Ako môžu pomôcť kontaktné miesta pre stavebné výrobky výrobcom a zhotoviteľom?

Ako môžu pomôcť kontaktné miesta pre stavebné výrobky výrobcom a zhotoviteľom?

Právne predpisyStavebné výrobky

Tento článok uvádzame z dôvodu popularizácie obsahu dôležitých platných právnych predpisov EÚ v oblasti stavebných výrobkov, ktoré ustanovujú práva a povinnosti výrobcov vo vzťahu k uvádzaniu stavebných výrobkov na vnútorný trh EÚ. Nie každému sa chcú čítať rozsiahle texty nespočetných právnych úprav, v ktorých sa však mnohokrát skrývajú zaujímavé informácie pre uľahčenie života a práce mnohých z nás. Takouto pomocou by mal byť aj inštitút „kontaktných miest pre stavebné výrobky“ v jednotlivých členských krajinách EÚ, ktorého zavedenie ustanovuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS.

Dôvodom vytvorenia kontaktných miest pre stavebné výrobky je to, aby sa zabezpečil prístup k vnútroštátnym technickým predpisom tak, aby podniky, a najmä MSP mohli získať spoľahlivé a presné informácie o platných zákonoch v členskom štáte, v ktorom chcú svoje výrobky uviesť na trh alebo sprístupniť na trhu. Členské štáty preto tento účel určili kontaktné miesta pre stavebné výrobky, ktoré poskytujú aj informácie o predpisoch platných pre zabudovanie, montáž alebo inštalovanie určitého typu stavebného výrobku a to aj vo vzťahu k požiadavkám predpisov pre požiarnu bezpečnosť v členskom štáte. Z uvedeného vyplýva, že ak v Slovenskej republike platia predpisy protipožiarnej bezpečnosti stavieb na osvedčenie požiarnych konštrukcií podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., tak kontaktné miesto v SR informuje všetkých žiadateľov (napr. výrobcov a zhotoviteľov) v EÚ o tom, že okrem preukázania použitia vhodného stavebného výrobku na účel PBS musia byť splnené aj osvedčené požiadavky na jeho správne zabudovanie do stavby podľa platných právnych predpisov v Slovenskej republike. Kontaktným miestom pre stavebné výrobky v SR je MDVRR SR.

Informácie podobného charakteru, týkajúce sa požiadaviek na zabudovanie stavebného výrobku v inom členskom štáte Vám musí poskytnúť každé kontaktné miesto v príslušnom členskom štáte. (ak vôbec nejaké požiadavky sú)
Kontaktné miesta pre stavebné výrobky musia informácie o ustanoveniach zameraných na plnenie základných požiadaviek na stavby platných pre zamýšľané použitie každého stavebného výrobku na území každého členského štátu poskytovať zdarma. Kontaktné miesta pre stavebné výrobky môžu takisto poskytovať hospodárskym subjektom dodatočné informácie alebo pripomienky, za poskytnutie ktorých majú možnosť vyberať poplatky.

Pre Vašu pomoc Vám pripájame link na ktorom nájdete aktuálny zoznam všetkých kontaktných miest pre stavebné výrobky v členských štátoch EÚ:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/files/cpr-nat-contact-points_en.pdf

alebo si zoznam stiahnite tu

Zoznam kontaktných miest

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.