Zmeny v normách pre protipožiarnu bezpečnosť stavieb od 1. 7. 2020

Zmeny v normách pre protipožiarnu bezpečnosť stavieb od 1. 7. 2020

Nezaradené

Náš kolega Ing. Ján Dekánek, jeden z najskúsenejších špecialistov požiarnej ochrany (ŠPO), sa v rámci svojej pomoci ostatným kolegom ŠPO rozhodol spracovať komentáre k zmenám niekoľkých STN, ktoré sám spracovával.

Komentáre si môžete pozrieť v priložených dokumentoch

Komentár spracovateľa príslušných STN

5 komentárov. Leave new

 • Riešenie únikových ciest po častiach
  Vydaný komentár spracovateľa k zmene STN 92 0201-3/Z4 a to k riešeniu únikových ciest po častiach je možno dobre spracovaný, ale pre investora/stavebníka je dosť nákladný. Poukazujem na príklad 1, ktorý je uvedený v komentáre. Spracovateľ normy dáva možnosť riešiť únikové cesty po častiach a pri jeho výpočtoch je dôležitým údajom podľa mňa nie len dovolený čas evakuácie ale aj šírka únikovej cesty. Autor uvedenej zmeny sa zaoberal hlavne časom evakuácie, aby ukázal, že pri takto modelovanej situácii môžeme na evakuáciu osôb použiť čiastočne chránenú únikovú cestu, ktorá má trošku miernejšie požiadavky na jej zabezpečenie (vetranie, káble, …). ale šírka únikovej cesty je minimálne 3,5 únikového pruhu čo predstavuje 1,925 m. To znamená, že šírka schodiskového ramena musí byť široká minimálne 1,925 m. Ak by sme použili triviálny výpočet ako uvádza autor a použili § 68 ods. 3 vyhl. č. 94/2004 Z.z., ktorý určuje minimálnu šírku chránenej únikovej cesty a to na 1,5 únikového pruhu (šírka únikovej cesty by bola 0,825 m) a následne to dosadili do vzorca na výpočet dovoleného času evakuácie zistíme, že riešená úniková cesta musí byť ako chránená úniková cesta typu A. Tu je potrebné uviesť, že schodisko (obe schodiskové ramená) bude široké cca 2 m a nie 4 m ako uvádza autor zmeny 4, čo pri päťpodlažnej stavbe znamená ušetrenie miesta napríklad vzhľadom na celkovú ušetrenú plochu to môže byť aj jednoizbový byt, WC na každom podlaží, kuchynka, archív, … . Dvere na voľné priestranstvo, prípadne dvere na únikovej ceste musia mať taktiež šírku 3,5 únikového pruhu podľa autora zmeny 4. Pričom pri použití chránenej únikovej cesty dvere môžu byť široké 0,8 m. Vetranie chránenej únikovej cesty bude prirodzené, čo nezvyšuje náklady na stavbu, klasické požiarne dvere typu EI taktiež enormne nezvyšujú finančné požiadavky. Ale čo zvyšuje náklady na stavbu sú stavebné práce spojené s vybudovaním schodiska. Z uvedeného vyplýva, že pre investora je jednoduchšie vybudovať chránenú únikovú cestu šírky 1,5 únikového pruhu a samozrejme, že vybudovaním chránenej únikovej cesty zvýši protipožiarnu bezpečnosť stavby.
  K príkladu 2 uvádzam, že autor pri výpočte nesprávne určil počet únikových ciest. Podľa tabuľky 3 STN 92 0201-3 je prekročený počet osôb na použitie jednej únikovej cesty. Ak by autor použil pri výpočte dovoleného času evakuácie počet osôb Exs 200 ako pre chránenú únikovú cestu, tak dovolený čas evakuácie by bol do 6 min a to znamená, že by nedošlo k zmene typu únikovej cesty.
  Riešenie únikových ciest po častiach v niektorých prípadoch zmysel má, ale na základe modelovaných príkladov uvedených v komentáre k zmene 4 STN 92 0201-3 nevidím opodstatnenie.

  Odpovedať
  • Ing. Ján Dekánek
   29. júla 2020 15:13

   Pripomienky autora menom IVAN ma ako autora komentára privádzajú trocha do rozpakov. Nepochopil som totiž, odkiaľ pán Ivan vzal údaj o šírke schodiska 4 m v príklade 1, v ktorom sa rieši úniková cesta po častiach centrálnym schodiskom z 5 podlažnej budovy, a teda následne mi nedávajú zmysel úvahy o ušetrení plôch. V príklade sa uvádza iba šírka 3 únikové pruhy na chodbách a 3,5 únikového pruhu na schodiskách a v mieste východu z budovy. Nič viac. Žiadne konkrétne šírky v metroch. Pánovi Ivanovi zrejme ušlo, že únikové cesty po častiach sa riešia výlučne vyhodnotením časov evakuácie. Pán Ivan ďalej uviedol úvahy o použití minimálnej šírky chránenej únikovej cesty 1,5 únikového pruhu. Tejto špekulácii vôbec nerozumiem, pretože pre výpočet času evakuácie sa používa skutočná šírka únikových ciest (ktorá samozrejme nemôže byť menšia ako najmenšia dovolená podľa predpisov). Možno je potrebné niečo vysvetliť, a to, že ak nám pri výpočtoch vyhovie celková šírka únikovej cesty 1,5 úp (bez ohľadu na typ úc), tak môžeme mať na nej dvere so šírkou 800 mm. Ak nám však vyjde šírka 2 úp, tak aj dvere musia mať šírku 1 100 mm. Ak však máme možnosť mať na tejto úc dvere širšie, tak v rovniciach (1), (3), (5) a (6) počítame so skutočnou šírkou a rovnicu (6) riešime tak, že porovnávame vypočítanú šírku umin so skutočnou šírkou u. Záver – na príklade 1 som nenašiel nič, čo by bolo potrebné opraviť.
   Pán Ivan ďalej hodnotí príklad 2, kde namieta, že počet osôb 235 v mieste východu z budovy je v rozpore s tabuľkou 3 STN 92 0201-3 o použití jednej úc. Treba si zvyknúť na to, že príklady k ustanoveniam noriem nemusia riešiť danú problematiku komplexne bezo zvyšku z v plnom rozsahu podľa predpisov. TAk je to aj v tomto príklade, kde som považoval za samozrejmé, že v príklade nemusí byť uvedené úplne všetko o tejto únikovej ceste. Čiže som predpokladal, že čitateľ sa dovtípi, že osoby z miest 1, 4 a 5 môžu tiež unikať druhým smerom, ktorý nie je predmetom riešenia príkladu 2.
   So záverom pán Ivana zásadne nemôžem súhlasiť. Riešenie únikových ciest po častiach má nespochybniteľný prínos, akonáhle sa pozdĺž únikovej cesty zmenia podmienky evakuácie – počet osôb, šírka, smer úniku (po rovine, po schodoch) buď všetky alebo hociktorá z nich.
   Ing. Ján Dekánek, autor zmeny 4 STN 92 0201-3

   Odpovedať
   • Nepoukázal som na nesprávny výpočet únikových ciest!!! To, že sa hodnotí čas evakuácie beriem, ale čas evakuácie je samozrejme závislý aj na šírke únikovej cesty. Ja som uviedol, že v príklade 1 je navrhnuté dvojramenné schodisko. Každé rameno so šírkou 3,5 úp (1,925 metra). To znamená, že priestor, v ktorom sa nachádza dvojramenné schodisko ako celok (dve ramená) bude široký min. 4 metre, nie úniková cesta. Úniková cesta bude široká 3,5 úp. Navrhnúť CHÚC A v takejto stavbe nie je špekulácia, keď dosadíme do vzorca, ktorý je uvedený v príklade č. 1 hodnotu šírky únikovej cesty 1,5 úp a ostatné hodnoty ponecháme, tak dostaneme čas evakuácie tu = 5,5 min, ktorý podľa Prílohy 8 vyhl. č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je menší ako je dovolený čas evakuácie pre jedinú únikovú cestu CHÚC A s dovoleným časom evakuácie do 6 minút!!!! To nie je špekulácia!! A samozrejme šírka takto navrhnutej CHÚC A je 1,5 úp, čo predstavuje 0,825 metra.
    Súhlasím, že príklady uvedené k ustanoveniam noriem nemusia riešiť danú problematiku komplexne a bezo zvyšku v plnom rozsahu podľa predpisov ako uvádza autor. Je vhodné, aby sa pri záverečnom hodnotení časov evakuácie autor neodvolával na časy uvedené v tab. 5 STN 92 0201-3, keď hodnotil únikovú cestu mimo predpisov ako uviedol (vhodné si vytvoriť vlastnú hodnotiacu tabuľku s časmi mimo predpisov). Ak by autor v príklade 2 uviedol vo výpočte max. 200 osôb (podľa predpisov) dostal by sa na čas evakuácie 5,8 min, čo je menej ako je dovolený čas evakuácie na jedinej CHÚC A 6 minút.
    Príklad 2 neuvádza rôzne smery úniku, tak ako autor uviedol, v odpovedi zo dňa 29.7., že z priestorov 1, 4 a 5 sa môže unikať aj druhým smerom. Ak je to tak a je možná evakuácia rôznymi smermi, tak príklad 2 je nesprávne interpretovaný nakoľko v praxi, by bola evakuácia osôb riešená pravdepodobne iba po nechránených únikových cestách.
    To či ma riešenie únikových ciest po častiach nespochybniteľný prínos ukáže až čas.

    Odpovedať
 • Veľká vďaka za komentár k zmenám. Veľmi kvalitné a nápomocné 🙂

  Odpovedať
 • Dobry den . mozem mat pred dverami kovoví botnik ? hrubka 30 cm . Aka je cesta unikovej cesty v činziaku.Bežny činziak dve byti oproti sebe .

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.