Dobrá správa pre špecialistov požiarnej ochrany od 1. apríla 2024

Požiarne konštrukciePrávne predpisyRiešenie PBS

Nová stavebná legislatíva vo forme zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe nadobudne účinnosť 1. apríla 2024 (dnes už vieme, že sa účinnosť bude posúvať) a prinesie aj zmeny v kompetencii špecialistov požiarnej ochrany. Zmeny sa prejavia vo forme novely zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorý reguluje aj výkon činnosti špecialistov požiarnej ochrany. Súčasná právna úprava ukladá právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom povinnosť zabezpečovať prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany, okrem iného, vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb podľa § 9 ods. 3 písm. a). To sa však od 1. apríla zmení a uvedená činnosť špecialistu požiarnej ochrany sa rozšíri takto:

a) riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby a umiestnenia technologického zariadenia v projektovej dokumentácii,5e) riešenie protipožiarnej bezpečnosti drobnej stavby,5f) ak tak ustanovuje osobitný predpis,5g) zdokumentovanie uskutočnených opatrení protipožiarnej bezpečnosti v stavbe v dokumentácii skutočného zhotovenia stavby,5h) zdokumentovanie uskutočnených opatrení protipožiarnej bezpečnosti umiestneného technologického zariadenia v dokumentácii skutočného zhotovenia stavby; v rozsahu, v akom nemôžu byť tieto podrobnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými podľa všeobecného predpisu o výstavbe, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, podrobnosti o obsahu a rozsahu textovej časti a grafickej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti pre stavbu a pre umiestnenie technologického zariadenia v stavebnom zámere, v projekte stavby, vo vykonávacom projekte, obsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti drobnej stavby, podrobnosti o rozsahu a spôsobe zachytenia uskutočnených opatrení protipožiarnej bezpečnosti v stavbe a pri umiestnení technologického zariadenia v dokumentácii ich skutočného zhotovenia,

Súvisí to so skutočnosťou, že rozsah dokumentácie stavby podľa nového stavebného práva, t. j. § 3 zákona č. 201/2022 Z. z. sa rozširuje aj o dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby, ktorá je podľa § 3 ods. 8 zákona textovým a grafickým zdokumentovaním skutočného zhotovenia stavby a je podkladom na kolaudáciu stavby a na stavebné práce počas prevádzky stavby.

V praxi to znamená, že špecialista požiarnej ochrany nebude končiť svoju činnosť tým, že vypracuje a odovzdá investorovi riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie so súhlasným stanoviskom príslušného HaZZ, ale bude pokračovať vo svojej činnosti na predmetnej stavbe a ja v ďalších fázach prípravy (stavebný zámer, projekt stavby, vykonávací projekt) a po zhotovení stavby zdokumentuje, ako je stavba skutočne zhotovená z hľadiska PBS. Správna otázka je, aké dokumenty majú byť súčasťou takéhoto zdokumentovania. Odpoveď je jednoduchá, pretože osvedčenia požiarnych konštrukcií vypracované zhotoviteľmi požiarnych konštrukcií na stavbe sú základnou a jedinou relevantnou dokumentáciou preukazujúcou skutočné zhotovenie stavby z hľadiska PBS. V tejto súvislosti sme v rámci prebiehajúcej prípravy vykonávacieho predpisu k zákonu č. 201/2022 Z. z., ktorým je návrh vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o dokumentácii stavieb, podali prostredníctvom APZD návrh na zaradenie osvedčení požiarnych konštrukcií do súčasti dokumentácie skutočného zhotovenia stavby (pozri https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/265/pripomienky/zobraz).

Z uvedeného vyplýva, že je najvyšší čas, aby sa špecialisti požiarnej ochrany začali odborne pripravovať na problematiku osvedčení požiarnych konštrukcií. Naša asociácia dlhodobo, už od roku 2012, odborne pracuje v oblasti osvedčení požiarnych konštrukcií. Vyvinuli sme pre potreby odbornej pomoci zhotoviteľom požiarnych konštrukcií Online e-aplikáciu OPK aj mobilnú e-aplikáciu OPK, ktorá obsahuje rozsiahle a relevantné informácie o požiarnych konštrukciách a umožňuje vytvorenie jednotnej dokumentácie osvedčení požiarnych konštrukcií v elektronickej a tlačovej forme.

Špecialisti požiarnej ochrany, ktorí sú našimi členmi, majú nárok na bezplatný prístup do oboch e-aplikácii OPK. Majú vytvorený priestor, aby sa mohli kvalitne pripraviť na zmeny a podrobne sa oboznámiť s problematikou dokumentácie osvedčení požiarnych konštrukcií. Je to nesporná a jednoznačná konkurenčná výhoda pre špecialistov PO na stavebnom trhu. Licenciu na vstup do Online e-aplikácie OPK môžu záujemci z radov špecialistov PO získať zaplatením ročnej licencie na našom e-shope.

Teší nás, že naše dlhoročné snahy o zlepšenie a skvalitnenie zhotovovania stavieb z hľadiska PBS sa prejavujú aj v legislatívnych zmenách a naše myšlienky a kroky sa postupne pretavujú aj do aplikačnej praxe. Samozrejme, že priebežne pracujeme aj na ďalších zmenách, ktoré posunú požiarnu bezpečnosť stavieb z hľadiska navrhovania aj zhotovenia na úroveň, ktorá zodpovedá súčasným potrebám aplikačnej praxe a potrebnej úrovni digitalizácie v spoločnosti.

Na tejto linke si môžete pozrieť zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť od 1. apríla 2024. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/314/20240401.html

3 komentáre. Leave new

 • Otázka: Kto bude zodpovedný za vlastnosti a postup vyhotovenia požiarnej konštrukcie, keď povinnosť vystaviť OPK prejde na ŠPO? Rád by som bol, keby mi niekto vysvetlí, čo je na tomto prínosom pre ŠPO. Príde mi to skôr ako prenesenie povinností zhotoviteľa stavby na projektanta. Je to ako keď investor príde za projektantom ZTI a bude od neho pýtať tlakové skúšky vodovodného potrubia. ďalšia otázka, kto bude projektovať drobné stavby? Podľa mňa je to pre investora vytvárania nákladom na projekty PBS.

  Odpovedať
  • Čítanie s porozumením je základom pochopenia skutočnosti, že aj zhotoviteľ požiarnych konštrukcií je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom a tak sa naňho vzťahuje povinnosť vypracovať dokumentáciu OPK podľa § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov. Čiže v žiadnom prípade nejde o prenesenie zodpovednosti zo zhotoviteľa PK na ŠPO. Prínosom pre ŠPO je to, že mu zákon od 1.4.2024 umožňuje využiť OPK vypracované zhotoviteľmi PK na to, aby pomocou dokladov OPK zdokumentoval uskutočnené opatrenia protipožiarnej bezpečnosti v stavbe v dokumentácii skutočného zhotovenia stavby. Toto zdokumentovanie pre potreby plnenia povinnosti investora samozrejme nebude ŠPO robiť zadarmo. Aj z uvedeného je zrejmé, že hoci požiadavky na osvedčenie požiarnych konštrukcií platia na Slovensku od roku 2012, ani v roku 2023, t. j. po 11 rokoch nie je odborníkom na protipožiarnu bezpečnosť stavieb jasné, o čo skutočne ide.

   Odpovedať
   • V poriadku, takto význam dáva. Dúfam, že to pochopia aj investori a dodávatelia, hlavne pri malých stavbách býva s týmito dokladmi problém. K samotnému riešeniu PBS pre stupeň DSV, bude potrebné značiť požadovanú odolnosť – podľa stupňa PBS a skutočnú odolnosť podľa OPK. Bežne sa stáva, že navrhnutá konštrukcia máva vyššiu požiarnu odolnosť ako je požadovaná.

    Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.