracúvala v tom prípade, ak stavba nemala spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby a obsah dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby bol uvedený v prílohe č. 1a.

    V roku 2015 sa vyhláškou MV SR č.202/2015 Z. z. ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., z nepochopiteľných dôvodov dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby zrušila zo zoznamu dokumentácie ochrany pred požiarmi podľa § 24 ods. 1. Takže ten, kto si od roku 2009 do roku 2015 nesplnil zákonnú povinnosť a nedal si technikom PO alebo špecialistom PO vypracovať dokumentáciu o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, tak po roku 2015 nemá túto povinnosť a jeho stavba ostáva naďalej bezprizorná z hľadiska PBS. Zaujímalo by ma, koľko sankcií za nevypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby udelil štátny požiarny dozor, ako porušenie zákonnej povinnosti za tých 6 rokov a z akých logických dôvodov bola táto požiadavka z vyhlášky vypustená. Asi preto máme aj v roku 2023 stavby, o ktorých z hľadiska PBS nič nevieme, čo je super najmä pri ich rekonštrukcii.

    Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.