Chcete oficiálne podnikať ako príslušník HaZZ v odbore požiarna ochrana?

Chcete oficiálne podnikať ako príslušník HaZZ v odbore požiarna ochrana?

Právne predpisy

Priamo z prostredia Hasičského a záchranného zboru SR sa k nám dostala pozoruhodná informácia o novom zákone č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje citujem:
„podmienky organizovania verejného športového podujatia (ďalej len „podujatie“), oprávnenia a povinnosti organizátora podujatia, činnosť, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy obce a Policajného zboru, povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, podmienky na zaistenie bezpečnosti na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom“

Každý špecialista alebo technik PO vie, kto a ako zabezpečuje podľa § 4 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

Je však pozoruhodné, že tento nový „number one“ zákon v §13 „Spoločné ustanovenia k podmienkam výkonu činnosti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa“ vo svojich odsekoch uvádza:

(5) Odborná príprava hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa obsahuje tieto oblasti
a) právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí,
b) verbálna a neverbálna komunikácia,
c) základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci,
d) základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany a
e) praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií.

(6) Odborná spôsobilosť hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa sa opakovane overuje po uplynutí štyroch rokov odo dňa vydania osvedčenia hlavného usporiadateľa, osvedčenia bezpečnostného manažéra alebo preukazu usporiadateľa. Opakované overenie odbornej spôsobilosti sa vykonáva formou testu zahŕňajúceho oblasti podľa odseku 5.

(11) Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. d) je príslušník Hasičského a záchranného zboru.

Špecialisti a technici PO!
Nezadá sa Vám, že Vám touto „geniálnou právnou úpravou“ niekto fušuje do remesla?

Načo je zriadená protipožiarna asistenčná hliadka na podujatiach na ktorých sa zúčastňuje väčšie množstvo osôb podľa § 12 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., ktorej odbornú prípravu zabezpečujete Vy podľa § 23?

Čo vy na to, nejde o konflikt určitých záujmov?

Zákon si stiahnite:
Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.